ดร.ธีร์ดนัย กัปโก

อาจารย์

สถานที่เกิด อุดรธานี
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ 30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
การศึกษา
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
ปี 2558 นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ปี 2560 - 2563 อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ปี 2564 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความวิชาการ (หลัก)
(TCI 1) ธีร์ดนัย กัปโกและคณะ. 2561. แนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางการเมืองของไทย, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 31- 45 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน แหล่งที่มา : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/243751/165366
(TCI 2) ธีร์ดนัย กัปโก และคณะ. 2564. กลไกของนักบริหารต่อการจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Journal of Buddhist Education and Research ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 260-275 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน แหล่งที่มา : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/249483
บทความวิจัย (ร่วม)
(TCI 1) เรียงดาว ทวะชาลี, ธีร์ดนัย กัปโก และภูษิต ปุลันรัมย์. 2561. รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนาของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 หน้า 189-200 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม แหล่งที่มา : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/122519
(TCI 1) ภูษิต ปุลันรัมย์, นิเทศ สนั่นนารี, เรียงดาว ทวะชาลี, ทรงพล โชติกเวชกุล, สวาท ฮาดภักดี, ธีร์ดนัย กัปโก และชัยรัตน์ มาสอน. 2560.องคาพยพการทำงานขององค์กรทางสังคมในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 หน้า 246-256. ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม แหล่งที่มา : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/101308
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์