พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม,ดร.

อาจารย์

สถานที่เกิด มหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบรบือ
ที่อยู่ปัจจุบัน 242 หมู่ 10 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร. 086-233-7305
การศึกษา ประวัติการศึกษา
 1. พ.ศ.2565 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ค.ด. (สาขาพุทธบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2. พ.ศ.2557 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พธ.ม. (สาขาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 3. พ.ศ.2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิต (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. พ.ศ.2551 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 5. พ.ศ.2549 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปว.ส. (สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 6. พ.ศ.2546 ชั้นมัธยมศึกษา ๑-๖ โรงเรียนบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
งานคณะสงฆ์ รองเจ้าอาวาสวัดบ้านค้อ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา มจร.ขอนแก่น (1 พฤศจิกายน 2566)
 • ครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ (16 พฤษภาคม 2551-2566)
 • งานวิจัย
 • กลยุทธ์การพัฒนาสร้างความเป็นเลิศของผู้ประกอบการร้านอาหาร http://www.mcukk.com/personal/files/ID458-2023-11-15_035232.pdf
 • การพัฒนาตัวแบบพฤติกรรมการปรับตัวเชิงวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากร มจร.ขอนแก่น ช่วงสถานการณ์โควิด 19 http://www.mcukk.com/personal/files/ID458-2023-11-15_035332.pdf
 • รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mcjou/article/view/258350
 • บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • ความต้องการจำเป็นของการบริหารจัดการตามหลักสุปปุริสธรรม 7 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 http://www.mcukk.com/personal/files/ID458-2023-11-15_033827.pdf
 • การวิจัยแบบผสมผสานวิธีทางพุทธบริหารการศึกษา http://www.mcukk.com/personal/files/ID458-2023-11-15_033903.pdf
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารเชิงพุทธสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยสงฆ์ http://www.mcukk.com/personal/files/ID458-2023-11-15_033937.pdf
 • นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม: New Normal https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/255432
 • นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม file:///C:/Users/Acer/Downloads/somkhuan,+%7B$userGroup%7D,+32@370-382@JB63.02.10A.pdf
 • ตำราวิชาการ
  เอกสารประกอบการสอน
  งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
  สมณศักดิ์ พ.ศ. 2561 เป็นฐานานุกรมที่ “พระครูวินัยธร” ในพระเทพสารคามมุณี (พระอารามหลวง)