นางสาวมาริสา ไสวงาม

นักวิชาการศึกษา

สถานที่เกิด พ.ศ.๒๕๒๗ จังหวัดนครราชสีมา
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๖๘/๒๖๒ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายศิลป์) โรงเรียนเมืองคง
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ (ปวส.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัวใหญ่เทคโนโลยีพาณิชยการ
 • พ.ศ.๒๕๕๐ (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 • พ.ศ.๒๕๕๗ (พธ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 • พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๒ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 • พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ เลขานุการประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 • พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ นักวิจัยอิสระ
 • พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย
 • ผู้วิจัย (ร่วม) เรื่อง รูปแบบการรักษาและป้องกันยาเสพติดตามแนวทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดพุทธเกษม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น,๒๕๕๘
 • ผู้วิจัย (ร่วม) เรื่อง พุทธศิลปะในล้านช้าง : แนวคิด พัฒนาการ คุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม, ๒๕๕๙
 • ผู้วิจัย (ร่วม) โครงการวิจัยย่อย เรื่อง อาณาจักรล้านช้างและการล่มสลายของอาณาจักรล้านช้าง,๒๕๖๒
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์