นายชะรม สีผาย

นายช่างเทคนิค

สถานที่เกิด 87 หมู่ที่ 9 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 87 ม.9 บ้านคอกคี ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ประกาศณียบัติวิชาชีพชัน้สูง (ปวส) สาขาอิเล็กทรอนิก โทรคมนาคมการสื่อสาร
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน - เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM. 101.75 MHz.
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์