ดร.ธีร์ดนัย กัปโก

อาจารย์

สถานที่เกิด อุดรธานี
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 42 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ 30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
การศึกษา ปริญญาโท
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน ปี 2558 นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ปี 2560 อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์