นายสุนทร เสนาซุย

นักวิชาการศึกษา

สถานที่เกิด ณ ๑๓๓ บ้านหนองโดน หมู่ ๙ ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๕๐
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๑๑ บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ ๗ ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๒๖ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๓๒ ป.ธ.๖ สำนักเรียนวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ พธ.บ. (ศาสนา)
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๖ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ป.ธ.๓-๕ โรงเรียนวิเวกธรรมฯวัดธาตุ
 • พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
 • ๗ กันยายน ๒๕๔๐ เป็นนักวิชาการศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น รก.หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒ เป็นรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๔๒-๔๕ เป็น รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
 • พ.ศ.๒๕๔๖-๓๑ มี.ค. ๒๕๕๐ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
 • ๑ มิ.ย.๒๕๕๐-๓๑ ต.ค. ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
 • ๑ มี.ค.๕๓- ๒๘ ก.พ.๕๗ เป็นหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความทางวิชาการลงตีพิมพ์วารสารธรรมทรรศน์ ๑๐ เรื่อง
ตำราวิชาการ
 • นิทานชาดก เล่ม ๑-๒-๓
 • นิทานหัวพ่อกับจัวน้อย
 • ชาดกและประวัติพุทธสาวก-พุทธสาวิกา
เอกสารประกอบการสอน เคยทำหน้าที่อาจารย์สอนมาก่อน
 • วิชาศาสนาทั่วไป
 • วิชาธรรมประยุกต์
 • วิชาหลักพุทธธรรม ๑-๒
 • วิชาประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ๑-๒
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน

ประวัติการศึกษาดูงาน

 • ผ่านหลักสูตรนักเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ ๑ ของกรมประชาสัมพันธ์ ๑๕ วัน
 • ผ่านหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วัดไร่ขิง
 • สอบได้บัตรผู้ประกาศจาก กสทช.
 • ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานตามสถาบันการศึกษาต่างๆปีละไม่น้อยกว่า ๓ สถาบัน

งานบริการสังคม จัดรายการวิทยุ ๓ รายการ/สัปดาห์ คือ

 1. รายการพระไตรปิฎกศึกษา จันทร์-ศุกร์ เวลา๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 2. รายการอาเซียนทูเดย์ ทุกวันเสาร์ เวลา๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 3. รายการการศึกษาสงฆ์ ทุกวันจันทร์ เวลา๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 4. เป็นเลขานุการชมรมรวมพลคนพุทธ มีสมาชิกจำนวน ๓,๕๐๐ คน
 5. รับผิดชอบโครงการบริการสังคมปีละไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ
สมณศักดิ์