นายวัชรพงษ์ จันทร์ฎาโสภากุล

นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่เกิด จังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๐๘/๔๕๘ บ.เอื้ออาทรบ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
  • พ.ศ. ๒๕๔๓ ระดับประถมศึกษา สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนบ้านยางชุม ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • พ.ศ. ๒๕๔๕ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 สำเร็จการศึกษา จาก โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม ต.กุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • พ.ศ. ๒๕๔๘ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จาก วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • พ.ศ. ๒๕๕๐ ระดับประกาศยบัตรวิชาการชั้นสูง (ปวส) จาก โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
งานคณะสงฆ์ -
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นพนักงานสายการผลิตบริษัทซัมซุง
  • พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นอาจารย์สอนวิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น (Hard ware and Utility) ที่โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
  • พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • พ.ศ.๒๕๕๙ - ถึงปัจจุบัน ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็น "เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย -
บทความวิจัย/ทางวิชาการ -
ตำราวิชาการ -
เอกสารประกอบการสอน -
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา -
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน รอข้อมูล
สมณศักดิ์ -