พระใบฎีกาธนกิจ นริสฺสโร (เทือกกอง)

นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่เกิด ๕๔ ม.๑๐ ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เลขานุการเจ้าคณะตำบลหัวนาคำ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ ๑๒๔ ม.๔ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ ป.ธ.๑-๒, พ.ศ.๒๕๕๗ น.ธ.เอก, พ.ศ.๒๕๖๐ พธ.บ. (ปรัชญา), พ.ศ.๒๕๖๒ พธ.ม. (พุทธบริหารการศึกษา)
งานคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๕๙ - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับ Certificate การศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษา (มหาวิทยาลัย) ในประเทศพม่า
สมณศักดิ์