พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, ดร.

อาจารย์

สถานที่เกิด จังหวัดสกลนคร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าคณะตำบลโนนท่อน เขต ๒
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • พ.ศ.๒๕๕๗ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, https://drive.google.com/file/d/1GS4e_DjPb8xEbWTJmVuQD9SFUbI7Bgzk/view?usp=sharing
 • พ.ศ.๒๕๕๔ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พธ.ม. (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๕๓ ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ศษ.ม. (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๕๐ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปว.ส. (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร
 • พ.ศ.๒๕๔๔ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดโพธิ์ชัยวิทยาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ.๒๕๔๓ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดโพธิ์ชัยวิทยาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ.๒๕๔๑ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดโพธิ์ชัยวิทยาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
งานคณะสงฆ์
 • พ.ศ.๒๕๖๔ - คณะกรรมการพระบริหารการนิเทศ โซนภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๖๔
 • พ.ศ.๒๕๖๔ - คณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก ประจำปี ๒๕๖๔
 • พ.ศ.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน เจ้าคณะตำบลโนนท่อน เขต ๒ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน คณะกรรมการกองทุนคณะสงฆ์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๖ - ปัจจุบัน คณะกรรมการกองทุนคณะสงฆ์ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๐ รองเจ้าคณะตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๓ เจ้าอาวาสวัดทรายบึงสำราญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ รักษาการเจ้าอาวาสวัดทรายบึงสำราญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านน่าง่ามเหล้า ตำบลบ้านขาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๘ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านโคกสว่าง-ห้วยไร่ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๖ เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๕ พระสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ประวัติการทำงาน ตำแหน่งปัจจุบัน
 1. เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๓๖๙ / ๒๕๖๔
 2. อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 3. พ.ศ.๒๕๖๓ - ปัจจุบัน คณะกรรมการประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

 1. พ.ศ.๒๕๖๔ - พระวิปัสสนาจารย์และเลขานุการ ปฏิบัติธรรมประจำปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 2. พ.ศ.๒๕๖๔ - พระบริหารการนิเทศ ภาคอีสาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 3. พ.ศ.๒๕๖๔ - คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 4. พ.ศ.๒๕๖๔ - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ Reviewer วารสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 5. พ.ศ.๒๕๖๔ - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ Reviewer วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 6. พ.ศ.๒๕๖๔ - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ Reviewer วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 7. พ.ศ.๒๕๖๔ - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 8. พ.ศ.๒๕๖๔ - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างกันระดับสำนัก วิทยาลัย และระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 9. พ.ศ.๒๕๖๔ - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 10. พ.ศ.๒๕๖๔ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามเกณฑ์คุณภาพ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 11. พ.ศ.๒๕๖๔ - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ Reviewer วารสารธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 12. พ.ศ.๒๕๖๓ - ปัจจุบัน คณะกรรมการประเมินบทความวารสาร Journal of Buddhist Education and Research มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 13. พ.ศ.๒๕๖๓ - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 14. พ.ศ.๒๕๖๓ - คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 15. พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 16. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
 17. พ.ศ.๒๕๖๐ - ผ่านการอบรมลูกไก่ รุ่นที่ ๑ จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 18. พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 19. พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 20. พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 21. พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านน่าง่ามเหล้า ตำบลบ้านขาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 22. พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๘ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านโคกสว่าง-ห้วยไร่ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 23. พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๕ พระสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี

  ๑. วิชา ๒๐๐ ๓๑๑ ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ๒. วิชา ๑๐๑ ๑๓๙ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ประสบการณ์การสอนปริญญาโท

  ๑. วิชา ๒๑๐ ๒๐๑ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ๒. วิชา ๒๐๑ ๓๐๓ การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ๓. วิชา ๒๑๐ ๒๐๔ การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ๔. วิชา ๖๑๐ ๒๐๒ ภาวะผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ๕. วิชา ๖๐๑ ๒๐๑ การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ๖. วิชา ๖๑๐ ๑๐๓ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ๗. วิชา ๖๑๐ ๒๐๕ การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ๘. วิชา ๖๑๐ ๒๐๖ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ๙. วิชา ๐๐๐ ๑๐๔ กรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ๑๐. วิชา ๖๑๐ ๔๐๑ วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ๑๑. วิชา ๖๑๐ ๑๐๒ ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก

  ๑. วิชา ๘๐๖ ๑๑๐ วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ๒. วิชา ๘๐๖ ๑๐๖ สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ๓. วิชา ๐๐๐ ๙๐๖ กรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย
 1. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑, รายงานการวิจัย, ๒๕๖๓, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. https://online.anyflip.com/udihs/cwci/mobile/index.html
 2. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, แนวทางการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๒๕๕๙

ผู้ร่วมวิจัย

 1. ชยัน บุญพิโย, สุนทร สายคำ, นิเทศ สนั่นนารี, เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่พุทธธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติในประเทศไทย, รายงานการวิจัย ๒๕๖๓. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, .
 2. สุนทร สายคำ, พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส , ยุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓
 3. สมปอง ชาสิงห์แก้ว, พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, สุนทร สายคำ, พระครูสโมธานเขตคณารักษ์ , การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
 4. พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, สมปอง ชาสิงห์แก้ว, พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, สุนทร สายคำ, ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
 5. นาคพล เกินชัย, สุนทร สายคำ, พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, วิธีวิทยาการประเมินผลการดำเนินการ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๖๐
 6. จรัส ลีกา, พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, รูปแบบการรักษาและป้องกันยาเสพติดตามแนวทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดพุทธเกษม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๒๕๕๘ ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 7. สุวิน ทองปั้น, พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าประชาสรรค์ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๘ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
บทความวิจัย/ทางวิชาการ ผลงานบทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
 1. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ The Strategic Leadership of School Administrators in Accordance with the Four Iddhipāda Dhammas under the Khon Kaen Primary Service Area Office 2, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247697/168276
 2. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, รวมบทความวิชาการ/วิจัย ๒๕๖๓-๒๕๖๔, https://online.anyflip.com/udihs/tien/mobile/index.html
 3. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม The Leadership of School Administrators in Accordance with the Four Diṭṭhadhammikattha Dhammas in Phrapariyattidhamma Schools, General Education in Mahasarakham Province , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247446/167866
 4. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 The Development of Transformational Leadership of School Administrators According to Four Brahmavihara Dhammas under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247349/167861
 5. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น The Personnel Administration in Accordance with the Four Gharavāsa Dhammas of the Administrators of Phrapariyattidhamma Schools, General Education, in Khon Kaen Province, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247444/167863
 6. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 The Guidelines of Academic Administration According to the Four Iddhipāda Dhammas of School Administrators under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247323/167859
 7. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานกิจการนักเรียนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 The Guidelines for Promoting the Student Affairs in Accordance with the Four Saṅgahavatthu-dhammas of Students in School-Specific Intellectual Disability under Bureau for Special Education Administration 4, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564., https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247410/167865
 8. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู The Guideline to Promote the Personal Administration in Accordance with the Four Brahmavihāra Dhammas of Private Schools under the Office of Education, Nong Bua Lam Phu Province, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247701/168270
 9. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, การส่งเสริมกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักอริยสัจ ๔ ในการแก้ปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ The Promotion of Student Care Activities in Accordance with the Four Noble Truth in Solving Problems of Using Social Media of Students in Educational Institutions under Bueng Kan Primary Educational Service Area Office, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564., https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247727/168266
 10. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารสถานศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 The Participation of Personnel in School Administration According to the Four Saṅgahavatthu Dhammas under the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247439/167869
 11. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่พุทธธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติในประเทศไทย, แหล่งที่ตีพิมพ์ Journal of buddhist Education and Research , TCI 2, , Vol. 7 No. 1 (2021): January - April 2021, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/248583
 12. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การบริหารความเสี่ยงผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1, แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม , TCI 2, , Vol. 7 No. 1, (๋January-June 2020) , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/240046/164871
 13. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 , แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น , TCI 2, , Vol. 7 No. 1, (๋January-June 2020) , https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/240364/164073
 14. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 , แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ , TCI 2, ISSN: 1513-5845 , Vol. 7 No. 2, เมษายน- มิถุนายน 2563 ,https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/227310/164894
 15. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส สุนทร สายคำ, ยุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน STRATEGIES AND FORMS OF STRENGTHENING THE KHON KAEN CITY NETWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,2560 , Journal of Buddhist Education and Research, TCI 2, ISSN: 2586-9434, Vol 5, No 2 (2019) (July - December) https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/242295/164504
 16. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การบริหารสถานศึกษายุค 4.0 ตามมหลักอิทธิบาท 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ,วารสารวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, TCI 2, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด , January - June 2019, ISSN 2286-6906, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJMBU/article/view/194991/135571
 17. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธฒบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ,วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, January - ปี 19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562, ISSN 2286-6906 , TCI 2, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/184768/151482
 18. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ภาวะผู้นำตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น The Leadership on Based the Good Governance Principles of the Basic Education School Administrators in Muaeng District Khon kaen , แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น TCI 1, ISSN 2539-6757 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 , หน้า 146-158, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/243655/165298
 19. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/243689/165664
 20. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอนาดูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/243690/165617
 21. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, วิสัยทัศน์ผู้บริหารการศึกษาตามหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร, แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN : 1513-5845, Vol. 20 No. 3 (July - September 2020) หน้าที่ 61-70, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/227301/165963
 22. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น , วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น , TCI 2 ISSN:2697-4556, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 25ุ63.
 23. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ A Strategy in Implanting of Moral Ethics for Primary School Students in Basic Education under the Office of KhonKaen Primary Education, Area 1, แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN 1513-5845, Vol. 18 No. 2 (May - August 2018) หน้าที่ 99-110, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/122455/103514
 24. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น An Evaluation for Master of Arts Program in Educational Administration (Revised Edition B.E. 2555) Mahachulalongkornrajavidyalaya University KhonKaen Campus. แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal, TCI 1, 1513-5845, Vol. 18 No. 1 (January - April 2018) หน้า 155-165 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/111947/92560
 25. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, วิธีวิทยาการประเมินผลการดำเนินการ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดขอนแก่น Operational Assessment Methodology of Five Precepts Project in KhonKaen Province, แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN 1513-5845, Vol. 18 No. 1 (January - April 2018) หน้า 35-46 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/105057/92531
 26. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย A Policy Proposals to Develop the Curriculum of Master Of Arts Program in Educational Administration, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN 2465-3705, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ , ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ : ๑๐๙-๑๒๐., มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 27. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ, ประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , ที่ตีพิมพ์ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
 28. Phaathikan Boonchuay Chotivongso,Dr., A Model Development of Causal Structural Relationship of Factors Influencing the Effectiveness of Staff Knowledge Management in Basic Education Schools, Primary Education Service Area Office No. 1, Khonkaen Province, Publised source Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN : 1513-5845, Vol. 17 No. 1 (January - April 2018) P 73-86 Mahachulalongkornrajavidyalaya University https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/86644/73073
 29. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , ปีที่ตีพิมพ์ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1ประจําเดือนมกราคม–มิถุนายน2561, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/243762/165373
 30. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามมหลักสาราณียธรรม ๖ ของบุคคลากรในโรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น , วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม , TCI 2 ISSN:2697-4556, ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559., http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/index/index
 31. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, แนวทางการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 32. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, Guideline on the Participating Developmant the Local Governmental Organization for the Community Forest Presrvation : A case studr of Wat Pa Pachasan Hnong Songhong Disstrct, Khon Kaen Province ปีที่ตีพิมพ์ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ ปีที่พิมพ์ ๓, (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) : ๕๓๔-๕๔๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ

 1. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, บทบาทของผู้นำในกระบวนทัศน์ใหม่ Role of Leader in the New Paradigm, แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN : 1513-5845, Vol. 19 No. 1, (January - March 2019) หน้าที่ 297-307, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/148867
 2. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ภูษิต ปุลันรัมย์, พระมหาพิสิฐ วิสิฎฐปญฺโญ, การบริหารเวลา การบริหารชีวิต ตามวิถีพุทธในศตวรรษที่ 21* Time and Life Management According to the Buddhist Way in the 21st Century, แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN : 1513-5845 Vol. 18 No. 2 (May - August 2018) หน้าที่ 295-304, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/122529
 3. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา Virtue and Ethics for Educational Administrator แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, TCI 1, ISSN : 1513-5845, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ -กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 4. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, สุนทร สายคำ, ภาวะผู้นำของผู้บริหารในมุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชา Leadership of Executives in The View of Subordinates , แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2 , ISSN 2465-3705, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ : ๑๕-๒๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (SCOPUS & ERIC)

  Scopus Q3 & ERIC

 1. Ekkarach Kositpimanvach, Prachitr Mahahing, Phrakrupalad Boonchuay Auiwong, Phrahonda Kemma, Ausadanit Kotchai, Niraj Ruangsan. A Model of Transformational Leadership of Private Schools in Khon Kaen, Thailand. Multicultural Education, (accepted for April 2021). (Scopus Q3), Journal link: https://zenodo.org/record/4721310#.YKZskKgzbIU, (ERIC) Journal link: https://eric.ed.gov/?q=Niraj%20Ruangsan&fbclid=IwAR3oXngwKip4xUETxRKVUqHkfZRMPM7cY2VkKi0S3vLoGDTA_f0GkcQcSt8

  Scopus Q4 & ERIC

 1. Phrasophonphatthanapundit, Ekkarach Kositpimanvach, Phrakrupalad Boonchuay Auiwong, Chulapunpon Thanaphaet, Phrahonda Khemma, Niraj Ruangsan. The Administration Model of Private Schools under KKPEO in 21st Century. Psychology and Education, 2021. 58(2): p. 9588-9594. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/3740 , (ERIC) Journal link: https://eric.ed.gov/?q=Niraj%20Ruangsan&fbclid=IwAR3oXngwKip4xUETxRKVUqHkfZRMPM7cY2VkKi0S3vLoGDTA_f0GkcQcSt8

  Scopus Q4

 1. Phrakrupalad Boonchuay Auiwong, Siamporn Panthachai, Phrasophonphatthanapundit, Prayong Saenpuran, Chakkapan Wongpornpavan, Niraj Ruangsan. Buddhist Educational Administration Vision for Monastic Schools under OBSN, Thailand. Psychology and Education, 2021. 58(3): p. 4191-4293. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4655
  ตำราวิชาการ E -book ออนไลน์
  1. ขอเชิญชมและอ่าน e-Book โดยพระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส (อุ้ยวงค์), ดร. ได้ที่นี่ https://goo.su/g2y

  หนังสือ/ตำรา

  1. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, (๒๕๖๓). คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Morality and Professional Ethics) จำนวน ๓๕๖ หน้า, https://online.anyflip.com/udihs/smme/mobile/index.html
  2. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, (๒๕๖๔), การประกันคุณภาพทางการศึกษา (Quality Management in Education) ,ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ จำนวน ๒๑๕ หน้า
  3. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, (๒๕๖๓), ภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leadership), ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์. จำนวน ๒๒๓ หน้า , https://online.anyflip.com/udihs/isxo/mobile/index.html
  4. พระอธฺิการบญช่วย โชติวํโส, (๒๕๖๓), คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา (Virtue and Ethics for Educational Administrators), ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, จำนวน ๑๖๗ หน้า , https://online.anyflip.com/udihs/cvah/mobile/index.html
   เอกสารประกอบการสอน

   เอกสารประกอบการสอน

   • พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Management in Education) ๒๕๖๔, ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ ,
   • พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, วิชา คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Morality and Professional Ethics) ๒๕๖๒, ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, , https://online.anyflip.com/udihs/gonz/mobile/index.html, https://online.anyflip.com/udihs/fsay/mobile/index.html, https://online.anyflip.com/udihs/thzv/mobile/index.html, https://online.anyflip.com/udihs/nibi/mobile/index.html, https://online.anyflip.com/udihs/vlfc/mobile/index.html, https://online.anyflip.com/udihs/pplp/mobile/index.html
   • พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, วิชา กรรมฐาน (Meditation) ๒๕๖๔, ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, จำนวน ๑๙๒ หน้า
   • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, วิชา ภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leadership) ๒๕๖๒, ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, จำนวน ๒๕๗ หน้า, https://online.anyflip.com/udihs/ebgt/mobile/index.html
   • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, วิชา คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา (Virtue and Ethics for Educational Administrators) ๒๕๖๐, ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, จำนวน ๑๖๗ หน้า
    งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

    ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นประธานที่ปรึกษา จำนวน ๕ ท่าน /ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ จำนวน ๔ ท่าน

    1. พระครูปริยัติจันทสาร, เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม The Leadership of School Administrators in Accordance with the Four Diṭṭhadhammikattha Dhammas in Phrapariyattidhamma Schools, General Education in Mahasarakham Province , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247446/167866
    2. พระอภิสิทธิ์ อภิภทฺรเมธี ไทยธานี, เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น The Personnel Administration in Accordance with the Four Gharavāsa Dhammas of the Administrators of Phrapariyattidhamma Schools, General Education, in Khon Kaen Province, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247444/167863
    3. นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์, เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 The Development of Transformational Leadership of School Administrators According to Four Brahmavihara Dhammas under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247349/167861
    4. นายยุทธนา บัวบาล, เรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 The Guidelines of Academic Administration According to the Four Iddhipāda Dhammas of School Administrators under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247323/167859
    5. นายจักรกฤต หาพา, เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานกิจการนักเรียนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 The Guidelines for Promoting the Student Affairs in Accordance with the Four Saṅgahavatthu-dhammas of Students in School-Specific Intellectual Disability under Bureau for Special Education Administration 4, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247410/167865
    6. นางสาววิภาวรรณ แอบกลิ่นจันทร์ , เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ The Strategic Leadership of School Administrators in Accordance with the Four Iddhipāda Dhammas under the Khon Kaen Primary Service Area Office 2, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247697/168276
    7. นางสาวกานธิดา วิชากุล, เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู The Guideline to Promote the Personal Administration in Accordance with the Four Brahmavihāra Dhammas of Private Schools under the Office of Education, Nong Bua Lam Phu Province, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247701/168270
    8. นางสาวจรินธรณ์ ขันโพธิ์น้อย, เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักอริยสัจ ๔ ในการแก้ปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ The Promotion of Student Care Activities in Accordance with the Four Noble Truth in Solving Problems of Using Social Media of Students in Educational Institutions under Bueng Kan Primary Educational Service Area Office, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247727/168266
    9. นางสาวนิตยา ภูบัวเพชร, เรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารสถานศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 The Participation of Personnel in School Administration According to the Four Saṅgahavatthu Dhammas under the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247439/167869

    ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จำนวน ๒ ท่าน

    1. พระสมุห์วิเชียร จิตฺตสาโร (ภูมิศรี) , เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 The school administration based on good governance In payaggaphompisai district under mahasarakarm office Of education primary education service area 2 , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/243689/165664
    2. พระอภินันท์ กนฺตสีโล (สิงมาดา), เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอนาดูน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2The institute administration on idddhipada iv of Nadoon district undermahasarakarm office of Education primary education service area 2 , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/243690/165617

    ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นประธานที่ปรึกษา จำนวน ๕ ท่าน / ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ จำนวน ๒

    1. พระนิกร ขนฺติสมฺปนฺโน (พลธรรม) เรื่อง การบริหารสภาพแวดล้อมทางการศึกษาตามหลักสัปปายะ 4 สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT MANAGEMENT ACCORDING TO THE FOUR SAPPĀYA PRINCIPLES OF PHRAPARIYATTI-DHAMMA SCHOOLS, GENERAL EDUCATION DEPARTMENT, KHON KAEN PROVINCE, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) , TCI 2 ISSN : 2539 6757, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/239174/167086
    2. พระประภาส ปญฺญาคโม (ดอกไม้), เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม 7 สำหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 PERSONNEL ADMINISTRATION BASED ON THE SEVEN SAPPURISA DHAMMAS FOR THE ADMINISTRATORS OF MEDIUM SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF NAKHON RATCHASIMA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 6 ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) TCI 2 ISSN:2539 6757
    3. พระอนุสรณ์ วชิรวํโส (เกาะน้ำใส) เรื่อง ภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกสูตร ของผู้บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น THE LEADERSHIP BASED ON DUTIYAPĀPAṆIKA SUTTA OF THE ADMINISTRATORS OF PHRAPARIYATTI-DHAMMA SCHOOLS, GENERAL EDUCATION DEPARTMENT, KHON KAEN PROVINCE, ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) TCI 2 ISSN:2539 6757, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/239159/167087
    4. นายวีระพล ดอกบัว เรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น THE CHARACTERISTICS OF EARLY CHILDHOOD SCHOOL ADMINISTRATORS IN ACCORDANCE WITH THE BUDDHIST DHAMMA PRINCIPLES IN PRIVATE SCHOOLS UNDER THE KHON KAEN PROVINCIAL EDUCATION OFFICE, ได้ตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรมปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2563) TCI 2 , ISSN : 2465 3705
    5. นางภัทราวัลย์ ดอกบัว เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN THAILAND 4.0 ERA IN ACCORDANCE WITH THE FOUR IDDHIPADA PRINCIPLES OF PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE KHON KAEN PROVINCIAL EDUCATION OFFICE, ได้ตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2563) TCI 2 , ISSN : 2465 3705
    6. พระบุนนำ อธิปุญฺโญ (แก้วอุไท), การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 LEARNING MANAGEMENT IN THE 21stCENTURY OF BASIC EDUCATION INSTITUTIONSUNDER THE OFFICE OF KHONKAEN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแ่น, ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม–กันยายน2563 TCI 2 , https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/239411/166039
    7. พระณัฐวุฒิ สุชาโต (คลังเงิน), เรื่อง การบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่นPERSONNEL ADMINSTRATION OF THE ADMINSTRTORS OF THEPHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS UNDER THE GENERAL EDUCATION DEPARTMENT IN ACCORDANCE WITH BRAHMAVIHARA 4 UNDER THE OFFICE OF NATIONAT BUDDHISM KHON KAEN PROVINCE , ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแ่น, ปีที่ 7ฉบับที่ 2ประจ าเดือนเมษายน –มิถุนายน 2563 TCI 2 , https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/239046/165153

    ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต จำนวน ๕ ท่าน

    1. พระปลัดธนา ชินทตฺโต (ชินทนาม) เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    2. พระกีต้าร์ กิตฺติวุฑฺโฒ (วิไลวงศ์) เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนมัธยมสงฆ์แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    3. พระมหาศรัณญู อุทยวโร (ปิ่นอำคา) เรื่อง ภาวะผู้นำตามหลักพละ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    4. พระสุวรรณ สุวณฺโณ/วงค์ดาลา เรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักสัปปุริสัทธรรม 7 ในโรงเรียนมัธยมสงฆ์นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    5. พระอธิการโสภณ ปิยธมฺโม/กิ่งแก้ว เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตามหลักอิทธิบาท 4 สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) TCI 1 ISSN : 2539-6757

    ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต จำนวน ๕ ท่าน

    1. พระครูประภัศร์ธรรมาภิรักษ์ (ปภสฺสโร/จันเขียด) เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๑, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    2. พระมหาหัสดี ปญฺญาวชิโร เรื่อง การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตามหลักไตรสิกขา สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    3. นายสุบรรลุ เหตุผล เรื่อง ภาวะผู้นำอย่างสร้างสรรค์ตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    4. พระทวี โชติวโร (ณ หนองคาย) เรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๓, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    5. พระอธิการประสิทธิ์ ทีฆายุโก เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปัญญาวุฒิธรรม ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) TCI 1 ISSN : 2539-6757

    ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ป็นประธานที่ปรึกษา จำนวน ๕ ท่าน /ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ จำนวน ๒ ท่าน

    1. พระสุนทร ธมฺมโยธี (ตะวันคำ) เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 SCHOOL ADMINISTRATION ACCORDING TO FOUR IDDHIPĀDA IN BASIC EDUCATION IN MUEANG DISTRICT UNDER CHAIYUPHUM PRIMARY EDUCATION SERVCE AREA OFFICE1 ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๒, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    2. พระตุลา โสภณเมโธ (แสนกุล) เรื่อง การประยุกต์หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย AN APPLICATION OF THE FOUR BRAHMAVIHARA IN SCHOOL ADMINISTRATION BASED ON THE NONGKHAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 MUANG DISTRICT, NONGKHAI PROVINCE ,ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๒, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, http://www.mcukk.com/nic2017/files/update/sub_g11.pdf
    3. พระมนตรี ธมฺมวโร (พุทธิรักษ์) เรื่องแนวทางการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอโพนพิสัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 THE GUIDELINE OF SCHOOL ADMINISTRATION SUPPORT BASEDSEVEN SAPPURISA DHAMMA IN THE BASIC EDUCATIONAL SCHOOL OF PHONPISAI DISTRICT UNDER THE NONGKHAI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2,ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๒, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, http://www.mcukk.com/nic2017/files/update/sub_g12.pdf
    4. นางเนตรนภา เนตรมุข เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ PERSONNEL MANAGEMENT UNDER THE FOUR BRAHMAVIHARA OF CHILD DEVELOPMENT CENTERS UNDER THE LOCAL GOVERNMENT IN AMPHURSOMDET KALASIN PROVINCE, ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๒, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ,http://www.mcukk.com/nic2017/files/update/sub_g11.pdf
    5. นายฐาปนา ศรีหะ เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ 4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู CHILD DEVELOPMENT CENTER MANAGEMENT ACCORDING TO THE IV SANGAHAVATTHU-DHAMMAS UNDER THE NON SANG SUB-DISTRICT LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, NONG BUA LAMPHU PROVINCE, ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๒, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, http://www.mcukk.com/nic2017/files/update/sub_g12.pdf
    6. พระมหาอาทร สุเมธี (แดงนา), การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ School Administration Based Four Paths Accompleshment Under The Kalasin Primary Educational Service Area Office 3 , ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๒, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, http://www.mcukk.com/nic2017/files/update/sub_g13.pdf
    7. พระมหาเชษฐไชย ปัญญาวุฑฺโฒ, การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ The School Administration According to the VII Sappurisa-dhamma Principles in the Basic Education Schools under the Office of Secondary Educational Service Area 24 , ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๒, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, http://www.mcukk.com/nic2017/files/update/sub_g13.pdf

    ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต จำนวน ๕ ท่าน

    1. นายเสน่ห์ โอดพิมพ์ เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น Participation of Guardians For Education Management of Child Development centers under The Local Administrative Organization, Sumsoong district, Khonkaen province.
    2. พระโสภณวิชญ์ ปิยสีโล (กวีธำรงค์รัตน์) เรื่อง ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ : Effectiveness of Learning Management in Primary Schools under the Office of Primary Education Commission Area 2
    3. รัชนี สุเมโท เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น Particpative Administaion With Four Iddhipaths of Personnel in Child Development Center under the Local Administration Organization Sumsoong District, Khon Kaen Province
    4. นางสาวนิชาภา แสงมี เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในศูนย์การเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น Satisfaction of Child-centered Method at Learning Center the Office of the Non-formal Education at NongkungthanasanSub-district Phuwiang District Khon Kaen Province
    5. พระพูคำ อานนฺทมุนี (แก้วพะทุม) เรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว An Academic Administration of Secondary Schools under the Ministry of Education at Kaisonphomvihan District, Savannakhet Province, Lao People’s Democratic Republic

    ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต จำนวน ๕ ท่าน

    1. ประวิทย์ ชัยสุข เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น Transformational Leadership of the Administrators in Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen campus
    2. พระกริช ถิรญาโณ (นามสีฐาน) เรื่อง การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอพระยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ Promoting Child-centered Teaching in Primary Schools inPhrayuen District, Basic Education of Khonkaen Primary Education Service Area Office 1
    3. พระประจักร กิตฺติภทฺโท/เนตรภักดี เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอโกสุมพิสัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ The Personal Administration According To Sanggahavatthu 4 Principlle In Basic Educational Schools Kosunphisai District Under The Office Of Mahasarakham Educational Service Area3
    4. นายณัฐนนท์ หล้าเครือ ร่วม เรื่อง การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น Administration of Educational Personnel according to Sangahavatthu IV of Rajamangala University of Technology Isan KhonKaen Campus
    5. พระวัฒนา วฑฺฒนปญฺโญ (มาตราช) เรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร Participation of Personnel towards Academic Administration of Phrapariyattidhamma School General Education Section in Sakonnakhon Province
     รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน

     1. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

     1. ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเสาอโศกธรรมจักร "คนดีเทิดไท้แด่องค์ราชัน เมืองสยามของแผ่นดินยุคศิวิไลซ์ 2" วันที่ 5 ธันวาคม 2564 มอบรางวัลโดย หม่อมราชวงศ์ปฏิธาน จรูญโรจน์ ปนัดดาในราชวงศ์เธอ กรมหมื่อจรัญพรปฏิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี) ณ ESC PARK HOTEL ครองหลวง ปทุมธานี

     2. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

     ได้รับเกียรติบัตร

     1. ได้รับเกียรติบัตร "หลักการและแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx" วันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๖๕
     2. ได้รับเกียรติบัตร พุทธวิธีการสอนในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๗ พ.ย.๒๕๖๔
     3. ได้รับเกียรติบัตร ศาสตร์ พระราชากับความมั่นคงของอาหาร วันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๖๔
     4. ได้รับเกียรติบัตร รูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา R&D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๗ ก.ย.๒๕๖๔
     5. ได้รับเกียรติบัตร การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
     6. ได้รับเกียรติบัตร การสร้างเกมง่ายๆ แค่ไม่กี่คลิ๊ก Word wall วันที่ ๗ ส.ค.๖๔ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราภัฎเลย
     7. ได้รับเกียรติบัตร การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพด้านสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๑๖-๑๗ ก.ย.๒๕๖๔
     8. ได้รับเกียรติบัตร วันสันติภาพวิถีใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๖๔
     9. ได้รับเกียรติบัตร พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ วันที่ 22 สค 64
     10. ได้รับเกียรติบัตร การพัฒนาครูดีวิถีพุทธ และครูยุคใหม่ขับเคลื่อนจากภายในสู่ภายนอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๑๙ ส.ค.๒๕๖๔
     11. ได้รับเกียรติบัตร เกียรติบัตร ทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหามุกุฎราชวิทยาลัย วันที่ 22 สค 64
     12. ได้รับเกียรติบัตร บทบาทสถาบัน ศาสนากับการร่วมแก่ไข่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเครือข่ายวันที่ ๒๑ ส.ค.๒๕๖๔
     13. ได้รับเกียรติบัตร ทิศทางแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (ตามแผนฯ ๑๓) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๖๔
     14. ได้รับเกียรติบัตร ทิศทางแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (ตามแผนฯ ๑๓) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๖๔
     15. ได้รับเกียรติบัตร การวิจัยการเรียนการสอนในยุคดิจิดัล วันที่ ๑๗ ก.ค.๒๕๖๔

     ได้รับวุฒิบัตร

     1. ได้รับวุฒิบัตร เทคนิคการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพภายในวิถีปกติใหม่และวิถีถัดไป
     2. ได้รับวุฒิบัตร เทคนิคการจัดการเรียนการสอนระบบ e-learning
     3. ได้รับวุฒิบัตร การสื่อสารพุทธนวัตกรรมในยุคดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ ๑๖ ต.ค.๒๕๖๔
     4. ได้รับวุฒิบัตร วันครบรอบ ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๒-๓ ต.ค.๒๕๖๔
     5. ได้รับวุฒิบัตร การพัฒนาแผนบัณฑิตวิทยาลัยและศูนย์บัณฑิตศึกษา(แผนฯ ๑๓) ครั้งที่ ๓-๔ วันที่ ๒๘-๒๙ ส.ค.๒๕๖๔
     6. ได้รับวุฒิบัตร การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการองค์ความรู้และให้บริการวิชาการ ๒๕ ส.ค.๒๕๖๔
     7. ได้รับวุฒิบัตร การอบรม เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนาบุคคลขับเคลื่อนพลัง บ ว ร ครั้งที่ ๑-๕ ๒๕๖๔, http://online.anyflip.com/udihs/rgfw/mobile/index.html
     8. ได้รับวุฒิบัตร พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ วันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๖๔
     9. ได้รับวุฒิบัตร ทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ วันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๖๔
     10. ได้รับวุฒิบัตร การปฏิบัติการ แลกเปลื่่ยน เรียนรู้ เพื่อครู เพื่อเด็ก และโครงการวิทยายุทธ เสริมการจัดการเรียนแบบ New Norma วันที่ ๒๑ ส.ค.๒๕๖๔
     11. ได้รับวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ ๑ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙
     12. ได้รับวุฒิบัตร เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ งานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๙ (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) ๒๕๖๐
     13. ได้รับวุฒิบัตร การอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 โครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ ๑ โดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ๒๕๖๐
     14. ได้รับวุฒิบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less Paper) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕๖๒
     15. ได้รับวุฒิบัตร เป็นประธานพระวิปัสสนาอาจารย์โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕๖๐
     16. ได้รับวุฒิบัตร ประธานพระวิปัสสนาอาจารย์โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕๖๑
     17. ได้รับวุฒิบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือและ Template สำหรับงานวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ ๓ (ส่วนภูมิภาค) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕๖๒
     18. ได้รับวุฒิบัตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๖๒
     19. ได้รับวุฒิบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R & Jamovi ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติอนุมานสำหรับการวิจัย สำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ ๒ โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๖๒
     20. ได้รับวุฒิบัตร พระวิปัสสนาอาจารย์โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕๖๒
     21. ได้รับวุฒิบัตร พระวิปัสสนาอาจารย์โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕๖๓

     3. การศึกษาดูงานต่างประเทศ ด้านสังคม การศึกษา พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

     1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (กลาง,เหนือ,ใต้) จำนวน ๔ ครั้ง
     2. ประเทศพม่า จำนวน ๑ ครั้ง
     3. ประเทศกัมพูชา จำนวน ๑ ครั้ง
     4. ประเทศเวียดนาม (เหนือ กลาง ใต้) จำนวน ๓ ครั้ง
     5. ประเทศสิงคโปร์ จำนวน ๑ ครั้ง
     6. ประเทศไต้หวัน จำนวน ๑ ครั้ง
     7. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน จำนวน ๑ ครั้ง
     8. ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน ๒ ครั้ง
     9. ประเทศอินเดีย จำนวน ๒ ครั้ง
     10. ประเทศเนปาล จำนวน ๒ ครั้ง
     11. ประเทศอิตาลี จำนวน ๑ ครั้ง
     12. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน ๑ ครั้ง
     13. ประเทศฝรั่งเศส จำนวน ๑ ครั้ง
      สมณศักดิ์

      สมณศักดิ์

      • พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นฐานานุกรมที่ “พระครูปลัด” ในพระเทพสุเมธมุนี (พระอารามหลวง)