ดร.สมบัติ รัตนคร

อาจารย์

สถานที่เกิด จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๗๔/๑๐๘ ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ -
การศึกษา
 • พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา)
 • กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 • กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.๒๕๖๓ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และรับผิด
 • ชอบสอนในรายวิชาระดับปริญญาโท
 • ๒๑๐ ๒๐๒ ภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leaderhip)
 • ๒๑๐ ๒๐๓ นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา (Policy and Principle of Educational Administration)
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สปจ.ปราจีนบุรี.
 • พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านคลองอุดม สปจ.ฉะเชิงทรา.li>
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดบางสมัคร สปจ.ฉะเชิงเทรา.
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก สปจ.ฉะเชิงเทรา.
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดประจำรัง สปจ.ฉะเชิงเทรา.
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม สปจ.ฉะเชิงเทรา.
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบางปะกง”บวรวิทยายน” สพม.เขต ๖.
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม.เขต ๖.
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และรับผิดชอบสอนในรายวิชาระดับปริญญาโท
 • ๑. วิชา ๖๑๐ ๒๐๒ ภาวะผู้นำทางการศึกษา
 • ๒. วิชา ๖๑๐ ๒๐๓ นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา
 • ๓. วิชา ๖๑๐ ๑๐๑ สัมมนากิจกรรมเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ
 • ๔. วิชา ๖๑๐ ๑๐๒ ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา
 • งานวิจัย
 • ๑. สมบัติ รัตนคร., หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
 • การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ (VIRTUE ENHANCING CIRRICULUM FOR SECUNDARY SCHOOL
 • ADMINISTRATORS UNDER SECUNDARY EDUCATION SERVIEC AREA OFFICE 6)
 • ๒. สมบัติ รัตนคร., การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา (COMMUNITY PARTICIPATION IN
 • BUDDHIST BASED EDUCATIONAL MANAGERMENT)
 • ๓. สมบัติ รัตนคร., การวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นำของพระสงฆ์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ๔. สมบัติ รัตนคร., การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา ปี
 • พ.ศ.๒๕๖๒
 • ๕. สมบัติ รัตนคร., การพัฒนาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักศีล ๕
 • ๖. สุนทร สายคำ, สมบัติ รัตนคร., การบริหารการศึกษาโรงเรียนพุทธศานา ภายใต้ OBCP (Educational Administration fo
 • Buddhist Schools under OBCP
 • บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • ๑. สมบัติ รัตนคร., หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
 • การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ (VIRTUE ENHANCING CIRRICULUM FOR SECUNDARY SCHOOL
 • ADMINISTRATORS UNDER SECUNDARY EDUCATION SERVIEC AREA OFFICE 6) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย
 • ๒. สมบัติ รัตนคร., การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา (COMMUNITY PARTICIPATION IN
 • BUDDHIST-BASED EDUCATIONAL MANAGERMENT) วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ หน้า ๑๐๕ –
 • ๑๑๒ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙.
 • ๓. สมบัติ รัตนคร., การพัฒนาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักศีล ๕ แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารการ
 • สอนสังคมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๐๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน
 • ๒๔๖๔ ) ส่งตีพิมพ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 • สุนทร สายคำ, สมบัติ รัตนคร., การบริหารการศึกษาโรงเรียนพุทธศานา ภายใต้ OBCP Educational Administration
 • fo Buddhist Schools under OBCP, PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(3) : 4210-4212
 • Issn : 00333077
 • สมบัติ รัตนคร,สุรศักดิ์ จันทรพลา., การบริหารงานบุคคลตามหลักพุทธธรรมบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนก้าวไป
 • สู่ความยั่งยืน Personnel Administration according to Buddhist Principle of Education
 • Personnel in the School moving towards Sustainability. PSYCHOLOGY AND EDUCATION
 • (2021) 58(3) : 4226-4231 ISSN : 00333077
 • ตำราวิชาการ
  เอกสารประกอบการสอน
 • ๖๑๐ ๒๐๓ นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา (Policy and Principle of Educational Administration)
 • ๖๑๐ ๒๐๓ ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา
 • งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
 • ๑. ภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกสูตร ของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น
 • (The Leadership based on Dutiyapapanikasutta of the Administrators of in The Charity Schoolof Buddhist
 • temples Khon Kaen Province)
 • ๒. แนวทางการบริหารตามหลักพละ 4 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในจังหวัด
 • ขอนแก่น
 • (Guidelines for the management of Bala 4 of educational institutions under the Office of Special Education
 • Administration In Khon Kaen
 • ๓. แนวทางการพัฒนานักเรียนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
 • การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
 • The moral and ethical Development of students at Faihin Pracharak School, Under Nong Bua Lam Phu
 • Primary Educational Service Area Office 1
 • ๔. แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
 • ศึกษานครราชสีมา เขต ๖
 • GUIDELINES FOR ACADEMIC ADMINISTRATION BASED ON IV IDDHIPADAS OF ADMINISTRATOR IN
 • NAKHONRATCHASIMA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE ๖
 • ๕.การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดสำนักงาน
 • เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓
 • The Creation of Relationships Between Schools and Communities According to 4 Principles of Sub-District
 • Quality Schools under the Office of Roi Et Primary Educational Service Area 3
 • ๖. การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของโรงเียนในสังกัดสำนักงานเขจพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 • School administration according to Sappurisdhamma ๗ principles of schools under the Amnat Charoen Primary Educational Service Area Office
 • ๗. การบริหารตามหลักอธิบาท ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
 • ๘. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมพหรมวิหาร ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมขอนแก่น เขต ๒
 • School Administration According to The Four Sublime State of Mind Principles of School Administrators Khon Kaen Educational Area District Office 2
 • ๙. การบริหารงานบุคคลตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์
 • PERSONNEL ADMINISTRATION BASED ON DUTIYAPAPANIKA SUTTA OF THE ADMINISTRATORS OF THE GENERAL EDUCATION SECTION OF PHRAPARIYATTHIDHAMMA SCHOOLS KALASIN PROVINCE
 • รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน รางวัลรับ
 • พ.ศ.๒๕๓๕ รับรางวัลเกียรติบัตรประกวดกิจกรรม วินัย และ ประชาธิปไตยนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด ฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๓๕
 • พ.ศ.๒๕๕๑ โล่รางวัลนักบริหารการศึกษาดีเด่น จาก นิตยสารเส้นทางไทย ประจำปี 2551
 • พ.ศ.๒๕๕๒ รับโล่รางวัลโครงการสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตกิจกรรมการ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลซื่อสัตย์สุจริต ที่มีผลงานด้านความโปร่งใส ประจำปี 2552
 • พ.ศ.๒๕๕๒ โล่รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู”สาขา ผู้บริหารสถานศึกษา จาก สนพ. แกนกลาง
 • พ.ศ.๒๕๕๒ โล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น สำนักงานผู้บริหารมัธยมศึกษระดับปรเทศ จาก ส.ม.บ.ท.
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ รับพระราชทานเกียรติบัตรครูในดวงใจ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมประจำปี 2553 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • พ.ศ.๒๕๕๕ โล่รางวัลเป็นผู้นำด้านการจัดสวัสดิการในหน่วยงานการศึกษาจาก สกสค. พ.ศ. 2555
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับประกาศเกียรติคุณได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ โดย สำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ
 • พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับโล่ จาก ฯพณฯ พงษ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ “เป็นบุคคลทำประโยชน์ต่อ โรงเรียนชลบุรีสุขบทลูกเสือไทย โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งเป็นผู้แทน ชพค. จังหวัดฉะเชิงเทรา 30 เมษายน 2553 – 29 เมษายน 2555
 • พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (1 ก.ค. 56)
 • พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลหนึ่งแสนครูดี เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2558 จากคุรุสภา
 • พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนงานเวทีแลกเปลี่ยน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเองอย่างยั่งยืน โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • พ.ศ.๒๕๕๘ รับโล่ได้รับโล่ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 "แปดริ้วเกมส์" ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ศึกษาดูงาน
 • พ.ศ.๒๕๕๓ ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์Kings international Business school 27-29 ส.ค. 2553
 • พ.ศ.๒๕๕๓ ศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีนณ เมืองเซี่ยงไฮ้25 ต.ค. –1 พ.ย. 2553
 • พ.ศ.๒๕๕๖ ศึกษาดูงานด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตบริการพิเศษฮ่องกง 8-11 ต.ค. 2556
 • พ.ศ.๒๕๕๖ ศึกษาดูงานตามโครงการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรพธ.ด. วิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร.วังน้อยณ ประเทศไต้หวัน 27 เม.ย. -2 พ.ค. 2556
 • พ.ศ.๒๕๕๗ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน, Hieu Glang high school และ Dong Ha City ประเทศเวียดนาม
 • พ.ศ.๒๕๕๗ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
 • พ.ศ.๒๕๕๘ ศึกษาดูงานโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม และโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 สพม. เขต 25 จังหวัด ขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๙ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยว li>วิทยาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ.๒๕๖๐ นำคณะครูและบุคลากรพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษานำคณะครูและบุคลากรพร้อมคณะกรรมการสถาน
 • ศึกกษาศึกษาดูงาน ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา จ.สุพรรณบุรีศึกษาดูงาน ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย
 • พ.ศ.๒๕๖๔ อบรมสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ผสมผสานในสถานศึกษาในสถานการณ์โควิด-๑๙ ของ มหาวิทยาลัยมหา
 • จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 • พ.ศ.๒๕๖๔ อบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้นทุจริต เรื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อน บ.ว.ร. ต่อต้านการทุจริต" ครั้งที่ ๑ ของมจร.วังน้อย
 • พ.ศ.๒๕๖๔ อบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง บ.ว.ร. ต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๒ ของ มจร.วังน้อย
 • พ.ศ.๒๕๖๔ อบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุุจริต เรื่อง สร้างพลเมืองไทยในอนาคตร่วมต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๓ ของ มจร.วังน้อย
 • พ.ศ.๒๕๖๔ อบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต เรื่อง หลักธรรมเพื่อขับเคลื่อนพหุวัฒ บ.ว.ร.ร่วมต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๔ ของ มจร.วังน้อย
 • พ.ศ.๒๕๖๔ อบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต เรื่องปลูกและปลุกพลัง บ.ว.ร. ต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๕ ของ มจร.วังน้อย
 • พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รับเชิญเป็นผุ้ทรงคุฒวุฒิวิจารณ์บทความมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • พ.ศ.๒๕๖๔ อบรม "การวิเคราะห์ตัวแปรและการสร้างเครื่องมือวิจัย" ของ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๖๔ อบรม "โครงการสัมมนาปราชญ์และภูมิปัญญาท้อง" ของ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๖๕ ได้รับเชิญทางออนไลน์ "การบริหารสถานศ฿กษาสู่ความเป็นเลิศ สาขาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๕
 • พ.ศ.๒๕๖๕ อบรม "หลักสูตรผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถึพุทธ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๕
 • พ.ศ.๒๕๖๕ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(ป.ม.) ประจำปี ๒๕๖๔
 • สมณศักดิ์