นางวาท เก้งโทน

นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่เกิด ๗๒ หมู่ ๑๔ บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ นักการภารโรง
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๗๒ หมู่ ๑๔ บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์