พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ

อาจารย์

สถานที่เกิด จังหวัดสกลนคร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดม่วงศรี บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ Suttidol12840dd@gmail.com
การศึกษา
  ระดับปริญญาเอก
 1. พ.ศ. ๒๕๖๕ กำลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. ระดับปริญญาโท
 3. พ.ศ.๒๕๖๔ จบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 4. ระดับปริญญาตรี
 5. พ.ศ.๒๕๖๒ จบคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 6. ระดับสัมฤทธิบัตร
 7. พ.ศ. ๒๕๖๑ จบสัมฤทธิบัตร สาขาวิชาสามัญเพิ่มเติมมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 8. การศึกษาแผนกนักธรรม
 9. พ.ศ. ๒๕๕๓ จบนักธรรมตรี วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร
 10. พ.ศ. ๒๕๕๔ จบนักธรรมโท วัดตราชูวนาราม จังหวัดขอนแก่น
 11. พ.ศ. ๒๕๕๕ จบนักธรรมเอก วัดตราชูวนาราม จังหวัดขอนแก่น
 12. การศึกษาแผนกบาลี
 13. พ.ศ. ๒๕๕๕ จบเปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค วัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น
 14. พ.ศ. ๒๕๕๖ จบเปรียญธรรม ๓ ประโยค วัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น
 15. พ.ศ. ๒๕๖๖ จบเปรียญธรรม ๔ ประโยค วัดสะอาดเรื่องศรี จังหวัดอุดรธานี
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 1. ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านโนนม่วง
 2. บรรยายรายวิชา "ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น"
 3. บรรยายรายวิชา "การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา"
 4. บรรยายรายวิชา "ทฤษฎีทางการเมือง"
 5. บรรยายรายวิชา "วัฒนธรรมไทย"
 6. บรรยายรายวิชา "อาเซียนศึกษา"
 7. บรรยายรายวิชา "การสื่อสารทางการเมือง"
 8. บรรยายรายวิชา "ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์"
 9. บรรยายรายวิชา "โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย"
 10. บรรยายรายวิชา "การเมืองการปกครองของไทย"
งานวิจัย
  การวิจัย
 1. การส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น " Promotion of online teaching and learning in the situation of the corona virus epidemic of graduate students, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus" รหัสข้อเสนอการวิจัย : MCU RS 800765144.
  ชื่อวิทยานิพนธ์
 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 2. ชื่อบทความอนุมัติจบ
 3. พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล และผศ.ดร.สุรพล พรมกุล, การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น “PARTICIPATION IN UNDERGRADUATE STUDENTS’POLITICAL ACTIVITIES MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY,KHON KAEN CAMPUS”, วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์. (TCI) กลุ่ม 2. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564. แหล่งข้อมูล : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SASAJ/article/view/249123/172029
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 1. PhramahaSuttidon Jittapanyo (Poonok). (2020). An Indicator Development of Political Culture Model for Thai Citizen. Research Article. Journal of Solid State Technology, Vol.63 No.2S (SCOPUS Q4) on 30 October 2020 : 2113 – 2119.
 2. พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ. Journal of Modern Learning Development (TCI กลุ่ม ๒). ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 . แหล่งข้อมูล : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/250421/171206
 3. พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก). ภาวะผู้นำทางการเมืองของนักการเมืองตามทรรศนะของพระสงฆ์ในเขตการปกครอง คณะสงฆ์อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู. Journal of Modern Learning Development (TCI กลุ่ม ๒). ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 . แหล่งข้อมูล : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/250422/171205
 4. พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก). "ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมไทย. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. (TCI กลุ่ม ๒) ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑. (มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕).แหล่งข้อมูล: Jittapanyo (Poonok) พ. . (2022). Social Factors in Political Socialization in Thailand: Social Factors in Political Socialization in Thailand. Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus, 9(1), 11–23. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/250808
 5. พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก). “การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. (TCI 1). ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒. (ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ).แหล่งที่มา https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/251511/173474
 6. พระมหาสุทธิดล ภูนอก. “หลักอริยสัจ 4 กับการแก้ไขวิกฤตการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ” วารสาร Journal of Modern Learning Development. (TCI 2) ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566.แหล่งที่มา https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/260471?fbclid=IwAR0OMqFhv41TtgKNAdFw8HNc8MPHIZno4KTFLukrnREN0h8vf7PzxiL6XGU
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
  ได้รับเกียรติบัตร
 1. ได้รับเกียรติบัตร "การพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในระดับชาติและนานาชาติ" วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕
 2. ได้รับเกียรติบัตร "การพัฒนาอบรมสันติศึกษาสนทนาวิชาการ หัวข้อ สงครามและสันติภาพถอดบทเรียนกรณีศึกษารัสเซียกับยูเครน" วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
 3. ได้รับเกียรติบัตร "เป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานว่าที่บัณฑิตยอดเยียม ในโครงการ MCUKK OPEN HOUSE 2022" วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕
 4. ได้รับเกียรติบัตร "เป็นกรรมการตัดสินการแข็งขันเรียงความแก้กระทู้นักธรรมตรี" วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
 5. ได้รับเกียรติบัตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนบนระบบ e-learning" วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 6. ได้รับเกียรติบัตร "งานครบรอบก่อตั้ง ๓๖ ปี แห่งการพัฒนาจิตใจ ปัญญา และสังคม" วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
 7. ได้รับเกียรติบัตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน " วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
 8. ได้รับเกียรติบัตร "งานครบรอบวัยสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬา พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข" วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
 9. ได้รับเกียรติบัตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract)" วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔
 10. ได้รับเกียรติบัตร "การพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti - Corruption Education ครั้งที่ ๕ เรื่อง ปลูกและปลุกพลัง บ-ว-ร ต่อต้านทุจริต" วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔
 11. ได้รับเกียรติบัตร "การพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti - Corruption Education ครั้งที่ ๔ เรื่อง หลักธรรมเพื่อขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต" วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
 12. ได้รับเกียรติบัตร "การพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti - Corruption Education ครั้งที่ ๓ เรื่อง สร้างพลเมืองไทยในอนาคต ร่วมต่อต้านการทุจริต" วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
 13. ได้รับเกียรติบัตร "การจัดการเรียนรู้บนสมรรถนะตามแนวการสอนสมัยใหม่ (ออนไลน์)" วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
 14. ได้รับเกียรติบัตร "สัมมนาวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายไทย" วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
 15. ได้รับเกียรติบัตร "อบรมการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนานวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา" วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
 16. ได้รับเกียรติบัตร "สัมมนาทางวิชาการบทเรียนปรัชญา มจร ครั้งที่ที่ ๑ สอนปรัชญาอย่างไรให้เข้าถึงสาระ" วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 17. ได้รับเกียรติบัตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการบริหารการจัดการเรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติระบบออนไลน์ TQF" วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 18. ได้รับเกียรติบัตร "การใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย" วันที่ ๑๘ -๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔"
 19. ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการฝึกอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" รุ่นที่ ๑๓ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  คำสั่งแต่งตั้ง
 1. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
สมณศักดิ์