ผศ.ดร.ทักษิณาร์ ไกรลาศ

อาจารย์

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ
การศึกษา ปริญญาตรี
1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (วท.ม.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาไทศึกษา (Tai studies) (ด้านมานุษยวิทยา) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง มิติทางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านในกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน ปี พ.ศ. 2544-2549)
การศึกษาเพิ่มเติม
1. การแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย (แพทย์ทางเลือก)
2. Humanistic Care, College of Mount Saint Vincent, New York, USA (นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน ประสบการณ์การสอน กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
1. อาจารย์กลุ่มการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)
ชำนาญการพิเศษ สอนนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามทุกชั้นปี
2. หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
3. สอนนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. สอน กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ สอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ สอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. สอน และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 สอนงานวิจัยเชิงคุณภาพ นักศึกษาปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์และการพัฒนาภูมิภาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
8. สอนงานวิจัยเชิงคุณภาพ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
9. ผู้ทรงคุณวุฒิ สอบนิสิตปริญญาโท สาขาพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
10. อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์
11. วิทยากรรับเชิญสอนด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สมุนไพรไทย การแพทย์ทางเลือก นวัตกรรมสุขภาพ และอื่น ๆ จากหน่วยงาน สถาบันต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
12. และอื่น ๆ

ประสบการณ์วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
1. วิทยากรด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์
2. วิทยากรด้านปัญหาสังคม
3. วิทยากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
4. วิทยากรด้านยาเสพติด
5. วิทยากรด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ
6. วิทยากรด้านนวัตกรรมสุขภาพ
7. วิทยากรด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน
8. วิทยากรด้านกลุ่มสมุนไพร
9. วิทยากรด้านนวัตกรรมภูมิปัญญารักษาแผลเรื้อรัง
10. วิทยากรครูลูกเสือชาวบ้าน โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีเพื่อความปรองดองของคนในชาติ จังหวัดมหาสารคาม 14 รุ่น ปี 2558
11. วิทยากรด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน
12. วิทยากรด้านผู้สูงอายุ
13. วิทยากรด้านป้องกันคุณแม่วัยใส
14. วิทยากรด้านอื่น ๆ ตามคำเชิญ

งานวิจัย ประสบการณ์ด้านการวิจัย
1. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-1 ปี ในการควบคุมและป้องกันโรคอุจจาระร่วง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2539
2. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ผลของหลักสูตรอบรมการให้การปรึกษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์สำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2540
3. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ในการควบคุมและป้องกันโรคอุจจาระร่วง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2542
4. ร่วมทีมวิจัยของนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (ปัจจุบันเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เรื่อง ศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานมาลาเรียชุมชนในโครงการมาลาเรียแนวใหม่พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2543 (รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก Bill Gates)
5. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง มิติทางวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน ปี พ.ศ. 2547-2549 (รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบทางสุขภาพและปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพของประชาชนพื้นที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2550 (รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
7. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของนักศึกษาภาคใต้ชาวไทยมุสลิม วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2552
8. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง เหตุแห่งผลในการสอบผ่านการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ปี พ.ศ. 2552
9. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนา “ประทับใจ ไร้ความแออัด พัฒนาเครือข่าย” ของโรงพยาบาลมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2551-2552
(รับทุนวิจัยโรงพยาบาลมหาสารคาม)
10.หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุในคลินิกชุมชนอุทัยทิศ จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2551-2553 (รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
11. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง สาน 3 วัย : ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเบาหวานด้วยแนวทางแห่งวิถีพุทธ ปี พ.ศ. 2552-2553 (รับการสนับสนุนทุนโครงการจากสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
12. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ผลของแผงไข่มะกรูดรักษาอาการชาปลายเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2553
13. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนกระบวนการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2553-2554
14. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส เขต 12 ปี พ.ศ. 2554-2555 (รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สปสช. จำนวน 3 ล้านบาท)
15. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการถักทอสายใย ห่วงใยเครือข่ายผู้สูงอายุ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (รับทุนดำเนินการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 7 แสนบาท)
16. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ผลของเปลือกมังคุดผสมน้ำปูนใสรักษาแผลเรื้อรังผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2558
17. โครงการวิจัยเรื่อง เครือข่ายการเรียนรู้ : กระบวนการสร้างและการใช้ความรู้ในวรรณกรรมสินไซสู่การพัฒนาสังคมของชาวจังหวัดขอนแก่น (รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2558)
18. โครงการวิจัยเรื่องนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพร ลดและป้องกันความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแนวทางพระพุทธศาสนา (รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2560)
19. นวัตกรรมการรักษาแผลเรื้อรังเพื่อป้องกันความพิการผู้ป่วยเบาหวานด้วยยาสมุนไพรและการรักษาเชิงพุทธ (รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2561)
20. อื่น ๆ
บทความวิจัย/ทางวิชาการ ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “มิติทางวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน” โดยได้รับเชิญจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2549
2. นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “มิติทางวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน” โดยได้รับเชิญจากทีมงานนายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักนโยบายและการวางแผน กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2549
3. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบทางสุขภาพและปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพของประชาชนพื้นที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก” ณ เวทีประชุมวิชาการสาธารณสุข ครบรอบ 90 ปี กระทรวงสาธารณสุข ณ เมืองทองธานี ปี พ.ศ. 2551
4. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ผู้สูงอายุชาวอีสานกับหนี้นอกระบบ : กระบวนการสร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม ณ เวทีวิชาการสมาคมพฤฒาวิทยาและผู้สูงอายุไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ มกราคม ปี พ.ศ. 2555
5. นำเสนอผลงานสร้างสรรค์เรื่อง สาน 3 วัย : ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเบาหวานด้วยแนวทางแห่งวิถีพุทธ ที่รับพิจารณาให้เป็นโครงการโดดเด่นจาก สสสและเชิญให้ไปนำเสนอในเวทีจัดการความรู้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
6. นำเสนองานวิจัยด้วยโปสเตอร์เรื่อง ผลของแผงไข่มะกรูดรักษาอาการมึนชาปลายเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดมหาสารคาม ในเวทีประชุมวิชาการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ พ.ศ. 2554
7. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส เขต 12 ในเวทีประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 24 -28 สิงหาคม 2555
8. นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์เรื่อง กระบวนการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ และพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม และในเวทีประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์คอนแวนชั่นฮอล์ ราชประสงค์ กรุงเทพ วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2555
9. นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์เรื่อง ถอดบทเรียนกระบวนการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และในเวทีประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์คอนแวนชั่นฮอล์ ราชประสงค์ กรุงเทพ ฯ เดือนสิงหาคม 2556
10. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2557 เวทีประชุมวิชาการผู้สูงอายุแห่งชาติ ของกรมอนามัย ณ โรงแรมมิลาเคิลแกรนด์ กรุงเทพ ฯ
11. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “เครือข่ายการเรียนรู้ : กระบวนการสร้างและการใช้ความรู้ในวรรณกรรมสินไซสู่การพัฒนาสังคมของชาวจังหวัดขอนแก่น” เวทีประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล” “Developing the Quality of Thai the International standards” ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
12. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "จิตวิญญาณความเป็นพุทธของหมอมะม็วด วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์" เวทีประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พ.ศ. 2560
13. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Preservation and Support for the Health Care Wisdom of the Elderly in the Northeastern Region of Thailand" เวทีประชุมวิชาการ 14th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) ระหว่างวันที่ 13-14 June 2017 ที่ Nanyang Technological University, Nanyang Executive Centre, Singapore
14. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การลดและป้องกันความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยนวัตกรรมชาชงสมุนไพร" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 คณะทันตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ปทุมธานี ในหัวข้อการประชุม "บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม"

ประสบการณ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางวารสารวิชาการ
1. บทความวิชาการ “การแพทย์แผนไทยกับการแพทย์พื้นบ้านในภาคอีสาน” วารสารศูนย์มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2548
2.บทความวิชาการ “พลวัตการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในภาคอีสาน” The Dynamics of Health Care of the Thai-Khmer in the Thai – Laos Ethnic Groups in Isan วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2548
3. The Dynamics of Health Care of the Thai-Khmer Ethnic Groups in Northeast Thailand, Journal of Public Health and Development วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2549.
4. The Dynamics of Health Care of the Thai-Laos Ethnic Group in Northeast Thailand. Journal of Public Health and Development วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สถาบันประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2549
5.The Development of Natural Pigments in Esaan Folk Wisdom for Usage of Painting, Journal of Social Science , 2009.
6. Model Development of Isan Country Song Compositions for Economic, Social and Cultural Value-Added. 2010. Journal of Social Sciences 6 (3): 474-477, 2010. ISSN 1549-3652.
7. แผงไข่มะกรูดลดอาการชาปลายเท้าผู้สูงอายุเบาหวาน วารสารการพยาบาลและการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
8. Integration of Isan Traditional Knowledge in the Holistic Health Treatment of Postpartum Mothers. 2014. Journal of Asia Culture and History. Chontrira Rubngam , Kosit Paengsroy , Taksina Krairach.
9. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแผลเรื้อรังด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาทางพุทธศาสนา. Care of Chornic Wounds of Diabetes Patients Using Buddhist Wisdom Innovations. วารสารมหาจุฬาวิชาการ. Journal of Mahachula Academic ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
10. กระบวนการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุด้วยพุทธวิธี. Elderly Value Creation Process by Using Buddhist Response . วารสารมหาจุฬาวิชาการ. Journal of Mahachula Academic ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
11. บทความวิชาการ การธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในสังคมไทยสมัยใหม่ผ่านมิติปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา เผยแพร่ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน –มิถุนายน 2561. (ฐาน TCI 1)
12. บทความวิจัย การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดภูมิปัญญาดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เผยแพร่ในวารสารสถาบันพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 (ฐาน TCI 2)
13. บทความวิชาการ วิจารณ์หนังสือ : Book Review วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด Yinaya Greater Than You Think เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม 2561 (ฐาน TCI 2)
14.บทความวิจัย การป้องกันและลดความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรตามพระพุทธศาสนา ได้รับการตอบรับเพื่อเผยแพร่วารสารธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับที่ 1 ปีที่ 20 มค.- มีค. 2563 (ฐาน TCI 1)
15.อื่น ๆ

ตำราวิชาการ 1. ตำราเรื่อง “การวิจัยสำหรับบุคลากรสาธารณสุข” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2550
2. หนังสือ “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุอ่านได้ ผู้ดูแลอ่านดี” วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง มหาสารคาม ปี พ.ศ. 2552
3. ตำรา “สุขภาพกับการแพทย์ทางเลือก” วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2553
4. หนังสือ “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ” โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2555
5. หนังสือเรื่อง “เรื่องเล่าจากแม่” ปี 2555
6. หนังสือเรื่อง “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย”
7. ตำรา “ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนา”
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประสบการณ์วิพากษ์ผลงานวิจัย
1. กรรมการวิพากษ์ผลงานวิจัย เวทีประกวดผลงานวิจัยบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2549 -2551
2. กรรมการวิพากษ์ผลงานวิจัย เวทีประกวดผลงานวิจัยบุคลากรสาธารณสุขระดับเขตของเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2550
3. ประธานกรรมการวิพากษ์นวัตกรรมทางสาธารณสุข เวทีประกวดโครงการนวัตกรรมบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม ณ นาข่ารีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2552
4. ประธานวิพากษ์ผลงานวิจัย เวทีประกวดผลงานวิจัยระดับชาติของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2552
5. ประธานกรรมการวิพากษ์ผลงานวิจัย เวทีประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 และ 4 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2552 -2554
6. ประธานการวิพากษ์ผลงานวิจัย เวทีประกวดผลงานวิจัยนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2552
7. กรรมการวิพากษ์โครงร่างวิจัยอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เวทีวิพากษ์โครงร่างวิจัย โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยรุ่นใหม่ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2553
8. ประธานกรรมการวิพากษ์การดำเนินงานคลินิกโรคหืดโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2553 ดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
9. ประธานกรรมการวิพากษ์การผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล เวทีประกวดโครงการนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2553
10. คณะกรรมการวิจัยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ทำหน้าที่วิพากษ์โครงร่างงานวิจัยอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2553 - 2556
11. กรรมการวิพากษ์การนำเสนอผลงานการดำเนินงาน good Service and better service บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (รพ.สต. รพช. รพ.มหาสารคาม) ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558
12. ประธานกรรมการวิพากษ์การประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ วันที่ 19 ธันวาคม 2561
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับทางสังคม
1. ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น เป็นอาจารย์พยาบาลดีเด่นด้านการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปี การศึกษา 2552
2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น เป็นอาจารย์พยาบาลในดวงใจนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปีการศึกษา 2553
3. ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์พยาบาลดีเด่น ด้านพัฒนานักศึกษา (อาจารย์ในดวงใจ) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปีการศึกษา 2555
4.ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ประเภทอาจารย์ ผู้สอนด้านวิจัย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556
5. ได้รับรางวัลอาจารย์ประเภทนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561
6. ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น "การป้องกันและลดความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรตามแนวพระพุทธศาสนา" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
7. ผู้เชี่ยวชาญตรวจบทความวิจัย (Peer review)
-วารสารสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-วารสารธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
-วารสารพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
-วารสารความหลากหลายวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ผู้เชี่ยวชาญตรวจบทความวิจัยให้แก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ในการพิจารณาบทความวิจัยนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ เช่น การประชุมวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ
8. ได้รับคัดเลือกโครงการ สาน 3 วัย : ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเบาหวานด้วยแนวทางแห่งวิถีพุทธ ปี พ.ศ. 2552-2553 ให้ เป็นโครงการสร้างสรรค์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2554 จากสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
9. ผลงานเหยียบแผงไข่มะกรูดเพื่อลดอาการชาปลายเท้าของผู้สูงอายุ
10. ผลงานนวัตกรรมสมุนไพรไทยรักษาแผลเรื้อรังผู้ป่วยเบาหวาน
11. ผลงานนวัตกรรมชาชงสมุนไพรลดและป้องกันความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
12. บริการวิชาการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์ทางเลือก
13. อื่น ๆ
สมณศักดิ์