นางสาวปิยนุช ไทยทองหลาง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

สถานที่เกิด 81 หมู่ 8 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 81 หมู่ 8 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 090-3467396
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี จากวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง พุทธศักราช 2546 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.) สาขาการบัญชี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พุทธศักราช 2548 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จากวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ พุทธศักราช 2551 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พุทธศักราช 2554
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน 1 ธันวาคม 2548 - 2549 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว) ปฏิบัติหน้าที่ การเงินรับ ณ มจร.วัดธาตุพระอารามหลวง 1 ตุลาคม 2550 - 2553 ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว) ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานบัญชี ณ มจร.โคกสี อาคารเรียน 100 ปี 1 ตุลาคม 2554 - 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี (บุคลากรประจำของมหาวิทยาลัย) ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานการเงิน เป็นการเงินจ่าย สำนักงานวิทยาเขต 507/2555 และ พ.ศ.2555 - 2559 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย กำกับดูแล ประสานงาน เกี่ยวกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการหน้าที่ (กลุ่มงานบัญชี) จัดทำบัญชี (บันทึกบัญชี ปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี และรายการทางการเงิน วิเคราะห์สถานะการเงิน เสนอผู้บริหารลงนาม และส่งผู้สอบบัญชี)
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน 19- 20 สิงหาคม 2551 (ผ่านการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพัฒนาบุคลิกภาพ 2 วัน) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 18 กันยายน 2553 ( ผ่านการสัมมนาวิชาการ มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินปี 2553) ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 วัน 15 - 16 พฤศจิกายน 2553 (ผ่านการอบรมหลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน 2 วัน) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 2555 (ศึกษาดูงานกับ 3 วัน ณ ประเทศมาเลเซีย) 9 - 11 ตุลาคม 2556 (ผ่านการอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี เรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้ ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ” 3 วัน) ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น 20-21 กันยายน 2557 (ผ่านการอบรมโครงการ การสร้างผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 2 วัน) มจร. วิทยาเขต ขอนแก่น 27-28 พฤษภาคม 2559 (ผ่านการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 2 วัน) ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 16 -17 ธันวาคม 2559 (ผ่านการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สวัสดี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ 2 วัน) ณ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 21-23 เมษายน 2560 ( ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ CERTIFICATE OF ATTENDANCE 3 วัน) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 22-23 พฤษภาคม 2561 (ผ่านการอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล,การจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPIs),และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลาการรายบุคคล (IDP)” 2 วัน ณ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น 15-16 สิงหาคม 2562 (ผ่านการอบรมหลักสูตร ความรู้เรื่องต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 2 วัน) ณ มจร. วิทยาลัยสงฆ์เลย 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ผ่านการอบรมหลักสูตร Control Self - Assessment : An Introduction 2 วัน) ณ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 (ผ่านการอบรมหลักสูตร Internal Audit Procedures 2 วัน) ณ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สมณศักดิ์