พระสุกฤษฏ์ ภทฺทรเมธี

นักวิชาการศึกษา

สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
การศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
งานคณะสงฆ์ -
ประวัติการทำงาน พ.ศ.๒๕๖๓ นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
งานวิจัย การวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ที่ปรากฏในธัมมจักกัปปวัตนสูตร(วิทยานิพนธ์)
บทความวิจัย/ทางวิชาการ การวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ที่ปรากฏในธัมมจักกัปปวัตนสูตร (บทความวิจัย)
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ๒๕๖๓
สมณศักดิ์