ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง

อาจารย์

สถานที่เกิด 23 หมู่ 13 บ้านโนนหัวช้าง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 499/91 หมู่ 2 ราชาซิตี้ ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
การศึกษา Post-Doctoral Educational Administration 2009 Washington State University, USA. ศษ.ด. การบริหารการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2537 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย ศษ.บ. บริหารการศึกษา (เกียรตินิยม) 2527 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย ป.กศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2524 วิทยาลัยครูอุดรธานี ประเทศไทย
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน - พ.ศ. 2524 – 2532 ครู - พ.ศ. 2532 – 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา - พ.ศ. 2551 – 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา, สาขาพุทธบริหารการศึกษา - พ.ศ. 2557 – 2560 สถาบันรัชต์ภาคย์ อาจารย์พิเศษสอนปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายวิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา - พ.ศ. 2555 – 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์พิเศษสอนปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายวิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา - พ.ศ. 2557 – 2558 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์พิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาคณิตศาสตร์, และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา - พ.ศ. 2563-2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - พ.ศ. 2565- ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์
งานวิจัย 1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ 1) แสงเทียน ชูรัตน์, ทวี สระน้ำคำ, สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2566). รูปแบบการจัดการความรู้ของบุคลากร สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7. วารสารครุศาสตร์ปัญญา, 2(1), 34-36. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzMxNzgy 2) พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม (เฮียงเหี่ย) , พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, สุนทร สายคำ, อมรรัตน์ เตชะนอก, สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2566). การวิจัยแบบผสมผสานวิธีทางพุทธบริหารการศึกษา. วารสารครุศาสตร์ปัญญา, 2(2), 60-76. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzMxOTE4 3) พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม (เฮียงเหี่ย), อมรรัตน์ เตชะนอก, และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2566). ความต้องการจำเป็นของการบริหารจัดการตามหลักสุปปุริสธรรม 7 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7. วารสารครุศาสตร์ปัญญา, 2(3), 36-47. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzMxOTIy 4) ธีร์ ภวังคนันท์, ณัฐภษร พสุสิทธิพงษ์, สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2566). ภาวะผู้นำและการบริหาร: แนวคิดเชิงทฤษฎี. วารสารครุศาสตร์ปัญญา, 2(5), 36-47. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzQ2Mzc4 5) นพณัฐ เบ้าทอง, สุนทร สายคำ, สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2566). การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ. วารสารครุศาสตร์ปัญญา, 2(2), 1-14. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzMxOTEz 6) เรืองยศ แวดล้อม, อัมพร กุลาเพ็ญ, บุญจักรวาล รอดบำเรอ, นงลักษณ์ เรือนทอง, และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2565). โมเดลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ถอดรหัสแนวปฏิบัติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 9(4), 27-40. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NjcwNTkz 7) ชาติชาย เกตุพรม, เอกราช โฆษิตพิมานเวช, ยุทธศาสตร์ กงเพชร, อดุลย์ พิมพ์ทอง, และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2565). รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. Journal of Roi Kaensarn Academi, 7(7), 394-410. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9Njc4MzUx 8) เฉลิมวุฒิพิทักษ์ ลาภหลาย, สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, สรายุทธ กันหลง, สุรชัย อนุตระกูลชัย, อัมพร กุลาเพ็ญ, และกลมเกลียว มาเวียง. (2561). รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็น เลิศด้านอาชีพ ตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 8(3), 48-58. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQzNTI2 9) วุฒิพงษ์ เทียมสุวรรณเลิศ , พระครูปลัดสมัย ผาสุโก และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2561). ตัวบ่งชี้ สมรรถนะภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 20(3), 187-195. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjI3MzYy 10) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง. (2561). โมเดลพัฒนาภาวะผู้นำทางหลักสูตรใน ศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(2), 54-72. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjI5MjQ3 11) กีระพงศ์ ผาภูมิ, สุขุม พรมเมืองคุณ และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ ผู้นำแบบโลกาภิวัตน์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 11(1), 19- 28. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjIyMTg5 12) เรืองยศ แวดล้อม, พระครูปลัดสมัย ผาสุโก และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2460). ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำ แบบโลกาภิวัตน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 13(2), 218-230. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTk4NTc1 13) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2559). การประเมินความต้องการจำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะทางวิชาชีพของครูผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 39(1), 14-23. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTkxODcx 14) ไพโรจน์ อักษรเสือ, พระครูภาวนาโพธิคุณ, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์, และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2559). รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3. วารสารธรรมทัศน์, 16(2), 103-116. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTgxNjg3 15) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2558). การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมภาวะผู้นำแบบบริการของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 5(2), 115-134. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTk1MDY1 16) อภิญญา ธุนันทา, ประยุทธ ชูสอน, และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2557). ตัวบ่งชี้ครูมืออาชีพสำหรับครู ในระดับประถมศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10(1), 41-48. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTY0Mjcx 17) สมัต อาบสุวรรณ, กนกอร สมปราชญ์ และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2557). ตัวบ่งชี้ภาวะผู้ นแบบร่วมพลังของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10(1), 87-95. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTY0Mjgy 18) สัจจา ฝ่ายจำปา, ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2557). การพัฒนาตัวบ่งชี้ระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10(1), 198-207. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTY0MzAz 19) สมชาย ตังศุภศิริ, พิมพ์อร สดเอี่ยม และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้การ วิเคราะห์พหุระดับ. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 8(1), 69-76. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTE4MzQ1 20) สุเทพ ปาลสาร, กนกอร สมปราชญ์ และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2555). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ ผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 8(1), 8-17. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTE4MzM4 21) รชฎ สุวรรณกูฎ, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2555). ตัวบ่งชี้การจัดการความ ขัดแย้งสำหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 8(1), 18-24. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTE4MzM5 22) สาคร มหาหิงคุ์, ศักดิ์พงศ์ หอมหวน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2555). การพัฒนา กระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 7(21), 48-58. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTE2NjU2 23) พระมหาสมพร สุริโย, มัณฑนา อินทุสมิต และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2555). รูปแบบ ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา. วารสารราชภัฎมหาสารคาม, 6(1), 27-36. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTA1NzM0 24) พงษ์นิมิต พงษ์ภิญโญ, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2554). การพัฒนาตัวบ่งชี้ การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผล. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(2), 28-38. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTAwNjc1 25) โกวิท วัชรินทรางกูร, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2554). การพัฒนาตัวบ่งชี้ การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(2), 1-14. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTAwNTg0 26) สมใจ อุดมศรี, ทวีชัย บุญเติม และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2554). การพัฒนาตัวบ่งชี้การ กระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(2), 15-27. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTAwNTg1 27) นิกัญชลา ล้นเหลือ, วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2554). โมเดลสมการ โครงสร้างภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(2), 59-69. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTAxODM2 28) สุรินทร์ นำนาผล, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2554). การพัฒนาตัวบ่งชี้ ภาวะผู้นำสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(2), 39-50.สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTAxODMz 29) ปาริสา อร่ามเรือง, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2553). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 6(1), 8-18. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzU3NDE 30) เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2553). การพัฒนาตัว บ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 6(1), 19-30 สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzU3NDI 31) ชีวิน อ่อนลออ, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2553). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 6(1), 31-40. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzU3NDM 32) มาโนช จุลสุคนธ์, สมเจตน์ ภูศรี, ศิริ ถีอาสนา และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2553). ความต้องการ ของผู้ปกครองด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภัทรดล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 4(2), 137-150. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9OTQzNjU 33) ประยูร เจริญสุข, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2553). การพัฒนาตัวบ่งชี้งานวิชาการ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 6(2), 58-67. สืบค้นได้ทางเว็ปไซต์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzgzNTg 34) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, วิโรจน์ สารรัตนะ, นงลักษณ์ วิรัชชัย, และไพศาล สุวรรณน้อย. (2551). ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน: การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 4(1), 45-57. 2 . ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 1) Kositpimanvach, E., Getprom, C., Kongpet, Y., Pimthong, A and Kangpheng, S. (2022). Sustainable Leadership Development of Educational Institutions. Neuro Quantology, 20(7), 1564-1572. 2) Kositpimanvach, E., Getprom, C., Kongpet, Y., Pimthong, A and Kangpheng, S. (2022). The School Administrator’s Sustainable Leadership. Neuro Quantology, 20(7), 1573-1580. 3) Kositpimanvach, E., Getprom, C., Kongpet, Y., Pimthong, A and Kangpheng, S. (2022). The Strategy of Driving the Safe Agriculture for Food Security of Vocational Education Institute of Agriculture under Office of the Vocational Education Commission. Neuro Quantology, 20(7), 1581-1589 4) Kangpheng, S., Kunlong. S., Buddeevong, C., Prarasri, A., Pimsang, J., and Loedwathong. (2022). Needs Assessment of Learning Leadership Development for Secondary School Administrators. International Journal of Mechanical Engineering, ISSN: 0974-5823 Q4. สืบค้นได้ทางเว็ปไซต์ ได้ที่ Kalahari Journals 5) Kunlong, S., Khamdej, I., Buddeevong, C., Prarasri, A,. Pimsang, J., and Kangpheng, S. (2022), Curriculum Leadership Development: Model Development and Validation. International Journal of Mechanical Engineering, 7(1) : 532-538. สืบค้นได้ทางเว็ปไซต์ ได้ที่ IJME_Vol7.1_72.pdf (kalaharijournals.com) 6) Pimsang, J, Kangpheng, S., Laplay, C, and Loetvathong, R. (2021). Effectiveness of 4MAT Model in Developing the English Spelling Skill of Grade 8 Students. Design Engineering, Vol 2021: Issue 08, 67-77.สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ http://www.thedesignengineering.com/index.php/DE/article/view/4857 7) Buddeevong, C., Loedwathong, R., Laplay, C., Kangpheng, S., and Pimsang, J. (2021). Knowledge Management for Modern Agriculture Rice Farming to Promote Good Quality of Life for Farmer Groups, Thailand. Design Engineering, Vol 2021: Issue 08, 6680-6686.สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ http://www.thedesignengineering.com/index.php/DE/article/view/5642 8) Kangpheng, S., Loedwathong, R., Sanguankhruea, K., Ketvisetkul, T., and Pimsang, J. (2021). Model Development of Community Participation to Promote Life and Modern Agriculture Career Skills in Schools. Design Engineering, Vol 2021: Issue 08, 6695-6702. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ http://thedesignengineering.com/index.php/DE/article/view/5644 9) Kunlong, S., Buddeevong, C., Prarasri, A., Pimsang, J., Loedwathong, R., and Kangpheng, S. (2021). Curriculum Leadership Development: Model Development and Validation. International Journal of Mechanical Engineering, Vol 2021: ISSN: 0974-5823. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://www.scopus.com/sources.uri 10) Kangpheng, S., Kunlong, S., Mityodwong, S., Sirikul, P., and Buddeevong, C. (2018). A Development of Systematic Learning Resources Management Process to Strengthen Sufficiency Attributes of Secondary School Students. International Education Studies, 11(12), pp.42-49.สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://eric.ed.gov/?id=EJ1198502 11) Khakhlong, C., Julsuwan, S., Somprach, K., and Kangpheng, S., (2015). Development of Program for Enhancing the Ideal Desirable Characteristic of Basic School Administrators. Educational Research and Reviews, Vol. 10(10), pp. 1458-1467.สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://academicjournals.org/journal/ERR/article-full-text-pdf/4493E2A53219
บทความวิจัย/ทางวิชาการ 1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ 1) แสงเทียน ชูรัตน์, ทวี สระน้ำคำ, สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2566). รูปแบบการจัดการความรู้ของบุคลากร สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7. วารสารครุศาสตร์ปัญญา, 2(1), 34-36. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzMxNzgy 2) พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม (เฮียงเหี่ย) , พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, สุนทร สายคำ, อมรรัตน์ เตชะนอก, สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2566). การวิจัยแบบผสมผสานวิธีทางพุทธบริหารการศึกษา. วารสารครุศาสตร์ปัญญา, 2(2), 60-76. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzMxOTE4 3) พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม (เฮียงเหี่ย), อมรรัตน์ เตชะนอก, และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2566). ความต้องการจำเป็นของการบริหารจัดการตามหลักสุปปุริสธรรม 7 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7. วารสารครุศาสตร์ปัญญา, 2(3), 36-47. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzMxOTIy 4) ธีร์ ภวังคนันท์, ณัฐภษร พสุสิทธิพงษ์, สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2566). ภาวะผู้นำและการบริหาร: แนวคิดเชิงทฤษฎี. วารสารครุศาสตร์ปัญญา, 2(5), 36-47. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzQ2Mzc4 5) นพณัฐ เบ้าทอง, สุนทร สายคำ, สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2566). การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ. วารสารครุศาสตร์ปัญญา, 2(2), 1-14. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzMxOTEz 6) เรืองยศ แวดล้อม, อัมพร กุลาเพ็ญ, บุญจักรวาล รอดบำเรอ, นงลักษณ์ เรือนทอง, และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2565). โมเดลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ถอดรหัสแนวปฏิบัติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 9(4), 27-40. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NjcwNTkz 7) ชาติชาย เกตุพรม, เอกราช โฆษิตพิมานเวช, ยุทธศาสตร์ กงเพชร, อดุลย์ พิมพ์ทอง, และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2565). รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. Journal of Roi Kaensarn Academi, 7(7), 394-410. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9Njc4MzUx 8) เฉลิมวุฒิพิทักษ์ ลาภหลาย, สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, สรายุทธ กันหลง, สุรชัย อนุตระกูลชัย, อัมพร กุลาเพ็ญ, และกลมเกลียว มาเวียง. (2561). รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็น เลิศด้านอาชีพ ตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 8(3), 48-58. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQzNTI2 9) วุฒิพงษ์ เทียมสุวรรณเลิศ , พระครูปลัดสมัย ผาสุโก และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2561). ตัวบ่งชี้ สมรรถนะภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 20(3), 187-195. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjI3MzYy 10) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง. (2561). โมเดลพัฒนาภาวะผู้นำทางหลักสูตรใน ศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(2), 54-72. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjI5MjQ3 11) กีระพงศ์ ผาภูมิ, สุขุม พรมเมืองคุณ และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ ผู้นำแบบโลกาภิวัตน์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 11(1), 19- 28. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjIyMTg5 12) เรืองยศ แวดล้อม, พระครูปลัดสมัย ผาสุโก และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2460). ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำ แบบโลกาภิวัตน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 13(2), 218-230. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTk4NTc1 13) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2559). การประเมินความต้องการจำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะทางวิชาชีพของครูผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 39(1), 14-23. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTkxODcx 14) ไพโรจน์ อักษรเสือ, พระครูภาวนาโพธิคุณ, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์, และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2559). รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3. วารสารธรรมทัศน์, 16(2), 103-116. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTgxNjg3 15) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2558). การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมภาวะผู้นำแบบบริการของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 5(2), 115-134. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTk1MDY1 16) อภิญญา ธุนันทา, ประยุทธ ชูสอน, และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2557). ตัวบ่งชี้ครูมืออาชีพสำหรับครู ในระดับประถมศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10(1), 41-48. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTY0Mjcx 17) สมัต อาบสุวรรณ, กนกอร สมปราชญ์ และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2557). ตัวบ่งชี้ภาวะผู้ นแบบร่วมพลังของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10(1), 87-95. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTY0Mjgy 18) สัจจา ฝ่ายจำปา, ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2557). การพัฒนาตัวบ่งชี้ระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10(1), 198-207. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTY0MzAz 19) สมชาย ตังศุภศิริ, พิมพ์อร สดเอี่ยม และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้การ วิเคราะห์พหุระดับ. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 8(1), 69-76. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTE4MzQ1 20) สุเทพ ปาลสาร, กนกอร สมปราชญ์ และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2555). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ ผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 8(1), 8-17. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTE4MzM4 21) รชฎ สุวรรณกูฎ, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2555). ตัวบ่งชี้การจัดการความ ขัดแย้งสำหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 8(1), 18-24. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTE4MzM5 22) สาคร มหาหิงคุ์, ศักดิ์พงศ์ หอมหวน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2555). การพัฒนา กระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 7(21), 48-58. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTE2NjU2 23) พระมหาสมพร สุริโย, มัณฑนา อินทุสมิต และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2555). รูปแบบ ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา. วารสารราชภัฎมหาสารคาม, 6(1), 27-36. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTA1NzM0 24) พงษ์นิมิต พงษ์ภิญโญ, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2554). การพัฒนาตัวบ่งชี้ การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผล. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(2), 28-38. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTAwNjc1 25) โกวิท วัชรินทรางกูร, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2554). การพัฒนาตัวบ่งชี้ การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(2), 1-14. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTAwNTg0 26) สมใจ อุดมศรี, ทวีชัย บุญเติม และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2554). การพัฒนาตัวบ่งชี้การ กระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(2), 15-27. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTAwNTg1 27) นิกัญชลา ล้นเหลือ, วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2554). โมเดลสมการ โครงสร้างภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(2), 59-69. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTAxODM2 28) สุรินทร์ นำนาผล, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2554). การพัฒนาตัวบ่งชี้ ภาวะผู้นำสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(2), 39-50.สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTAxODMz 29) ปาริสา อร่ามเรือง, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2553). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 6(1), 8-18. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzU3NDE 30) เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2553). การพัฒนาตัว บ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 6(1), 19-30 สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzU3NDI 31) ชีวิน อ่อนลออ, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2553). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 6(1), 31-40. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzU3NDM 32) มาโนช จุลสุคนธ์, สมเจตน์ ภูศรี, ศิริ ถีอาสนา และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2553). ความต้องการ ของผู้ปกครองด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภัทรดล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 4(2), 137-150. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9OTQzNjU 33) ประยูร เจริญสุข, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2553). การพัฒนาตัวบ่งชี้งานวิชาการ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 6(2), 58-67. สืบค้นได้ทางเว็ปไซต์ ได้ที่ https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NzgzNTg 34) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, วิโรจน์ สารรัตนะ, นงลักษณ์ วิรัชชัย, และไพศาล สุวรรณน้อย. (2551). ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน: การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 4(1), 45-57. 2 . ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 1) Kositpimanvach, E., Getprom, C., Kongpet, Y., Pimthong, A and Kangpheng, S. (2022). Sustainable Leadership Development of Educational Institutions. Neuro Quantology, 20(7), 1564-1572. 2) Kositpimanvach, E., Getprom, C., Kongpet, Y., Pimthong, A and Kangpheng, S. (2022). The School Administrator’s Sustainable Leadership. Neuro Quantology, 20(7), 1573-1580. 3) Kositpimanvach, E., Getprom, C., Kongpet, Y., Pimthong, A and Kangpheng, S. (2022). The Strategy of Driving the Safe Agriculture for Food Security of Vocational Education Institute of Agriculture under Office of the Vocational Education Commission. Neuro Quantology, 20(7), 1581-1589 4) Kangpheng, S., Kunlong. S., Buddeevong, C., Prarasri, A., Pimsang, J., and Loedwathong. (2022). Needs Assessment of Learning Leadership Development for Secondary School Administrators. International Journal of Mechanical Engineering, ISSN: 0974-5823 Q4. สืบค้นได้ทางเว็ปไซต์ ได้ที่ Kalahari Journals 5) Kunlong, S., Khamdej, I., Buddeevong, C., Prarasri, A,. Pimsang, J., and Kangpheng, S. (2022), Curriculum Leadership Development: Model Development and Validation. International Journal of Mechanical Engineering, 7(1) : 532-538. สืบค้นได้ทางเว็ปไซต์ ได้ที่ IJME_Vol7.1_72.pdf (kalaharijournals.com) 6) Pimsang, J, Kangpheng, S., Laplay, C, and Loetvathong, R. (2021). Effectiveness of 4MAT Model in Developing the English Spelling Skill of Grade 8 Students. Design Engineering, Vol 2021: Issue 08, 67-77.สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ http://www.thedesignengineering.com/index.php/DE/article/view/4857 7) Buddeevong, C., Loedwathong, R., Laplay, C., Kangpheng, S., and Pimsang, J. (2021). Knowledge Management for Modern Agriculture Rice Farming to Promote Good Quality of Life for Farmer Groups, Thailand. Design Engineering, Vol 2021: Issue 08, 6680-6686.สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ http://www.thedesignengineering.com/index.php/DE/article/view/5642 8) Kangpheng, S., Loedwathong, R., Sanguankhruea, K., Ketvisetkul, T., and Pimsang, J. (2021). Model Development of Community Participation to Promote Life and Modern Agriculture Career Skills in Schools. Design Engineering, Vol 2021: Issue 08, 6695-6702. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ http://thedesignengineering.com/index.php/DE/article/view/5644 9) Kunlong, S., Buddeevong, C., Prarasri, A., Pimsang, J., Loedwathong, R., and Kangpheng, S. (2021). Curriculum Leadership Development: Model Development and Validation. International Journal of Mechanical Engineering, Vol 2021: ISSN: 0974-5823. สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://www.scopus.com/sources.uri 10) Kangpheng, S., Kunlong, S., Mityodwong, S., Sirikul, P., and Buddeevong, C. (2018). A Development of Systematic Learning Resources Management Process to Strengthen Sufficiency Attributes of Secondary School Students. International Education Studies, 11(12), pp.42-49.สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://eric.ed.gov/?id=EJ1198502 11) Khakhlong, C., Julsuwan, S., Somprach, K., and Kangpheng, S., (2015). Development of Program for Enhancing the Ideal Desirable Characteristic of Basic School Administrators. Educational Research and Reviews, Vol. 10(10), pp. 1458-1467.สืบค้นได้ทางเว็ปไซค์ ได้ที่ https://academicjournals.org/journal/ERR/article-full-text-pdf/4493E2A53219
ตำราวิชาการ ตำรา/หนังสือ 1) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2545). ชุดเสริมประสบการณ์ความรู้สำหรับครู เรื่อง การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 222 หน้า. 2) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2547). คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 113 หน้า. 3) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2547). คู่มือการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบง่ายสำหรับครู. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 92 หน้า. 4) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2547). คู่มือการทำวิจัยปฏิบัติการในโรงเรียนแบบง่ายสำหรับผู้บริหาร. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 106 หน้า. 5) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2551). แนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียง. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 103 หน้า. 6) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2552). CAR เพื่อการเปลี่ยนแปลง. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 58 หน้า. 7) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, สรายุทธ กันหลง และธนาภรณ์ แสวงทอง. (2552). การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 81 หน้า. 8) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง. (2553). ภาวะผู้นำใฝ่บริการในองค์การ: แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 193 หน้า. 9) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, พระมหาสมพร สุริโย และสรายุทธ กันหลง. (2557). เทคนิคการใช้โปรแกรม MPlus เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 66 หน้า. 10) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง สรายุทธ กันหลง และศิริ ถีอาสนา. (2557). การวิจัยแบบผสมวิธี: แนวคิดและกรณีศึกษา. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 161 หน้า. 11) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2557). ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์: แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 213 หน้า. 12) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และประยุทธ ชูสอน. (2557). ภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์: แนวคิดและการวิจัย. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 353 หน้า. 13) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (สาคร ชิตงกโร). (2557). ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม: แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัย. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 350 หน้า. 14) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, สรายุทธ กันหลง, วิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์, บูลยาวี ขานมา, และอภิญญา ธุนันทา. (2558). หลักและระเบียบวิธีวิจัย. เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 5100 การเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 61 ปีการศึกษา 2559, วิทยาลัยการทัพบก. 15) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และธัชกร ภูวพัฒนดล. (2558). แนวทางการให้คำปรึกษาวิจัยส่วนบุคคล. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 95 หน้า. 16) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2562). การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมภาวะผู้นำแบบบริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 201 หน้า. จำหน่ายที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2559). ภาวะผู้นำแบบบริการ: แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 386 หน้า. 18) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2562). ภาวะผู้นำเชิงพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 301 หน้า. 19) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2562). ภาวะผู้นำทางหลักสูตร: กลยุทธ์การพัฒนาและนำหลักสูตรไปใช้. พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์. 307 หน้า. 20) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2562). การบริหารหลักสูตรและการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์. 386 หน้า. 21) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, สรายุทธ กันหลง และอิทธิกร ขำเดช. (2562). การวิจัยแบบผสมวิธี: กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 4. มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์. 157 หน้า. 2. E-Book (Se-Ed Book Center) 1) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2559). ภาวะผู้นำแบบบริการ: แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 386 หน้า. 2) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2557). ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์: แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 213 หน้า. 3) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และประยุทธ ชูสอน. (2557). ภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์: แนวคิดและการวิจัย. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 353 หน้า. 4) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (สาคร ชิตงกโร). (2557). ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม: แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัย. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 350 หน้า. 5) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และพระมหาสมัย ผาสุโก. (2557). ภาวะผู้นำเชิงพุทธ. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 214 หน้า. 6) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2562). ภาวะผู้นำเชิงพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 301 หน้า. 7) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2562). ภาวะผู้นำทางหลักสูตร: กลยุทธ์การพัฒนาและนำหลักสูตรไปใช้. พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์. 307 หน้า. 8) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2562). การบริหารหลักสูตรและการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 386 หน้า. 9) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, สรายุทธ กันหลง และอิทธิกร ขำเดช. (2562). การวิจัยแบบผสมวิธี: กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 4. มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์. 157 หน้า.
เอกสารประกอบการสอน 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 610204 การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 610102 ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา 3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 806111 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 1. ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 2. ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน 1. รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นกระทรวงศึกษาธิการ 2. รางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี คุรุสภา 3. คำสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 4. ศึกษาดูงานด้านการศึกษา Washington State University, USA. 5. รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย คุรุสภาพ
สมณศักดิ์