นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์

นักวิชาการศึกษา

สถานที่เกิด ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 262 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40260
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
การศึกษา
  • พ.ศ.2548 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
  • พ.ศ.2550 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
  • พ.ศ.2553 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน - พ.ศ.2553-2556 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
- พ.ศ.2556-2562 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
- พ.ศ.2562-ปัจจุบัน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์