นางสาวดารณี ปะเตชะกัง

นักวิชาการศึกษา

สถานที่เกิด ที่โรงพยาบาลวาปีปทุม
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๕ หมู่ ๒ บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ กลุ่มงานแผนและงบประมาณ อาคารบัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
การศึกษา - พุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
งานคณะสงฆ์ -
ประวัติการทำงาน - เข้าทำงานที่ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ส่วนงานบริหาร กลุ่มงานวางเเผนเเละงบประมาณ
งานวิจัย -
บทความวิจัย/ทางวิชาการ -
ตำราวิชาการ -
เอกสารประกอบการสอน -
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา -
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน - ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันพุธที่ ๒๐ – วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
สมณศักดิ์ -