นางสาวชุติพร ใยแก้ว

นักวิชาการการเงินและบัญชี

สถานที่เกิด โรงพยาบาลขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 72 หมู่ 1 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ 30 หมู่ 1 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (มจร. ขอนแก่น
การศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์