พระไชยา ติกฺขวีโร

นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่เกิด 38/10 บ้านโคกสี ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส
ที่อยู่ปัจจุบัน 30/1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา fm.101.75 mzh.
การศึกษา ปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาปรัชญา
งานคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส วัดหนองตาไก้ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์