นายบุญหนา จิมานัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 3/837 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา - พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) บริหารการศึกษา มจร.
- ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาสังคมวิทยาการพัฒนา มข.
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
 1. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง สำรวจความพร้อมก่อนย้ายเข้าทำการอาคารเรียนแห่งใหม่ ปีงบประมาณ 2548
 2. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณปี 2548
 3. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง 20 ปี : ภาพลักษณ์วิทยาเขตขอนแก่นในทัศนะของคณะสงฆ์ภาค 9ปีงบประมาณ 2549
 4. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาค่าใช้จ่ายจริงต่อภาคการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีงบประมาณ 2549
 5. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสตรบัณฑิตผู้เคยบวชเรียน งบประมาณปี 2549
 6. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการรักษาศีลห้าของเด็กเยาวชนตำบลโคกสี งบประมาณปี 2550
 7. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 ปีงบประมาณ 2551
 8. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การติดตามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2550 งบประมาณปี 2551
 9. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีงบประมาณ 2552
 10. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 ปีงบประมาณ 2552
 11. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2556
 12. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ศึกษากระบวนการพัฒนาชาวพุทธต้นแบบและคุณค่าที่มีต่อชุมชน ปีงบประมาณ 2558
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 1. นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตีพิมพ์ใน นิตยสาร ธรรมทรรศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2553 หน้าที่ 70
 2. ศึกษากระบวนการพัฒนาชาวพุทธต้นแบบและคุณค่าที่มีต่อชุมชน ตีพิมพ์ในวารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พิมพ์ที่ หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา มีนาคม 2559 หน้าที่ 347
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์