พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ

นัดจัดการงานทั่วไป

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ Suttidol12840dd@gmail.com
การศึกษา นักธรรมเอก วัดตราชูวนาราม จังหวัดขอนแก่น เปรียญธรรม ๓ ประโยค วัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จบการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านโนนม่วง
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ PhramahaSuttidon Jittapanyo (Poonok). (2020). An Indicator Development of Political Culture Model for Thai Citizen. Research Article. Journal of Solid State Technology, Vol.63 No.2S (SCOPUS Q4) on 30 October 2020 : 2113 – 2119.
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์