นางศุนิษฐา งาสง่า

นักวิชาการการเงินและบัญชี

สถานที่เกิด ๑/๑ บ้านเต่านอ หมู่ ๗ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
ตำแหน่งทางวิชาการ ชำนาญการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๗๐ บ้านเต่านอ หมู่ ๗ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา คณะ พาณิชยการขอนแก่น สาขา การบัญชี (ปวส) พ.ศ ๒๕๓๑ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี (บ.ธบ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๒๕๕๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปวค.
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ถึงปัจจุบัน นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ บรรจุเมื่อ วันที่ ๑ กรกฏคม ๒๕๔๐
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน แต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ระดับ ชำนาญการ เลขที่ ๑๗๐๓/๒๕๖๒ ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
สมณศักดิ์