พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

สถานที่เกิด ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ เลขที่ ๖๗ หมู่ ๑๒ บ้านซำเสี้ยว ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ - รองเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ
- ประธานสงฆ์พระพุทธบาทภูชาติ
- เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดไพรีพินาศ ถนนเมืองเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
การศึกษา - พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) สำนักศาสนศึกษาวัดกลางเมืองเก่า สำนักเรียนคณะจังหวัดชัยภูมิ
- พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ประโยค ๑ - ๒ สำนักศาสนศึกษาวัดเอราวัณพัฒนาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดเลย
- พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค (ป.ธ.๓) สำนักศาสนศึกษาวัดกลางเมืองเก่า สำนักเรียนคณะจังหวัดชัยภูมิ
- พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค (ป.ธ.๔) สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค (ป.ธ.๕) สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๓๙ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค (ป.ธ.๖) สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค (ป.ธ.๗) สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๔๔ สอบได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค (ป.ธ.๘) สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๔๖ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙) สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๔๓ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (รุ่นที่ ๔๕) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๔๘ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พ.ศ. ๒๕๔๘ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๖๒ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโนนโพธิ์ทองพัฒนา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางเมืองเก่า
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน เป็นประธานสงฆ์พระพุทธบาทภูชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เป็นเจ้าอาวาสวัดพญาแล จังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน เป็นรองเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ จังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอนละนาม
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เป็นกรรมการบริหารโครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน เป็นกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ เป็นประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งสายปฏิบัติการวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน เป็นกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น, กรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น, อนุกรรมการบริหารงานบุคคลวิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง
 • ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บทบาทพระสงฆ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และสาระสำคัญของรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา
 • ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ตามหลักศีล ๕
 • ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การสร้างความสมดุลและการรักษาต้นทุนทางธรรมชาติของเครือข่ายป่าชุมชนเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI2) ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙
 • บทบาทพระสงฆ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI1) ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และสาระสำคัญของรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ “พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย” ณ วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
 • การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ตามหลักศีล ๕ ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI1) ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๑-๑๐
 • การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาเชิงพุทธ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕
 • จิตอาสาเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 • หลักนิยาม ๕ กับระบบนิเวศวิทยา ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
 • ภราดรภพ : เก้าอี้อีกขาที่โลกลืม ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน” วันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และตีพิมพ์ในบทความฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ตำราวิชาการ
 • บาลีไวยากรณ์
 • พระบรมสารีริกธาตุ ๙ แผ่นดิน
 • มิลินทปัญหาศึกษา
 • ย่าสอนหลาน
 • พระไตรปิฎกปริทัศน์
 • พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา
 • วิสุทธิมัคคศึกษา
 • แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
 • สาระสำคัญและข้อคิดประจำกัณฑ์ในมหาเวสสันดรชาดก
เอกสารประกอบการสอน - นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา -
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • รางวัลครูดีในดวงใจ “งานวันครูรำลึก ประจำปี ๒๕๕๗” ชมรมครุศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • รางวัล “ครูในดวงใจ” สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เนื่องในพิธีไว้ครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สมณศักดิ์ - เปรียญธรรม ๙ ประโยค