นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร

อาจารย์

สถานที่เกิด อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • ปริญญาโท พธ.ม. (สาขาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
 • ปริญญาโท วท.ม. (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • งานคณะสงฆ์
  ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๖๔ : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายยุทธศาสตรและพัฒนา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๓ : อาจารย์บรรยายพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๔ : อาจารย์บรรยายพิเศษ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ : อาจารย์บรรยายพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
 • งานวิจัย
 • (๒๕๖๒) วิถีการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 • (๒๕๖๒) ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
 • (๒๕๖๒) การส่งเสริมพฤติกรรมทีพึงประสงค์ของคนในครอบครัวด้วยการรักษาอุโบสถศีลของชุมชนชาวพุทธในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
 • (๒๕๖๒) การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 • บทความวิจัย/ทางวิชาการ
  ตำราวิชาการ
  เอกสารประกอบการสอน
  งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ : ชนะเลิศภาพยนต์สั้น "การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที 6 จ.ตรัง
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ : รางวัล เทพศิลป์ทองคำ สาขา ผู้กำกับยอดเยี่ยมจากมิวสิกวิดีโอเพลง "หน้าทีไผ หน้าทีมัน" ศิลปิน "ข้าวทิพย์ ธิดาดิน" สังกัด gmm grammy gold
 • สมณศักดิ์