นางสาวรุ่งนภา โยนดัน

นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 124 ม. 10 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
การศึกษา
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์