นายจิรวัฒน์ สิทธิธรรม

อาจารย์

สถานที่เกิด ๑๗๗ หมู่ ๓ ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๗๗ หมู่ ๓ ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ
การศึกษา ๑. คุณวุฒิทางธรรม
- เปรียญธรรม สี่ ประโยค (ป.ธ.๔) สถาบัน แม่กองบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๔
- นักธรรมชั้น เอก (น.ธ.เอก) สถาบัน แม่กองธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. คุณวุฒิทางโลก
- ปริญญาโท ศษ.ม สาขา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย สถาบัน มหาวิทยาขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๓
- ปริญญาตรี พธ.บ. สาขา การสอนภาษาไทย สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
งานคณะสงฆ์ -
ประวัติการทำงาน - ๒๕๖๔ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย
  • - เรื่อง ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ STAD (Research Title: Analytical Learning Outcomes Of Mathayom Suksa 3 students, Thailanguage learning group By organizing learning activities with STAD cooperative group)s
  • - เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหา (The development of higher order thinking of students in Thai language classes. By learning management that focuses on problem solving.)
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
  • พระมหาเริงชัย วรสิทฺธิญาณกวี, พระทินวัฒน์ ขนฺติธมฺมธารี, พระรชต กตปุญ และ จิรวัฒน์ สิทธิรรม. “การพัฒนาทักษะการอ่านตีความคำประพันธ์ประเภทกลอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น”,บทความวิชาการ, วารสาร ครุศาสตร์ มจร.โคราช ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕. (TCI กลุ่ม ๓)
  • วุธยา สืบเทพ, อัจฉราพร ใครบุตร, พชรกฤต ศรีบุญเรือง และ จิรวัฒน์ สิทธิธรรม . “หลักสูตรกิจกรรมสร้างสรรค์และเรื่องเล่มเฉพาะถิ่นโคราชโดยอาศัยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน เพื่อการเชื่อมโยงองค์ความรู้วัฒนธรรมการปั้นด่านเกวียนแบบโบราณ สู่การสร้างเยาวชนมัคคุเทศก์ต้นแบบประจำเขตพื้นที่การศึกษา บ้านด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา”. Journal of Modern Learning Development. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (มีนาคม ๒๕๖๖). (TCI กลุ่ม ๒ )
  • พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี และ จิรวัฒน์ สิทธิธรรม. “ฮีตสิบสอง : มุมองประเพณีเชิงนิเวศ”, บทความวิชาการ, วารสารมนุษย์กับสังคม ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖). (TCI กลุ่ม ๒)
ตำราวิชาการ - จิรวัฒน์ สิทธิธรรม. ๒๕๖๔ . ภาษากับการสื่อสาร. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. ตำราเรียน (จำนวน ๑๐๖ หน้า)
เอกสารประกอบการสอน -
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา -
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน -
สมณศักดิ์ -