นางอมรินทร์ แก้วทาสี

นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่เกิด ณ ๔๖ หมู่ที่ ๓ บ้านนาหาด ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ๔๔๑๘๐
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๙/๔๙ หมู่ที่๑๕ หมู่บ้านพิมานโนนทัน๓ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • พ.ศ.๒๕๓๖ วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาสถิติประยุกต์ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
 • พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ปว.ค.) รุ่นที่๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๘ เป็นอาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๓ เป็นหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ เป็นผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน เป็นนักจัดการงานทั่วไป ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน ประวัติการศึกษาดูงาน
 • ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักการเขียนบทสรุปผู้บริหารและบทคัดย่อที่เป็นสากล สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย
 • ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สมณศักดิ์