นางสาวธิดารัตน์ ภูพรรนาแสง

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

สถานที่เกิด ๙๖ หมู่ที่๙ บ้านโจด ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๙๖ หมู่ที่๙ บ้านโจด ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๖๐ โทร. ๐๙๑-๐๕๖๕๖๑๕
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน -พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน เป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
  • ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทะเบียนละการเงิน ณ มจร วังน้อย
  • ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ณ มจร ขอนแก่น
  • ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ได้เข้าร่วมโครงการ สัมมนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค ณ มจร ขอนแก่น
  • ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันศิลปะสื่อผสม โครงการนิทรรศการศิลปะร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานและสิ่งแวดล้อม ณ มจร ขอนแก่น
    ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชนิดแบดมินตัน ประเภททีมผสม การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่๑๑ “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์”
  • ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานบุคคล, การจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPI) และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)” มจร ขอนแก่น
  • ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มจร (คฤหัสถ์) ครั้งที่๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น
  • ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการสัมมนาการนำความรู้จากโครงการบริหารวิชาการสู่การบูรณาการการเรียนการสอน/วิจัย/ผลิตผลงานทางวิชาการ เรื่อง “รูปแบบการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เชิงรุกสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน” ณ มจร ขอนแก่น
  • ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less Paper)” ณ มจร ขอนแก่น
สมณศักดิ์