พระใบฎีกาธนกิจ นริสฺสโร (เทือกกอง)

นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่เกิด ถ.ศรีจันทร์ ต ในเมือง อ.เมือง อำเภอเมืองจ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดธาตุ (พระอารามหลวง) 237 ต.ในเมือง. อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ
การศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๑-๒, พธ.บ. (ปรัชญา), พธ.ม. (พุทธบริหารการศึกษา)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์