นายกิตติทร สุดประเสริฐ

อาจารย์

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ
การศึกษา - ร.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- น.ด. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ - กิตติทร สุดประเสริฐ “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขัดต่อศีลธรรมของผู้ตายซึ่งตกทอดแก่วัด” วารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563
ตำราวิชาการ - หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ทบทวน / ถกเถียง / ท้าทาย นิติศาสตร์ในห้วงยามของความเปลี่ยนแปลง” บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสาววรรณธิดา สุขอร่าม ออกแบบปก นางสาววรรณธิดา สุขอร่าม ISBN (e-Book) 978-616-398-859-1 ปีที่พิมพ์ พฤษภาคม 2566 สงวนลิขสิทธิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์. 053-942921 โทรสาร. 053-942920 Website: https://www.law.cmu.ac.th/lasc/conference/
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์