นางสาวยุภาพร เงาะเศษ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

สถานที่เกิด จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน 34 ม.5 บ้านหนองนกเขียน ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (บ.ชบ)
งานคณะสงฆ์ -
ประวัติการทำงาน นักวิชาการการเงินและชัญชี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
งานวิจัย -
บทความวิจัย/ทางวิชาการ -
ตำราวิชาการ -
เอกสารประกอบการสอน -
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา -
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน -
สมณศักดิ์ -