พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดธาตุ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ อาคารสมเด็จพุฒจารย์(อาจ อาสภมหาเถระ) วัดธาตุ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
การศึกษา
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์