นางสาวแพรวพรรณ ประจักษ์โก

นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่เกิด 25 หมู่2 บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 25 หมู่2 บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
การศึกษา 2561 ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขา ครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน เริ่มเข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ทำงานที่อาคารโรงแรมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และ ย้ายทำงานครูพระสอนศีลธรรมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์