ดร.อัษฎานิษฐ์ โคตรชัย

นักวิชาการศึกษา

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ
การศึกษา
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ Ausadanit Kotchai, Ekkarach Kositpimanvach, Prachitr Mahahing, Phrakrupalad Boonchuay Auiwong, PhrahondaKemma, Niraj Ruangsan. (2020) A Model of Transformational Leadership of Private Schools in Khon Kaen, Thailand. "Multicultural Education". Volume 7, Issue 4, 2021 . >http://ijdri.com/me/wp-content/uploads/2021/04/33.pdf
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์