พระฮอนด้า วาทสทฺโท/เข็มมา, ดร.

อาจารย์

สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 9 หมู่ 10 บ้านชัยเจริญ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ที่อยู่ปัจจุบัน 441 วัดศรีนวล ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
การศึกษา พ.ศ.2548 พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
พ.ศ.2553 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2561 ศึกษาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิการศึกษา https://drive.google.com/file/d/1M28uC0w6ENixGpgCPPZSmJYcXFmPAh4O/view?usp=sharing
 • งานคณะสงฆ์ พ.ศ.2547-ปัจจุบัน เลขานุการเจ้าอาวาส
  พ.ศ.2558-ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น
  ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล
  พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
  พ.ศ. 2562 เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
  พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
  พ.ศ. 2563 อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
  พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
  สัญญาจ้าง https://drive.google.com/file/d/11_L_8TI47wR2OVMWrZoTGWhLdrc9C1dA/view?usp=sharing
  งานวิจัย จตุภูมิ เขตจัตุรัส พระฮอนด้า เข็มมา และคณะ (2562).โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลกระทบของการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) https://anyflip.com/frack/emym/basic/251-281
  บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ TCI 1, TCI 2
 • 1.วีระศักดิ์ พลมณี, พระฮอนด้า เข็มมา และคณะ (2564, มกราคม - เมษายน), “แนวทางการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กอย่างมีธรรมาภิบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7” Journal of Buddhist Education and Research: JEBER. 7(1): 38-49.https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/248573
 • บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
 • 1.Kuljira Raksanakorn, Prayuth Chusorn, Phra Honda Khemma, Pramook Chusorn.(2020) Needs Assessment for Development of Primary School Administrators’ Attributes in 21st Century. World Journal of Education Vol. 10, No. 2, ERIC.ลิงค์ http://www.sciedupress.com/journal/index.php/wje/article/view/17366
 • 2.Kositpimanvach, Prachitr Mahahing, Phrakrupalad Boonchuay Auiwong, Phrahonda Kemma, Ausadanit Kotchai, Niraj Ruangsan. A Model of Transformational Leadership of Private Schools in Khon Kaen, Thailand. Multicultural Education, (accepted for April 2021). (Scopus Q3), Journal link: https://zenodo.org/record/4721310#.YKZskKgzbIU, (ERIC) Journal link: https://eric.ed.gov/?q=Niraj%20Ruangsan&fbclid=IwAR3oXngwKip4xUETxRKVUqHkfZRMPM7cY2VkKi0S3vLoGDTA_f0GkcQcSt8 Scopus Q3 & ERIC
 • 3.Phrasophonphatthanapundit, Ekkarach Kositpimanvach, Phrakrupalad Boonchuay Auiwong, Chulapunpon Thanaphaet, Phrahonda Khemma, Niraj Ruangsan. The Administration Model of Private Schools under KKPEO in 21st Century. Psychology and Education, 2021. 58(2): p. 9588-9594. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/3740 , (ERIC) Journal link: https://eric.ed.gov/?q=Niraj%20Ruangsan&fbclid=IwAR3oXngwKip4xUETxRKVUqHkfZRMPM7cY2VkKi0S3vLoGDTA_f0GkcQcSt8
 • บทความทางวิชาการ
 • 1..ละเอียด จงกลนี,อินตอง ชัยประโคม,พระฮอนด้า เข็มมา และคณะ.การบริหารการศึกษาสู่ความสำเร็จ : หลากหลายมิติของภาวะผู้นำ 4.0,วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562
 • 2.พระครูสุตธรรมภาณี, พระฮอนด้า วาทสทฺโท และ จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2563, มกราคม - มิถุนายน), “แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2561-2564 กับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ” Journal of Buddhist Education and Research: JEBER. 6(1): 448-464.ลิงค์https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/246380
 • 3.พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม (เฮียงเหี่ย), พระฮอนด้า เข็มมา และ รัชนี จรุงศิรวัฒน์. (2563, กรกฎาคม–ธันวาคม). “นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม”, Journal of Buddhist Education and Research: JBER. 6(2): 370-382.ลิงค์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/245786/167430
 • 4.องอาจ สิมเสน ,รัชนี จรุงศิรวัฒน์,พระฮอนด้า เข็มมา."ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลประเทศไทย 4.0" Journal of Modern Learning Development.Vol.5 No3(2020) : May-June. ลิงค์ : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/242395
 • 5.อมรรัตน์ เตชะนอก,รัชนี จรุงศิรวัฒน์,พระฮอนด้า วาทสทฺโท. "การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21".Journal of MCU Nakahondhat.Vol.7 No9 (2020) : September 2020 .https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/246719
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ
 • 1.พระศรายุทธ วชิรปญฺโญ (ทวิชัย), ละเอียด จงกลนี และพระฮอนด้า วาทสทฺโท. (2563, กุมภาพันธ์). “แนวคิดและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่”. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้สังคม”. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน. 6: 253-259.
 • 2.พระศรายุทธ วชิรปญฺโญ (ทวิชัย), ละเอียด จงกลนี และพระฮอนด้า วาทสทฺโท. (2563, กันยายน). “การพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขาเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งอุดมปัญญา”. ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IV “พุทธเกษตร : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร. 4: 78-88.
 • 3.พระศรายุทธ วชิรปญฺโญ (ทวิชัย), ละเอียด จงกลนี และพระฮอนด้า วาทสทฺโท. (2563, กันยายน). “การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทยสู่สังคมอนาคต”. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ วารสารธรรมวิชญ์ วิทยาเขตเชียงใหม่, ออนไลน์.
 • 4.พระโฆษิต โฆสิตธมฺโม, ละเอียด จงกลนี และ พระฮอนด้า วาทสทฺโท. (2563). "หลักการ แนวคิดการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ". ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้สังคม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน, หน้า 232-243
 • 5.พระโฆษิต โฆสิตธมฺโม, ละเอียด จงกลนี และ พระฮอนด้า วาทสทฺโท. (2563). "การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 เพื่อการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ". ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, หน้า 66-67.
 • 6.พระโฆษิต โฆสิตธมฺโม (บำรุงแจ่ม), ละเอียด จงกลนี และ พระฮอนด้า วาทสทฺโท.(2563, กันยายน). “บทวิเคราะห์การปรับตัวของการศึกษาไทยในวิกฤติโควิด-19”. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ วารสารธรรมวิชญ์. วิทยาเขตเชียงใหม่, ออนไลน์.
 • 7.พระอธิการธีระพล บุญกลาง, พระฮอนด้า เข็มมา, รัชนี จรุงศิรวัฒน์. (2563). “การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม”. การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาแลศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.
 • ตำราวิชาการ
  เอกสารประกอบการสอน 1.วิชา วิปัสสนากรรมฐาน
  2.วิชา สัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา
  3.วิชา การศึกษาคณะสงฆ์กับการบริหารการศึกษา
  4.วิชา การเปลี่ยนแปลงองค์กรทางการศึกษา
  5.วิชา สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ
  6.วิชา กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ
  7.วิชา การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
  8.วิชา นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา
  งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2564 เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต จำนวน 9 ท่าน
 • 1. พระจิณณ์วเรณย์ อคฺคธมฺโม เชื้อบุญมา,การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น, THE PERSONNEL ADMINISTRATION IN ACCORDANCE WITH THE SEVEN SAPPURISA DHAMMAS IN PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS, GENERAL EDUCATION, KHON KAEN PROVINCE
 • 2. พระฐิติวัสส์ ฐิติวัฒฑโน หมั่นกิจ, การบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดหนองคาย THE GUIDELINE OF ACADEMIC ADMINISTRATION IN ACCORDANCE WITH THE FOUR IDDHIPĀDA DHAMMAS IN PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS, GENERAL EDUCATION, IN NONG KHAI PROVINCE
 • 3. อคิราภ์ โยธาธรรม, ทักษะการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น THE ADMINISTRATIVE SKILLS IN ACCORDANCE WITH THE THREEFOLD LEARNING OF THE PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL ADMINISTRATORS, GENERAL EDUCATION, IN KHON KAEN PROVINCE
 • 4.สมบัติ โยธาธรรม, การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ THE ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER CHAIYAPHUM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
 • 5.กุลธิดา มะลิวัลย์, ทักษะการบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหนองบัวลำภู THE ADMINISTRATIVE SKILL IN ACCORDANCE WITH THE FOUR IDDHIPĀDA DHAMMAS OF PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF EDUCATION, NONG BUA LAM PHU PROVINCE
 • 6. นันทภพ จันตระกูล, การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247446/167866
 • 7. พระนัฐกิจ ปญญธารี สายสมบัติ , ภาวะผู้นำตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นTHE LEADERSHIP BASED ON GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES OF PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL ADMINISTRATORS, GENERAL EDUCATION, IN KHON KAEN PROVINCE
 • 8. พระมหาวิรพรรณ ทีปวํโส เศษถา, การบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ โดยใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยTHE ADMINISTRATION ACCORDING TO QUALITY STANDARDS BY USING THE FOUR SAṄGAHAVATTHU DHAMMAS OF PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS, GENERAL EDUCATION, LOEI PROVINCE
 • 9. พระมหาวิรัตน์ จารุวํโส ดูหฤคำ, การบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมมีอุปการะมากของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑THE ACADEMIC ADMINISTRATION BASED ON THE VIRTUE OF GREAT ASSISTANCE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE OFFICE OF KHON KAEN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1
 • รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน พ.ศ. 2551 รับรางวัล "ครูดีเด่น" โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ขอนแก่น
  พ.ศ. 2560 รับรางวัล ครูดีศรีปริยัติธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 7
  พ.ศ. 2561 รับรางวัล “กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น” โรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ 25 จาก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรีคนที่ 24
  พ.ศ. 2563 รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" จากคุรุสภาศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
  การศึกษาดูงาน
  พ.ศ.2548 ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ ระยะเวลา 20 วัน
  พ.ศ.2552 ศึกษาดูงานประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ และเวลส์ ระยะเวลา 10 วัน
  พ.ศ.2556 ศึกษาดูงานประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล
  พ.ศ.2559 ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 20 วัน
  พ.ศ.2560 ศึกษาดูงานประเทศอังกฤษ และประเทศเวลส์ ระยะเวลา 10 วัน
  พ.ศ.2561 ศึกษาดูงานประเทศฝรั่งเศษ สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และประเทศสวีเดน ระยะเวลา 10 วัน
  พ.ศ.2562 ศึกษาดูงานประเทศศรีลังกา ระยะเวลา 5 วัน
  พ.ศ.2563 ศึกษาดูงานประเทศพม่า ระยะเวลา 3 วัน
  สมณศักดิ์