นางวิภาดา โคตรแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่เกิด 35 หมู่ 2 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 35 หมู่ 2 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ อาคารอาคันตุกะ มจร. ขอนแก่น โทร: 0622693907
การศึกษา ปริญญาตรี พุทธศาสบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์