นายสมพร ศิริพันธ์

อาจารย์

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ
การศึกษา - น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กำลังศึกษา น.ด. นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต (อยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์)
- ป. วิชาว่าความ สำนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ - สมพร ศิริพันธ์ “บทความเรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” วารสารบัณฑิตมหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น TCI กลุ่ม ๒,หน้าที่ ๘๒-๘๘
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์