นายอภิวัฒน์ สาระบัน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สถานที่เกิด จังหวัดสกลนคร
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๑๖ หมู่ ๑ บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๑๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปะบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เกรดเฉลี่ย ๓.๐๕ พ.ศ.๒๕๕๗
 • มัธยมศึกษาตอน ปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๔ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา เกรดเฉลี่ย ๒.๙๓ พ.ศ.๒๕๕๒
 • มัธยมศึกษาตอน ต้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา เกรดเฉลี่ย๓.๑๘ พ.ศ.๒๕๕๐
 • ประถมศึกษา หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๒๑ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล พ.ศ.๒๕๔๗
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • ๑ พ.ค.๒๕๕๗ ถึง ๑ ส.ค.๒๕๖๒ นักประชาสัมพันธ์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น บันทึกภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหว,บันทึกเสียง,ตัดต่อวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์,ออกแบบปกหนังสือ,ออกแบบป้ายงาน
 • ๑ ก.ย. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ดูแลเครื่องเสียง ระบบฉายภาพ รวบรวมข้อมูล ภาพนิ่งและเคลื่อนไหว
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • ๑๑-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ อบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดทหารบกสกลนคร
 • ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ จังหวัดอุดรธานี
 • ๒๑ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ๑๘ มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ อบรมดนตรีเชิงปฏิบัติการ (Music Camp) อาคารดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ฝึกอบรมพระวิทยากรป้องกันยาเสพติด ปปส.ภ.๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ สัมมนาทางการศึกษา เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๐ อบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 โครงการประกวดสื่อ อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุค Thailand ๔.๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อบรมหลักสูตร Google suite for Education เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการทำงาน และเพิ่มศักยภาพการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ อบรมโครงการ SMART PR เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
 • ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตขอนแก่น” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
สมณศักดิ์