นายนิรันดร เลิศวีรพล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สถานที่เกิด ณ โรงพยาบาลยโสธร จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่งทางวิชาการ ชำนาญการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 404/44 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พ.ศ.๒๕๓๓
 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๓๘
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๘
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๑
 • หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๖๒
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน
งานวิจัย - พ.ศ. 2549 การรู้จำอักขระอักษรธรรมอีสานโดยใช้ตัวแบบฮิดเดนมาร์คอฟ
บทความวิจัย/ทางวิชาการ - บทความเรื่อง การนำเสนอสื่อประสมบนเว็บด้วย XML และ Smil กรณีศึกษาอักษรธรรมอีสาน การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1 เมื่อ 30 มีนาคม 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- บทความเรื่อง การออกแบบรูปแบบการนำเสนอสื่อประสมหลายภาษาโดยใช้ XML และ SMIL ในการประชุม The 9th National Computer Science Engineering Conference เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ
ตำราวิชาการ - คณิตศาสตร์เบื้องต้น ร่วมแต่งบทที่ 4
- พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแต่งบทที่ 6, 9
เอกสารประกอบการสอน - วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น, 2552
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม
 • พ.ศ.2545 อบรมหลักสูตร การซ่อมและสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์
 • พ.ศ.2547 อบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ จากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ ณ มจร.วัดศรีสุดาราม
 • พ.ศ.2549 อบรมหลักสูตร อบรมผู้ดูแลระบบเครือข่าย จัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มจร.วิทยาเขตพะเยา
 • พ.ศ.2549 อบรมหลักสูตร 2D Animation The TAB จัดโดยศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ.2550 อบรมหลักสูตร  2D Animation โดยใช้ Flash จัดโดยศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ.2550 อบรมหลักสูตร  3D Animation โดยใช้ 3Ds Max จัดโดยศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ.2550 อบรมหลักสูตร การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3D จัดโดยศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ.2551 อบรมหลักสูตร NetWork Admin จัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มจร.อุบลราชธานี
 • พ.ศ.2551 ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • พ.ศ.2552 ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย-มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี            
 • พ.ศ.2552 อบรมหลักสูตร ผู้ดูแลระบบเครือข่าย จัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มจร.วังน้อย
 • พ.ศ.2553 อบรมหลักสูตร อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ จัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มจร.วังน้อย
 • พ.ศ.2557 อบรมหลักสูตร ผู้ดูแลระบบเครือข่าย จัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มจร.วังน้อย
 • พ.ศ.2559 อบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS ขั้นสูง จัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มจร.วังน้อย
 • พ.ศ.2560 อบรมหลักสูตร การพัฒนา Mobile Applications บนระบบปฏิบัติการ Android มจร.ส่วนกลาง วังน้อย
 • พ.ศ.2560 อบรมหลักสูตร Web I Development fundamental Level (HTML5 and CSS3) มจร.ส่วนกลาง วังน้อย
 • พ.ศ.2560 อบรมหลักสูตร Web I Development Fundamental Level (HTML5 + CSS3+Bootstrap3) มจร.ส่วนกลาง วังน้อย
 • พ.ศ.2561 อบรมหลักสูตร Google Suite for Education เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการทำงาน และเพิ่มศักยภาพการสอน มจร วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.2562 อบรมหลักสูตรในโครงการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 1 MCU e-Learning มจร.ส่วนกลาง วังน้อย
 • พ.ศ.2562 อบรมหลักสูตรในโครงการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 2 MCU e-Testing มจร.ส่วนกลาง วังน้อย
 • พ.ศ.2562 อบรมหลักสูตรในโครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)" ครั้งที่ 3 มจร.ส่วนกลาง วังน้อย
 • พ.ศ.2562ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เพื่อจัดทำต้นฉบับรายวิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.ส่วนกลาง วังน้อย
สมณศักดิ์