ดร.สุรศักดิ์ จันพลา

สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 21 หมู่ 7 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
ตำแหน่งทางวิชาการ ดร.
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 21/5 หมู่ 7 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
การศึกษา
 • พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) มจร.
 • ค.ม.(การบริหารการศึกษา) ม.ราชภัฎจันทรเกษม
 • ป.บัณฑิต.(วิชาชีพครู) ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 • กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มศว.ประสานมิตร
 • ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) ม.ส.ธ.
 • สส.บ.(ส่งเสริมการเกษมและสหกรณ์) ม.ส.ธ.
 • ศษ.บ.(เกษตรกรรม) ม.ช.
 • พ.ม.(ครูพิเศษมัธยม) กรมการฝึกหัดครู
 • ป.กศ.สูง(เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
 • หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ(L.T.) 5 เม.ย.2555
 • ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ.2557
 • งานคณะสงฆ์ Angtha
  ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองแวง กิ่งอำเภอโนนคุูณ จังหวัดศรีสะเกษ สปช.(กรม)
 • อาจารย์ 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี กรมสามัญศึกษา
 • ครูใหญ่โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม สปอ.โพธิ์ทอง สปจ.อ่างทอง
 • ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่-ผอ.โรงเรียนวัดสามขาว สปอ.สามโก้ สปจ.อ่างทอง สปช.(กรม)
 • ผอ.โรงเรียนวัดโคศุภราช อำเภอเมืองอ่างทอง สพท.อ่างทอง สพฐ.
 • ผอ.โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อและรก.ผอ.โรงเรียนวัดสุวรรณ อำเภอเมืองอ่างทอง สพป.อ่างทอง สพฐ.
 • ผอ.โรงเรียนวัดลิ้นทองฯ อำเภอเมืองอ่างทอง สพป.อ่างทอง สพฐ.
 • ผอ.โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอป่าโมก สพป.อ่างทอง สพฐ.
 • ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 อำเภอป่าโมก สพป.อ่างทอง สพฐ.
 • รก.โรงเรียนวัดท่า อำเภอป่าโมก สพป.อ่างทอง สพฐ.
 • ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง อำเภอเมืองอ่างทอง สพป.อ่างทอง สพฐ.(เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.2563)
 • คณะกรรมการสงเคราะห์ ปี พ.ศ.2561-2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
 • ***ประวัติการเป็นวิทยากร***
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ที่ ศธ. 04138.328-226 ลว.7 ส.ค.2562 เรื่องขอเชิญประชุม วันอาทิตย์ที่ 11 ส.ค.2562 เวลา 13000 น. ณ ห้องประชุมครูพระสอนศีลธรรม มจร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(กิจกรรมโครงการศึกษาและพัฒนาอาชีวศึกษาวิถีพุทธสู่อัตลักษณ์ 23 ประการ ปีที่ 3 ประจำปี 2562)
 • มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ที่ อว.8032.1/48 ลว.22 ส.ค.2562 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตรมหาบัณฑิต(ป.โท) หัวข้อ "ภาวะผู้นำในสถานศึกษายุคใหม่ศตวรรษที่ 21" รหัสวิชา 210 202(3) 2-2-5 ภาวะผู้นำทางการศึกษา วันที่ 14 ก.ย.2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น 4 อาคารบัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 • คณะครุศาสตร์ มจร. ที่ ศธ 6103.4/043 ลว.30 ก.ย.2562 เรื่อง ขอเชิญบรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา" วันที่ 4 ต.ค.2562 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องพุทธเมตตา คณะครุศาสตร์ มจร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ปฏิบัติหน้าที่กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สพป.อ่างทอง ตั้งแต่ปี 2544-2547 ลงนามโดยนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์(ผอ.สพป.อ่างทอง)
 • ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สพป.อ่างทอง ก.ค.2551-19 ก.ค.2554 ลงนามโดยนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์(ผอ.สพป.อ่างทอง)
 • งานวิจัย
 • รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตามหลักธรรมาภิบาล(A MODEL OF STRATEGIC MANAGEMENT FOR SMALL PRIMARY SCHOOLS ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF GOOD GOVENANCE) มจร.จังหวัดนครศรีอยุธยา
 • การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรสองภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง(Parents Participation in Academic Affairs Administration of the Mini English Program Mathayom Suksa 2, Stree Angthong School, Angthong Educational Service Area Office) ม.ราชภัฏจันทรเกษม
 • ผลของการฝึกสมาธิแบบอาณาปานสติที่มีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบทดสอบ 16PF โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2533 มศว.ประสานมิตร
 • บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • เรื่องรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตามหลักธรรมาภิบาล วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ 12(ฉบับพิเศษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปี 2559
 • ตำราวิชาการ
 • เอกสารประกอบการสอน
 • วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา รหัสวิชา 210 205
 • งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
 • รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • โล่รางวัลประเภท "บุคคลศีล 5 ดีเด่นแห่งปี" โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล 5 เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2563 ลงนามโดยพระเทพศาสนภิบาล/ประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
 • "เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข" (รุ่น 9) ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2563 ลงนามโดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ/เลขา สพฐ.,พระราชปริยัติกวี/อธิการบดี มจร.,เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี/ผอ.สนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
 • รางวัล "ตาชั่งทอง" บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2561และพ.ศ.2562 โดยสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย(สทท.) และสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค(สสคบ.)
 • "เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข" เนื่องในวันครู(16 ม.ค.) ประจำปี พ.ศ.2557 ลงนามโดยพระพรหมบัณฑิต(อธิการบดี มจร.), ดร.อำนาจ สุนทรธรรม(เลขาธิการคุรุสภา), เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี(ผอ.สนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า)
 • สมณศักดิ์