นางสาวจิตรลดา แก้วมงคล

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

สถานที่เกิด หมู่บ้านโนนแดง เลขที่ 92 หมู่ 1 ต.ฆ้องชัย อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่บ้านมิตรภาพโมเดิร์นโฮม ๑๗๒/๗๖ ม.๑๕ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๘๕-๔๖๑-๔๘๘๗
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ 043-283546-7
การศึกษา
  • บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง-เหนือ
  • บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๒ พนักงานบัญชี บริษัทไทยไปบ์อีสาน จำกัด
  • พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๒ พนักงานบัญชีถาวร
  • พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน นักวิชาการการเงินและบัญชี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน - ใช้งานโปรแกรมบัญชี Formula เป็นอย่างดี สามารถปิดงบการเงิน งานบัญชีด้านรัฐบาลและเอกชน ที่ปรึกษาการบัญชีเอกชน
- อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำวิทยาเขตขอนแก่น - ขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมน์ ในปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2552
สมณศักดิ์