ดร.อินตอง ชัยประโคม

นักวิชาการศึกษา

สถานที่เกิด สปป.ลาว
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
การศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (๒๕๕๐) ปริญญาตรี สาขาวิชา ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (๒๕๔๘) ปว.ค.วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (๒๕๔๗)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน ๑.เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการพระสอนศีลธรรม ๒.เจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร.ขก. ๓.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๔.ผู้ประสานหลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธการบริหารศึกษา ๕.บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ปัจจุบัน
งานวิจัย เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพื้นฐานของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี (Buddhist Agriculture: Concept and Management Based on Community Power : A Case Study of Udonthani Province) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ MCU RS 610760139
บทความวิจัย/ทางวิชาการ ดร.อินตอง ชัยประโคม (2562) การบริหารการศึกษาสู่ความสำเร็จ : หลากหลายมิติ ของภาวะผู้นำ 4.0 Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus Vol. 6 No. 4 October - December 2019
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์