พระครูศรีพุทธิบัณฑิต, ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

สถานที่เกิด ๔๒ บ้านแฝก ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ๔๓๑๒๐
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา - พ.ศ. ๒๕๓๗ พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา) มจร.
- พ.ศ.๒๕๔๐ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) มสธ.
- พ.ศ.๒๕๔๔ M.A.Sanskrit, Banaras Hindu University,India
- พ.ศ.๒๕๕๒ Ph.D. Pali & Theravada, Sampurnanand Sanskrit University, India
งานคณะสงฆ์ -
ประวัติการทำงาน - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต
- พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปดูงานลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า เวียดนาม
- พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นรองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นผอ.สำนักวิชาการ
- พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นผอ.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
งานวิจัย ๑.พระพุทธศาสนาในเส้นทางสายไหม: ประวัติศาสตร์, หลักฐานทาง โบราณคดี และพัฒนาการการสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ Buddhism in the Silk Road:History, Archaeological evidences and Development of Human Civilization วารสารบัณฑิตศึกษา ฐาน ๑
บทความวิจัย/ทางวิชาการ ๑. พระพุทธศาสนาในเส้นทางสายไหม: ประวัติศาสตร์, หลักฐานทาง โบราณคดี และพัฒนาการการสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ Buddhism in the Silk Road:History, Archaeological evidences and Development of Human Civilization วารสารบัณฑิตศึกษา ฐาน ๑
๒. การศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระพรหมในสังคมไทยงานประชุมระดับชาติครั้งที่ ๑ ๒๒ กพ.๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ตำราวิชาการ ๑. พระพุทธศาสนาในลาว
๒. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย
๓. พุทธสถานที่ถูกลืมในอินเดีย
๔. นครราชคฤห์ เมืองหลักพุทธศาสนา
๕. เยือนอินเดีย ตามรอยอารยธรรมพุทธ
๖. พระพุทธศาสนาในลาว
๗. พระพุทธศาสนาในกัมพูชา
๘. พระพุทธศาสนาเวียดนาม
๙. พระพุทธศาสนาในจีน
๑๐. ตามสำรวจพุทธสถานในอินเดีย
๑๑. ถ้ำพุทธศาสนาในอินเดีย
๑๒. สารนาถ แดนกำเนิดพระรัตนตรัย
๑๓. พุทธคยา แดนตรัสรู้ของพระพุทธองค์
๑๔. ตำราเรียนวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๖๐
๑๕. สังคายนาในพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๖๑
๑๖.กุสินารา แดนปรินิพพานของพุทธองค์
๑๗.พาราณสี เมืองบำเพ็ญบารมีของพุทธองค์
๑๘.อินเดีย พ.ศ.๑๒๖๖
เอกสารประกอบการสอน - วิชา สัมมนาพุทธศาสนา ปี ๔
- วิชา แบบเรียนอักษรธรรมไทยน้อย
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา -
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน -
สมณศักดิ์ -