พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ

นัดจัดการงานทั่วไป

สถานที่เกิด จังหวัดสกลนคร
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดม่วงศรี บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ Suttidol12840dd@gmail.com
การศึกษา • นักธรรมเอก วัดตราชูวนาราม จังหวัดขอนแก่น • เปรียญธรรม ๓ ประโยค วัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น • จบการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน • ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านโนนม่วง • การสอนบรรยายรายวิชา "ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น" นิสิตรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ • PhramahaSuttidon Jittapanyo (Poonok). (2020). An Indicator Development of Political Culture Model for Thai Citizen. Research Article. Journal of Solid State Technology, Vol.63 No.2S (SCOPUS Q4) on 30 October 2020 : 2113 – 2119. • พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก). ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมไทย. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น . (TCI กลุ่ม ๒) ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑. (มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕).
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา • จรัญ ทุมตาลเดี่ยว, ชาญชัย ฮวดศรี, สมควร นามสีฐาน และ มหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ. Journal of Modern Learning Development (TCI กลุ่ม ๒). ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 . • พระครูวิชัยธรรมโสภณ, ชาญชัย ฮวดศรี, สมควร นามสีฐาน และ พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก). ภาวะผู้นำทางการเมืองของนักการเมืองตามทรรศนะของพระสงฆ์ในเขตการปกครอง คณะสงฆ์อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู. Journal of Modern Learning Development (TCI กลุ่ม ๒). ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 .
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์