พระมหากิตติ กิตฺติเมธี

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สถานที่เกิด บ้านกอก หมู่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) บ้านขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ ๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
การศึกษา - เปรียญธรรม ๓ ประโยค - พ.ธบ. (รัฐศาสตรบัณฑิต) - พ.ธม. (รัฐประศาสนศาสมหาบัณฑิต)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย - พระพุทธศาสนาตามแนวศตวรรษที่ 21. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนาครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 (IBRS2016), (หน้า ๑๔๖๒-๑๔๖๙). น่าน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. - การพัฒนาสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑, (หน้า 1๗๙-๑๘๘). ลำพูน : วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. - คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0. บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒, วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑, (หน้า ๕๖๕-๕๗๓). พระนครศรีอยุธยา : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thanland 4.0. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (MCU Nan Congress II). วันที่ 9 กันยายน 2561, (หน้า ๙๙-๑๐๖). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. - บทบาทของผู้นำชุมชนในการจัดการฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแนวประชารัฐอย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะชุมชนตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (MCU Nan Congress II). วันที่ 9 กันยายน 2561. (หน้า ๒๓๕-๒๔๓). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. - Bhavana ๔ : Buddhist’s Learning Development Process. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ The ๑๐th International Buddhist Research Seminar on Nan : The City of Buddhism towards Dhamma & World Heritang, May ๑๕,๒๐๑๙, MahachulalongkornrajavidyalayaUniversity, Nan Buddhist College, Nan Thailand. pp ๑๔๖ – ๑๕๑. -ศึกษาวิธีคิดและการจัดการป่าของชุมชนหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (INC2019 : MCU Nan). วันที่ 15 พฤษภาคม 2562, (หน้า ๑๕๗๘-๑๕๙๐). น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. - กระบวนการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้สังคม”. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563, (หน้า 14-24). ลำพูน : วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. - การสร้างพลังชุมชนเมืองเก่าน่านในการยกระดับเมืองเก่าน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา: บ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้สังคม”. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563, (หน้า ๒๙๔-๓๐๙). ลำพูน : วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
บทความวิจัย/ทางวิชาการ - พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน”, เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย - พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน”, เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย - พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิธีคิดและการจัดการป่าของชุมชนหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน”, เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์