นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

สถานที่เกิด ัจังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๙/๙๐ หมู่ ๑๔ หมู่บ้านกันยารัตน์แกรนด์วิวล์ ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา น.ธ. เอก พ.ศ. ป.ธ. ๕ พ.ศ. พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ป.วค. พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์