นายชัยรัตน์ มาสอน

สถานที่เกิด 8 หมู่ 12 ต.โคกสูง อ.อุลบรัตน์ จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 8 หมู่ 12 ต.โคกสูง อ.อุลบรัตน์ จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ 30 หมู่ 1 ต.โคกสี อ. เมือง จ. ขอนแก่น
การศึกษา - นักธรรมเอก
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารการศึกษา
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน เป็นวิทยากรอบรมบรรยายทั่วไปฯ
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน ประวัติการศึกษาดูงาน
ที่ประเทศทวีปยุโรป ประเทศอีตาลี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สมณศักดิ์