นายธนรัฐ อดทน

นักวิชาการศึกษา

สถานที่เกิด จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
 • ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์บริการวิชาการ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ นักวิชาการศึกษา สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • ปัจจุบัน (มี.ค.๒๕๖๓) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • งานวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น(วิทยานิพนธ์)
  บทความวิจัย/ทางวิชาการ
  ตำราวิชาการ
  เอกสารประกอบการสอน
  งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • ๒๕๕๕ ศึกษาดูงาน ณ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
 • ๒๕๕๗ พิธีกรประกวดศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมฯ ณ คุ้มวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ๒๕๕๘ พิธีกรประกวดศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมฯ ณ คุ้มวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ๒๕๕๙ พิธีกรประกวดศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมฯ ณ คุ้มวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ๒๕๖๐ พิธีกรประกวดศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมฯ ณ คุ้มวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ๒๕๖๑ พิธีกรประกวดศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมฯ ณ คุ้มวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ๒๕๖๒ พิธีกรประกวดศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมฯ ณ คุ้มวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ๒๕๖๓ พิธีกรประกวดศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมฯ ณ คุ้มวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ๖ ธ.ค. ๖๓ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
 • สมณศักดิ์