พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ

นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่เกิด ๑๙๐ ม.๗ บ้านหัวหนอง ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดธาตุ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดธาตุ พระอารามหลวง ๒๓๗ ถนนกลางเมือง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) จากวัดโนนมะเค็ง สำนักศาสนศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาเอกศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๔ สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (ศศ.ม.) สาขาวิชาไทยคดีศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นเจ้าหน้าที่วินัยนิสิต สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานงานวิทยาขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นครูใหญ่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ เป็นหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา ระบบ F.M. 101.75 และ 88.50 MHz
 • พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑ เป็นนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เป็นผู้บริหารระดับต้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน เป็นนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน - พ.ศ. ๒๕๔๗ ศึกษาดูงานกรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฏร์ถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ พุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๙-ปัจจุบัน
- ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ - ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ สร้างจิตสำนึกและพัฒนางาน ๕ ส เพื่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน จัดโดย มหาวิทยาลัย มหาจุลงกรณราชวิทยาลัย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๔๖
สมณศักดิ์ - พ.ศ. ๒๕๕๕ พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ผจล.ชท.)