นางสุพัตรา นาทัน

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

สถานที่เกิด อำเภอชุมแพ
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 115/11 หมู่ที่ 4 ต ในเมือง อ เมือง จ ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา ศศม. ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต( รัฐศาสตร์ )
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การเงินและการธนาคาร )
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ พ.ศ. 2542 คำสั่ง 217/2542
  • หัวหน้าฝ่ายคลังและทรัพย์สิน พ.ศ.2553 คำสั่ง 511/2553
  • ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน พ.ศ. 2558 คำสั่ง 9/2558
งานวิจัย - งานวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. 2553 A Study of the Effectiveness of Financial and Account Administration at Mahachulalongkorrjavidyalaya University,khonkaen Campus ได้รับทุน อุดหนุจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU RS 610653040
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
  • ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง การให้ยืมเงินและส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย
  • ศึกษาดูงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2559
  • ศึกษาดูงาน ประเทศจีน ในปี 2558
  • รางวัลชมเชย โชว้แอนแชร์ ครั้งที่ 1 วิทยาเขตขอนแก่น
สมณศักดิ์