พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, ดร.

อาจารย์

สถานที่เกิด จังหวัดสกลนคร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ รองเจ้าอาวาส, เจ้าคณะตำบลโนนท่อน เขต 2
ที่อยู่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
การศึกษา
 • พ.ศ.2557 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ.2554 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พธ.ม. (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.2553 ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ศษ.ม. (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ.2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิต (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.2550 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.2546 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปว.ส. (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร
 • พ.ศ.2544 นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดโพธิ์ชัยวิทยาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ.2543 นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดโพธิ์ชัยวิทยาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ.2541 นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดโพธิ์ชัยวิทยาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
งานคณะสงฆ์
 • พ.ศ.2566 คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการการสอนพระสอนศีลธรรม มจร.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
 • พ.ศ.2566 คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตาม พร.บ.2562 รุ่นที่ 11 กระทรวงยุติธรรม กลุ่มคุ้มครองสิทธิ์ มจร.
 • พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน คณะกรรมการผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ มจร.
 • พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น
 • พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพระบริหารการนิเทศ โซนภาคอีสาน
 • พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก
 • พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน รองเจ้าอาวาสวัดท่ายางชุม ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.2563 - 2565 เจ้าอาวาสวัดป่าวิสุทธิมรรค ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน เจ้าคณะตำบลโนนท่อน เขต 2 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกองทุนคณะสงฆ์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกองทุนคณะสงฆ์ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.2556 - 2563 คณะกรรมการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.2554 - 2560 รองเจ้าคณะตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.2553 - 2563 เจ้าอาวาสวัดทรายบึงสำราญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.2552 - 2553 รักษาการเจ้าอาวาสวัดทรายบึงสำราญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.2550 - 2555 ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.2546 - 2550 เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ.2549 - 2550 ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านน่าง่ามเหล้า ตำบลบ้านขาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ.2546 - 2548 ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านโคกสว่าง-ห้วยไร่ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ.2544 - 2555 พระสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ.2544 - 2546 เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ประวัติการทำงาน ตำแหน่งปัจจุบัน
 1. อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 2. เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1369 / 2564

ประวัติการทำงาน

 1. พ.ศ.2567 คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานว่าที่บัณฑิตยอดเยี่ยม OPEN HOUSE MCU.KK 2024 ครั้งที่ 6
 2. พ.ศ.2566 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
 3. พ.ศ.2566 คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการการสอนพระสอนศีลธรรม (ตามหลักสูครของยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Active-Leaning) มจร.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
 4. พ.ศ.2566 วิทยากร โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด-สารคาม (หลักสูตร Active-Leaning), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
 5. พ.ศ.2566 วิทยากร โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรมจังหวัดบุรีรัย์-สุรินทร์ (หลักสูตร Active-Leaning), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
 6. พ.ศ.2566 วิทยากร โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรมจังหวัดบุรีรัย์-สุรินทร์ (หลักสูตร Active-Leaning), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วส.บุรีรัมย์
 7. พ.ศ.2566 หลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตาม พร.บ.2562 รุ่นที่ 11, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 8. พ.ศ.2566 คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานว่าที่บัณฑิตยอดเยี่ยม "MCUKK OPEN HOUSE 2023" เปิดบ้าน มอชมพูบ้านความรู้คู่คุณธรรม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
 9. พ.ศ.2566 คณะกรรมการตัดสินผลงานของนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 10. พ.ศ.2566 คณะกรรมการประเมินการฝึกปฏิบัติการสอน (สอบสอน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 11. พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 12. พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 13. พ.ศ.2565 วิทยากรบรรยาย "การออกแบบการสอนพระพุทธศาสนา แบบ OLE" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 14. พ.ศ.2565 วิทยากรบรรยาย "การออกแบบการสอนพระพุทธศาสนา Active Leaning" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 15. พ.ศ.2565 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ปฏิบัติงานบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 16. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพระบริหารการนิเทศ ภาคอีสาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 17. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน พระวิปัสสนาจารย์และเลขานุการ ปฏิบัติธรรมประจำปี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 18. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน พระบริหารการนิเทศ ภาคอีสาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 19. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความกระทู้นักธรรมเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 20. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 21. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ Reviewer วารสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 22. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 23. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ Reviewer วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 24. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 25. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 26. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ Reviewer วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 27. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามเกณฑ์คุณภาพ (EdPEx) มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 28. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิการประเมิน Journal of Buddhist Education and Research มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 29. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 30. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 31. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ Reviewer วารสารธรรมทรรศน์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 32. พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
 33. พ.ศ.2564 - 2563 เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 34. พ.ศ.2557 - 2559 อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 35. พ.ศ.2557 - 2559 เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 36. พ.ศ.2550 - 2555 ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านบึงแก ต. โนนท่อน อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น
 37. พ.ศ.2549 - 2550 ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านน่าง่ามเหล้า ตำบลบ้านขาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 38. พ.ศ.2546 - 2548 ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านโคกสว่าง-ห้วยไร่ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 39. พ.ศ.2544 - 2555 พระสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี

 1. วิชา จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 2. วิชา ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 3. วิชา ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ประสบการณ์การสอนปริญญาโท

 1. วิชา คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 2. วิชา การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 3. วิชา ภาวะผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 4. วิชา การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 5. วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 6. วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 7. วิชา คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 8. วิชา กรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 9. วิชา วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 10. วิชา ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก

 1. วิชา วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 2. วิชา สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 3. วิชา วิปัสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย
 1. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. กระบวนการการพัฒนานวัตกรรมการเพื่อยกระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปี 2567 (กำลังดำเนินการ)
 2. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. ศึกษาสภาพปัญหาและทักษะของชุมชนท้องถิ่น, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปี 2565, ISSN 2822-2085 (Online), TCI 2, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/258940/174961
 3. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1, รายงานการวิจัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปี 2563. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/122455/103514, https://online.anyflip.com/udihs/cwci/mobile/index.html
 4. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, แนวทางการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2559

ผู้ร่วมวิจัย

 1. ชยันต์ บุญพิโย, นิเทศ สนั่นนารี, สุนทร สายคํา, พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, รูปแบบเผยแผ่พุทธธรรมด้วยภาษาอังกฤษของสํานักปฏิบัติธรรมนานาชาติในประเทศไทย THE MODEL OF BUDDHA-DHAMMA PROPAGATION BY USING ENGLISH OF THE INTERNATIONAL MEDITATION CENTERS IN THAILAND , รายงานการวิจัย 2564. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/251112/169894 .
 2. สุนทร สายคำ, พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส , ยุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563, http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/bitstream/123456789/317/1/2560-076%e0%b8%94%e0%b8%a3.%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%20%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b3.pdf
 3. นาคพล เกินชัย, สุนทร สายคำ, พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, วิธีวิทยาการประเมินผลการดำเนินการ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, 2560. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/105057/92531
 4. สมปอง ชาสิงห์แก้ว, พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, สุนทร สายคำ, พระครูสโมธานเขตคณารักษ์ , การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/111947/92560
 5. พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, สมปอง ชาสิงห์แก้ว, พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, สุนทร สายคำ, ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559
 6. จรัส ลีกา, พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, รูปแบบการรักษาและป้องกันยาเสพติดตามแนวทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดพุทธเกษม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 2558 ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 7. สุวิน ทองปั้น, พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าประชาสรรค์ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2558 , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 8. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร., การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น, Dhammathas Academic JournalVol. 19 No. 3 (July - September 2019), https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/184768/151482
บทความวิจัย/ทางวิชาการ ผลงานบทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
 1. PhrakhurPalad Boonchuay Chotiwongso, Educational Innovation Management of Education Administrators under the COVID-19 Pandemic by Liaoning University, China, Journal of MCUPhilosophy Review, Vol.6, No.1, (January-June2023, TCI 1, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmpr/article/view/259784/178135
 2. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ, ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์กับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของกลุ่มสหวิทยาเขต ปฐมทวารวดี, วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ 5(3): 25-40 (2566), https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RJSH/article/view/264138/181077.
 3. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ, นวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะกระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก สำหรับนักเรียน, วารสารวิจัยและพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง, ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2566), https://so14.tci-thaijo.org/index.php/RDGMSJournal/article/view/201/377
 4. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร, และคณะ, นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาช่วยสอนในวิชาภาษาไทยเรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี, วารสารมจร ปรัชญาปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม2566): บทความวิจัยบทความวิจัย, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmpr/article/view/260046/180169
 5. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร, และคณะ, เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านสงาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1, Journal of Chaiyaphum Review Vol. 6 No. 2 [May - August 2023], https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcr/article/view/260798
 6. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ, การใช้หลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 , ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566 , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/262238/176972
 7. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ,การบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น,วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 , ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IEJ/article/view/263124/176420
 8. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ, การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักอิทธิบาท 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2,วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 , ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/262088/176970
 9. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ,ภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์,วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 , ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/262321/176959
 10. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ, ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2,วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 , ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/262092/176967
 11. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ, การบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น,วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 , ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IEJ/article/view/263124/176420
 12. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ, การบริหารความเสี่ยง ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ๗ ของสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IEJ/article/view/263125/176421
 13. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. , ศึกษาสภาพปัญหาและทักษะของชุมชนท้องถิ่น, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปี 2565, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/258940/174961
 14. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 The Strategic Leadership of School Administrators in Accordance with the Four Iddhipāda Dhammas under the Khon Kaen Primary Service Area Office 2, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247697/168276
 15. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, รวมบทความวิชาการ/วิจัย 2563-2564, https://online.anyflip.com/udihs/tien/mobile/index.html
 16. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม The Leadership of School Administrators in Accordance with the Four Diṭṭhadhammikattha Dhammas in Phrapariyattidhamma Schools, General Education in Mahasarakham Province , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247446/167866
 17. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 The Development of Transformational Leadership of School Administrators According to Four Brahmavihara Dhammas under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247349/167861
 18. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น The Personnel Administration in Accordance with the Four Gharavāsa Dhammas of the Administrators of Phrapariyattidhamma Schools, General Education, in Khon Kaen Province, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247444/167863
 19. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 The Guidelines of Academic Administration According to the Four Iddhipāda Dhammas of School Administrators under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247323/167859
 20. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานกิจการนักเรียนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 The Guidelines for Promoting the Student Affairs in Accordance with the Four Saṅgahavatthu-dhammas of Students in School-Specific Intellectual Disability under Bureau for Special Education Administration 4, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564., https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247410/167865
 21. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู The Guideline to Promote the Personal Administration in Accordance with the Four Brahmavihāra Dhammas of Private Schools under the Office of Education, Nong Bua Lam Phu Province, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247701/168270
 22. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, การส่งเสริมกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักอริยสัจ 4 ในการแก้ปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ The Promotion of Student Care Activities in Accordance with the Four Noble Truth in Solving Problems of Using Social Media of Students in Educational Institutions under Bueng Kan Primary Educational Service Area Office, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564., https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247727/168266
 23. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารสถานศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 The Participation of Personnel in School Administration According to the Four Saṅgahavatthu Dhammas under the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247439/167869
 24. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่พุทธธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติในประเทศไทย, แหล่งที่ตีพิมพ์ Journal of buddhist Education and Research , TCI 2, , Vol. 7 No. 1 (2021): January - April 2021, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/248583
 25. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การบริหารความเสี่ยงผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1, แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม , TCI 2, , Vol. 7 No. 1, (๋January-June 2020) , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/240046/164871
 26. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 , แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น , TCI 2, , Vol. 7 No. 1, (๋January-June 2020) , https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/240364/164073
 27. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 , แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ , TCI 2, ISSN: 1513-5845 , Vol. 7 No. 2, เมษายน- มิถุนายน 2563 ,https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/227310/164894
 28. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส สุนทร สายคำ, ยุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน STRATEGIES AND FORMS OF STRENGTHENING THE KHON KAEN CITY NETWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,2560 , Journal of Buddhist Education and Research, TCI 2, ISSN: 2586-9434, Vol 5, No 2 (2019) (July - December) https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/242295/164504
 29. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การบริหารสถานศึกษายุค 4.0 ตามมหลักอิทธิบาท 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ,วารสารวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, TCI 2, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด , January - June 2019, ISSN 2286-6906, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJMBU/article/view/194991/135571
 30. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธฒบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ,วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, January - ปี 19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562, ISSN 2286-6906 , TCI 2, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/184768/151482
 31. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ภาวะผู้นำตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น The Leadership on Based the Good Governance Principles of the Basic Education School Administrators in Muaeng District Khon kaen , แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น TCI 1, ISSN 2539-6757 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 , หน้า 146-158, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/243655/165298
 32. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/243689/165664
 33. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอนาดูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/243690/165617
 34. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, วิสัยทัศน์ผู้บริหารการศึกษาตามหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร, แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN : 1513-5845, Vol. 20 No. 3 (July - September 2020) หน้าที่ 61-70, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/227301/165963
 35. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น , วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น , TCI 2 ISSN:2697-4556, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 25ุ63.
 36. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 A Strategy in Implanting of Moral Ethics for Primary School Students in Basic Education under the Office of KhonKaen Primary Education, Area 1, แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN 1513-5845, Vol. 18 No. 2 (May - August 2018) หน้าที่ 99-110, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/122455/103514
 37. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น An Evaluation for Master of Arts Program in Educational Administration (Revised Edition B.E. 2555) Mahachulalongkornrajavidyalaya University KhonKaen Campus. แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal, TCI 1, 1513-5845, Vol. 18 No. 1 (January - April 2018) หน้า 155-165 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/111947/92560
 38. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, วิธีวิทยาการประเมินผลการดำเนินการ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดขอนแก่น Operational Assessment Methodology of Five Precepts Project in KhonKaen Province, แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN 1513-5845, Vol. 18 No. 1 (January - April 2018) หน้า 35-46 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/105057/92531
 39. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย A Policy Proposals to Develop the Curriculum of Master Of Arts Program in Educational Administration, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN 2465-3705, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 , ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 : 109 -120., มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 40. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ, ประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , ที่ตีพิมพ์ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
 41. Phaathikan Boonchuay Chotivongso,Dr., A Model Development of Causal Structural Relationship of Factors Influencing the Effectiveness of Staff Knowledge Management in Basic Education Schools, Primary Education Service Area Office No. 1, Khonkaen Province, Publised source Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN : 1513-5845, Vol. 17 No. 1 (January - April 2018) P 73-86 Mahachulalongkornrajavidyalaya University https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/86644/73073
 42. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , ปีที่ตีพิมพ์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1ประจําเดือนมกราคม–มิถุนายน2561, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/243762/165373
 43. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามมหลักสาราณียธรรม ๖ ของบุคคลากรในโรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น , วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม , TCI 2 ISSN:2697-4556, ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559., http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/index/index
 44. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, แนวทางการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 45. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, Guideline on the Participating Developmant the Local Governmental Organization for the Community Forest Presrvation : A case studr of Wat Pa Pachasan Hnong Songhong Disstrct, Khon Kaen Province ปีที่ตีพิมพ์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ , (28 มีนาคม 2559) : 534-548. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ

 1. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.และคณะ , การพัฒนาภาวะผู้นําจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ , วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่่ 11 ฉบับที่่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567, ISSN 2822-2085 (Online), TCI 2, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/266277/179581
 2. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ , ภาวะผู้นำทางการศึกษากับการมีส่่วนำร่วมของบุคลากรในการบริหารส่ถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 , วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่่ 11 ฉบับที่่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567, ISSN 2822-2085 (Online), TCI 2, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/266281/179584
 3. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ , ภาวะผู้นำของผู้บริหาริสถานำศึกษาตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 , วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่่ 11 ฉบับที่่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567, ISSN 2822-2085 (Online), TCI 2, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/266278/179587
 4. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ , การพัฒนาภาวะผู้นําสู่ความเป็นเลิศทางบริหารการศึกษาตามหลักกัลยาณมิตรธรรม, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นปีที่่ 10 ฉบับที่่ 4 ปีระจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566, ISSN 2822-2085 (Online), TCI 2, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/266279/178234
 5. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. , การบริหารจัดการเชิงพุทธนวัตกรรมองค์กรสมัยใหม่ , วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน-สิงหาคม 2566) , TCI 2, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/262343/177556
 6. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. , การวิจัยแบบผสมผสานวิธีทางพุทธบริหารการศึกษา, วารสารครุศาสตร์ปัญญา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2566) หน้า 60-76, TCI 2, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IEJ/article/view/267007/178627
 7. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. , บทบาทของผู้นำในกระบวนทัศน์ใหม่ Role of Leader in the New Paradigm, แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN : 1513-5845, Vol. 19 No. 1, (January - March 2019) หน้าที่ 297-307, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/148867
 8. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. , ภูษิต ปุลันรัมย์, พระมหาพิสิฐ วิสิฎฐปญฺโญ, การบริหารเวลา การบริหารชีวิต ตามวิถีพุทธในศตวรรษที่ 21* Time and Life Management According to the Buddhist Way in the 21st Century, แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN : 1513-5845 Vol. 18 No. 2 (May - August 2018) หน้าที่ 295-304, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/122529
 9. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. , คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา Virtue and Ethics for Educational Administrator แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, TCI 1, ISSN : 1513-5845, ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 -กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 10. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. , สุนทร สายคำ, ภาวะผู้นำของผู้บริหารในมุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชา Leadership of Executives in The View of Subordinates , แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2 , ISSN 2465-3705, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 : 15-28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (SCOPUS & ERIC)

  Scopus Q3 & ERIC

 1. Ekkarach Kositpimanvach, Prachitr Mahahing, Phrakrupalad Boonchuay Auiwong, Phrahonda Kemma, Ausadanit Kotchai, Niraj Ruangsan. A Model of Transformational Leadership of Private Schools in Khon Kaen, Thailand. Multicultural Education, (accepted for April 2021). (Scopus Q3), Journal link: https://zenodo.org/record/4721310#.YKZskKgzbIU,
 2. (ERIC) Journal link: https://eric.ed.gov/?q=Niraj%20Ruangsan&fbclid=IwAR3oXngwKip4xUETxRKVUqHkfZRMPM7cY2VkKi0S3vLoGDTA_f0GkcQcSt8

  Scopus Q4 & ERIC

 1. Phrasophonphatthanapundit, Ekkarach Kositpimanvach, Phrakrupalad Boonchuay Auiwong, Chulapunpon Thanaphaet, Phrahonda Khemma, Niraj Ruangsan. The Administration Model of Private Schools under KKPEO in 21st Century. Psychology and Education, 2021. 58(2): p. 9588-9594. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/3740,
 2. (ERIC) Journal link: https://eric.ed.gov/?q=Niraj%20Ruangsan&fbclid=IwAR3oXngwKip4xUETxRKVUqHkfZRMPM7cY2VkKi0S3vLoGDTA_f0GkcQcSt8

  Scopus Q4

 1. Phrakrupalad Boonchuay Auiwong, Siamporn Panthachai, Phrasophonphatthanapundit, Prayong Saenpuran, Chakkapan Wongpornpavan, Niraj Ruangsan. Buddhist Educational Administration Vision for Monastic Schools under OBSN, Thailand. Psychology and Education, 2021. 58(3): p. 4191-4293. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4655
  ตำราวิชาการ E -book ออนไลน์
  1. ขอเชิญชมและอ่าน E-Book โดยพระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส (อุ้ยวงค์), ดร. ได้ที่นี่ https://goo.su/g2y

  หนังสือ/ตำรา E-book

  1. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, (2565). คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Morality and Professional Ethics) ISBN: 978-616-300-682-0, จำนวน 356 หน้า, https://online.anyflip.com/udihs/smme/mobile/index.html
  2. พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, (2566), การประกันคุณภาพทางการศึกษา (Quality Management in Education) , ISBN: 978-616-300-735-3, ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ จำนวน 267 หน้า
  3. เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, (2563), ภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leadership), ISBN : 978-616-300-668-4, ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์. จำนวน 223 หน้า , https://online.anyflip.com/udihs/isxo/mobile/index.html
  4. พระอธฺิการบญช่วย โชติวํโส, (2563), คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา (Virtue and Ethics for Educational Administrators), ISBN : 978-616-568-533-7ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, จำนวน 187 หน้า , https://online.anyflip.com/udihs/cvah/mobile/index.html

  ด้านบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย E-book

  1. สารธรรม ธรรมนูญชีวิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564, https://online.anyflip.com/udihs/njbx/mobile/index.html
  2. สารธรรม ธรรมนูญชีวิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 https://online.anyflip.com/udihs/lpuz/mobile/index.html
  3. สารธรรม ธรรมนูญชีวิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 https://online.anyflip.com/udihs/fibf/mobile/index.html
  4. สารธรรม ธรรมนูญชีวิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2565 (กำลังดำเนินการ)
   เอกสารประกอบการสอน

   เอกสารประกอบการสอน E-book

   • พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Management in Education) 2564, ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ ,
   • พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, วิชา คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Morality and Professional Ethics) 2562, ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, ,https://online.anyflip.com/udihs/gonz/mobile/index.html
   • EP 01, https://online.anyflip.com/udihs/fsay/mobile/index.html
   • EP 02, https://online.anyflip.com/udihs/thzv/mobile/index.html
   • EP 03, https://online.anyflip.com/udihs/nibi/mobile/index.html
   • EP 04, https://online.anyflip.com/udihs/vlfc/mobile/index.html
   • EP 05, https://online.anyflip.com/udihs/pplp/mobile/index.html
   • พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรเงรียนวิถีพุทธ, 2564
   • EP 01, https://online.anyflip.com/udihs/cqsd/mobile/index.html
   • EP 02, https://online.anyflip.com/udihs/rzwd/mobile/index.html
   • พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, วิชา กรรมฐาน (Meditation) 2564, ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, จำนวน 192 หน้า
   • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, วิชา ภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leadership) 2562, ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, จำนวน 257 หน้า, https://online.anyflip.com/udihs/ebgt/mobile/index.html
   • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, วิชา คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา (Virtue and Ethics for Educational Administrators) 2560, ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, จำนวน 167 หน้า
    งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

    ปี พ.ศ. 2567 เป็นประธานที่ปรึกษา จำนวน 5 ท่าน /ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ จำนวน 5 ท่าน

    1. นางสาวสิริรัตน์ ดอนจันทร์โคตร, การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักอิทธิบาท ๔ สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ประจำเดือน เมษายน 2567) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น,
    2. นางสาวจิตราภรณ์ สารภักดี, ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักปาปณิกธรรม ของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น , วารสาร "สถาบันวิจัยพิมลธรรม" ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2567) , ISSN: 2822-0374 (Print), TCI กลุ่ม 2,
    3. นางสาวณัฐนันท์ อิสสระวงศ์, การบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ประจำเดือน เมษายน 2567) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น,
    4. นายณัฐวุฒิ ทองทุม, แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ภาคอีสานเขต ๑, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ประจำเดือน เมษายน 2567) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น,
    5. นางสาวอรุณณี พรพงศ์, การบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ , วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567) ISSN 2822-2085 (Online), TCI กลุ่ม 2, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/270070/181028
    6. นางปะศิรัตน์ ธรรมศิริ, การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567), ISSN 2822-2085 (Online), TCI กลุ่ม 2,
    7. นางสาวเจียมจิตร มะลิรส, การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ , วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567), ISSN 2822-2085 (Online), TCI กลุ่ม 2 , https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/270068/181027
    8. นายวรวุฒิ คุณประทุม, การพัฒนาแนวทางการนิเทศ โดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2567) , ISSN 2822-2085 (Online), TCI กลุ่ม 2,
    9. นายอุดมศักดิ์ ทิพย์กระโทก, การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2567), ISSN 2822-2085 (Online), TCI กลุ่ม 2,
    10. นางสาวนฤมล ซอลี,ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒, วารสารครุศาสตร์ปัญญา, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2567) ,ISSN 2822-0218 (Online), TCI กลุ่ม 2,

    ปี พ.ศ. 2566 เป็นประธานที่ปรึกษา จำนวน 5 ท่าน /ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ จำนวน 5 ท่าน

    1. นายธนากร แปไธสง, การใช้หลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 , ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566 , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/262238/176972
    2. นายอำนวย มะโนมัย, การบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น,วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 , ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IEJ/article/view/263124/176420
    3. นางสาวกุลนิติ เบ้าจรรยา, การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักอิทธิบาท 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2,วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 , ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/262088/176970
    4. นางสาวคัทลียา ยารังสี, การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 , ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/262895/178848
    5. พระมหาทวี สิริวฑฺฒโน , ภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์,วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 , ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/262321/176959
    6. นางสาวปวีณา จำนงกิจ, การบริหารงานงบประมาณ ตามหลักธรรมา ภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3,วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 , ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/262539/178882
    7. นางสาวนิลาวรรณ ดงสิงห์, ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2,วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 , ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/262092/176967
    8. นายกีรติ แก้วสกุล, การบริหารความเสี่ยง ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ๗ ของสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IEJ/article/view/263125/176421
    9. นางสาวพรทิพย์ บัวเผื่อน, การบริหารงานวิชาการยุคนิวนอร์มัลตามหลัดอิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำภู, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2, ISSN: 2822-0366 (Online), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2566 , https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/262912/178883
    10. พระมหาธงชัย วิลาสินี, การบริหารงานบุคคลตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์,journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/263169/176675

    ปี พ.ศ. 2565 เป็นประธานที่ปรึกษา จำนวน 5 ท่าน /ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ จำนวน 5 ท่าน

    1. พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน เรื่อง ภาวะผู้นำตามหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆา ธิการเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2565, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/254336/172448
    2. พระมหาสุพิชฐพล ชิตวิริโย เรื่อง การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.ประเภท Online, วารสารกลุ่มที่ 1 TCI 1 , ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2566) , https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/259011/173710
    3. นางสาวภัณฑิรา ธิตะปัน เรื่อง การบริหารตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2565, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/254081/172449
    4. นางสาวอาธิชา ศิริอามาตย์ เรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2565, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/254457/172466
    5. นายวรยุทธ พลศรี เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารตามหลักพรหมวิหาร 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2, journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/254969/173785
    6. นายวัณณุวรรธน์ ศรีไสว เรื่อง แนวทางการบริหารการศึกษาตามหลักพละ 4 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในจังหวัดขอนแก่น, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/255699/173766
    7. นายอภิชาติ จันทร์ศรี เรื่อง แนวทางการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในจังหวัดขอนแก่น, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/255347/172865
    8. นายพงษ์ศักดิ์ บุบพิ เรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565), https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/254971/173762
    9. นางอมรรัตน์ ดาคม เรื่อง การบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565), https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/254965/173771
    10. นายพิทยา ดาคม เรื่อง ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565), https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/254966/173778

    ปี พ.ศ. 2564 เป็นประธานที่ปรึกษา จำนวน 5 ท่าน /ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 ท่าน

    1. พระครูปริยัติจันทสาร, เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม The Leadership of School Administrators in Accordance with the Four Diṭṭhadhammikattha Dhammas in Phrapariyattidhamma Schools, General Education in Mahasarakham Province , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247446/167866
    2. พระอภิสิทธิ์ อภิภทฺรเมธี ไทยธานี, เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น The Personnel Administration in Accordance with the Four Gharavāsa Dhammas of the Administrators of Phrapariyattidhamma Schools, General Education, in Khon Kaen Province, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247444/167863
    3. นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์, เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 The Development of Transformational Leadership of School Administrators According to Four Brahmavihara Dhammas under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247349/167861
    4. นายยุทธนา บัวบาล, เรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 The Guidelines of Academic Administration According to the Four Iddhipāda Dhammas of School Administrators under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247323/167859
    5. นายจักรกฤต หาพา, เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานกิจการนักเรียนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 The Guidelines for Promoting the Student Affairs in Accordance with the Four Saṅgahavatthu-dhammas of Students in School-Specific Intellectual Disability under Bureau for Special Education Administration 4, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247410/167865
    6. นางสาววิภาวรรณ แอบกลิ่นจันทร์ , เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 The Strategic Leadership of School Administrators in Accordance with the Four Iddhipāda Dhammas under the Khon Kaen Primary Service Area Office 2, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247697/168276
    7. นางสาวกานธิดา วิชากุล, เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู The Guideline to Promote the Personal Administration in Accordance with the Four Brahmavihāra Dhammas of Private Schools under the Office of Education, Nong Bua Lam Phu Province, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247701/168270
    8. นางสาวจรินธรณ์ ขันโพธิ์น้อย, เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักอริยสัจ ๔ ในการแก้ปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ The Promotion of Student Care Activities in Accordance with the Four Noble Truth in Solving Problems of Using Social Media of Students in Educational Institutions under Bueng Kan Primary Educational Service Area Office, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247727/168266
    9. นางสาวนิตยา ภูบัวเพชร, เรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารสถานศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 The Participation of Personnel in School Administration According to the Four Saṅgahavatthu Dhammas under the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1, Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/247439/167869

    ปี พ.ศ. 2563 เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 ท่าน

    1. พระสมุห์วิเชียร จิตฺตสาโร (ภูมิศรี) , เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 The school administration based on good governance In payaggaphompisai district under mahasarakarm office Of education primary education service area 2 , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/243689/165664
    2. พระอภินันท์ กนฺตสีโล (สิงมาดา), เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอนาดูน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2The institute administration on idddhipada iv of Nadoon district undermahasarakarm office of Education primary education service area 2 , Journal of Modern Learning Development, TCI 2 ISSN:2697-455X (online), ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/243690/165617
    3. พระพรศักดิ์ ภทฺทาจาโร, การบริหารความเสี่ยงผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขอนแก่น เขต 1, Phimoldhamma Research Institute Journal Vol. 7 No. 1 (January - June 2020) , ISSN 2465-3705. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/240046/164871

    ปี พ.ศ. 2562 เป็นประธานที่ปรึกษา จำนวน 5 ท่าน / ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ จำนวน 2

    1. พระนิกร ขนฺติสมฺปนฺโน (พลธรรม) เรื่อง การบริหารสภาพแวดล้อมทางการศึกษาตามหลักสัปปายะ 4 สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT MANAGEMENT ACCORDING TO THE FOUR SAPPĀYA PRINCIPLES OF PHRAPARIYATTI-DHAMMA SCHOOLS, GENERAL EDUCATION DEPARTMENT, KHON KAEN PROVINCE, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) , TCI 2 ISSN : 2539 6757, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/239174/167086
    2. พระประภาส ปญฺญาคโม (ดอกไม้), เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม 7 สำหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 PERSONNEL ADMINISTRATION BASED ON THE SEVEN SAPPURISA DHAMMAS FOR THE ADMINISTRATORS OF MEDIUM SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF NAKHON RATCHASIMA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 6 ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) TCI 2 ISSN:2539 6757
    3. พระอนุสรณ์ วชิรวํโส (เกาะน้ำใส) เรื่อง ภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกสูตร ของผู้บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น THE LEADERSHIP BASED ON DUTIYAPĀPAṆIKA SUTTA OF THE ADMINISTRATORS OF PHRAPARIYATTI-DHAMMA SCHOOLS, GENERAL EDUCATION DEPARTMENT, KHON KAEN PROVINCE, ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) TCI 2 ISSN:2539 6757, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/239159/167087
    4. นายวีระพล ดอกบัว เรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น THE CHARACTERISTICS OF EARLY CHILDHOOD SCHOOL ADMINISTRATORS IN ACCORDANCE WITH THE BUDDHIST DHAMMA PRINCIPLES IN PRIVATE SCHOOLS UNDER THE KHON KAEN PROVINCIAL EDUCATION OFFICE, ได้ตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรมปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2563) TCI 2 , ISSN : 2465 3705
    5. นางภัทราวัลย์ ดอกบัว เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN THAILAND 4.0 ERA IN ACCORDANCE WITH THE FOUR IDDHIPADA PRINCIPLES OF PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE KHON KAEN PROVINCIAL EDUCATION OFFICE, ได้ตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2563) TCI 2 , ISSN : 2465 3705
    6. พระบุนนำ อธิปุญฺโญ (แก้วอุไท), การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 LEARNING MANAGEMENT IN THE 21stCENTURY OF BASIC EDUCATION INSTITUTIONSUNDER THE OFFICE OF KHONKAEN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแ่น, ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม–กันยายน2563 TCI 2 , https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/239411/166039
    7. พระณัฐวุฒิ สุชาโต (คลังเงิน), เรื่อง การบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่นPERSONNEL ADMINSTRATION OF THE ADMINSTRTORS OF THEPHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS UNDER THE GENERAL EDUCATION DEPARTMENT IN ACCORDANCE WITH BRAHMAVIHARA 4 UNDER THE OFFICE OF NATIONAT BUDDHISM KHON KAEN PROVINCE , ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแ่น, ปีที่ 7ฉบับที่ 2ประจ าเดือนเมษายน –มิถุนายน 2563 TCI 2 , https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/239046/165153

    ปี พ.ศ. 2561 เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต จำนวน 5 ท่าน

    1. พระปลัดธนา ชินทตฺโต (ชินทนาม) เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    2. พระกีต้าร์ กิตฺติวุฑฺโฒ (วิไลวงศ์) เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนมัธยมสงฆ์แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    3. พระมหาศรัณญู อุทยวโร (ปิ่นอำคา) เรื่อง ภาวะผู้นำตามหลักพละ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    4. พระสุวรรณ สุวณฺโณ/วงค์ดาลา เรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักสัปปุริสัทธรรม 7 ในโรงเรียนมัธยมสงฆ์นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    5. พระอธิการโสภณ ปิยธมฺโม/กิ่งแก้ว เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตามหลักอิทธิบาท 4 สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) TCI 1 ISSN : 2539-6757

    ปี พ.ศ. 2560 เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต จำนวน 5 ท่าน

    1. พระครูประภัศร์ธรรมาภิรักษ์ (ปภสฺสโร/จันเขียด) เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    2. พระมหาหัสดี ปญฺญาวชิโร เรื่อง การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตามหลักไตรสิกขา สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    3. นายสุบรรลุ เหตุผล เรื่อง ภาวะผู้นำอย่างสร้างสรรค์ตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    4. พระทวี โชติวโร (ณ หนองคาย) เรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3, ได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) TCI 1 ISSN : 2539-6757
    5. พระอธิการประสิทธิ์ ทีฆายุโก เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปัญญาวุฒิธรรม 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) TCI 1 ISSN : 2539-6757

    ปี พ.ศ. 2559 ป็นประธานที่ปรึกษา จำนวน 5 ท่าน /ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 ท่าน

    1. พระสุนทร ธมฺมโยธี (ตะวันคำ) เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 SCHOOL ADMINISTRATION ACCORDING TO FOUR IDDHIPĀDA IN BASIC EDUCATION IN MUEANG DISTRICT UNDER CHAIYUPHUM PRIMARY EDUCATION SERVCE AREA OFFICE1 ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๒, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    2. พระตุลา โสภณเมโธ (แสนกุล) เรื่อง การประยุกต์หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย AN APPLICATION OF THE FOUR BRAHMAVIHARA IN SCHOOL ADMINISTRATION BASED ON THE NONGKHAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 MUANG DISTRICT, NONGKHAI PROVINCE ,ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๒, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, http://www.mcukk.com/nic2017/files/update/sub_g11.pdf
    3. พระมนตรี ธมฺมวโร (พุทธิรักษ์) เรื่องแนวทางการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอโพนพิสัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 THE GUIDELINE OF SCHOOL ADMINISTRATION SUPPORT BASEDSEVEN SAPPURISA DHAMMA IN THE BASIC EDUCATIONAL SCHOOL OF PHONPISAI DISTRICT UNDER THE NONGKHAI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2,ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติ ครั้งที่ ๒, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, http://www.mcukk.com/nic2017/files/update/sub_g12.pdf
    4. นางเนตรนภา เนตรมุข เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ PERSONNEL MANAGEMENT UNDER THE FOUR BRAHMAVIHARA OF CHILD DEVELOPMENT CENTERS UNDER THE LOCAL GOVERNMENT IN AMPHURSOMDET KALASIN PROVINCE, ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ,http://www.mcukk.com/nic2017/files/update/sub_g11.pdf
    5. นายฐาปนา ศรีหะ เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ 4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู CHILD DEVELOPMENT CENTER MANAGEMENT ACCORDING TO THE IV SANGAHAVATTHU-DHAMMAS UNDER THE NON SANG SUB-DISTRICT LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, NONG BUA LAMPHU PROVINCE, ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, http://www.mcukk.com/nic2017/files/update/sub_g12.pdf
    6. พระมหาอาทร สุเมธี (แดงนา), การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 School Administration Based Four Paths Accompleshment Under The Kalasin Primary Educational Service Area Office 3 , ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, http://www.mcukk.com/nic2017/files/update/sub_g13.pdf
    7. พระมหาเชษฐไชย ปัญญาวุฑฺโฒ, การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ The School Administration According to the VII Sappurisa-dhamma Principles in the Basic Education Schools under the Office of Secondary Educational Service Area 24 , ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, http://www.mcukk.com/nic2017/files/update/sub_g13.pdf

    ปี พ.ศ. 2558 เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต จำนวน 5 ท่าน

    1. นายเสน่ห์ โอดพิมพ์ เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น Participation of Guardians For Education Management of Child Development centers under The Local Administrative Organization, Sumsoong district, Khonkaen province.
    2. พระโสภณวิชญ์ ปิยสีโล (กวีธำรงค์รัตน์) เรื่อง ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ : Effectiveness of Learning Management in Primary Schools under the Office of Primary Education Commission Area 2
    3. รัชนี สุเมโท เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น Particpative Administaion With Four Iddhipaths of Personnel in Child Development Center under the Local Administration Organization Sumsoong District, Khon Kaen Province
    4. นางสาวนิชาภา แสงมี เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในศูนย์การเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น Satisfaction of Child-centered Method at Learning Center the Office of the Non-formal Education at NongkungthanasanSub-district Phuwiang District Khon Kaen Province
    5. พระพูคำ อานนฺทมุนี (แก้วพะทุม) เรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว An Academic Administration of Secondary Schools under the Ministry of Education at Kaisonphomvihan District, Savannakhet Province, Lao People’s Democratic Republic

    ปี พ.ศ. 2557 เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต จำนวน 5 ท่าน

    1. ประวิทย์ ชัยสุข เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น Transformational Leadership of the Administrators in Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen campus
    2. พระกริช ถิรญาโณ (นามสีฐาน) เรื่อง การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอพระยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 Promoting Child-centered Teaching in Primary Schools inPhrayuen District, Basic Education of Khonkaen Primary Education Service Area Office 1
    3. พระประจักร กิตฺติภทฺโท/เนตรภักดี เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอโกสุมพิสัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 The Personal Administration According To Sanggahavatthu 4 Principlle In Basic Educational Schools Kosunphisai District Under The Office Of Mahasarakham Educational Service Area3
    4. นายณัฐนนท์ หล้าเครือ ร่วม เรื่อง การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น Administration of Educational Personnel according to Sangahavatthu IV of Rajamangala University of Technology Isan KhonKaen Campus
    5. พระวัฒนา วฑฺฒนปญฺโญ (มาตราช) เรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร Participation of Personnel towards Academic Administration of Phrapariyattidhamma School General Education Section in Sakonnakhon Province
     รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน

     1. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

     1. ประกาศเกียรติคุณ รางวัล "ครูในดวงใจ" วันที่ 3 กันยายน 2566, มอบรางวัลโดย พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร.,เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
     2. ประกาศเกียรติคุณ รางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ดีเยี่ยม) " วันที่ 27 สิงหาคม 2566, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด
     3. ประกาศเกียรติคุณ รางวัล "ครูในดวงใจ" วันที่ 28 สิงหาคม 2565 มอบรางวัลโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รองศาสตราจารย์.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขขอนแก่น
     4. ประกาศเกียรติคุณ รางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน" มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ "ครั้งที่ 3" วันที่ 3 เมษายน 2565 มอบรางวัลโดย พระธรรมวัชรเมธี,ศาสตราจารย์.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     5. ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเสาอโศกธรรมจักร "คนดีเทิดไท้แด่องค์ราชัน เมืองสยามของแผ่นดินยุคศิวิไลซ์ 2" วันที่ 5 ธันวาคม 2564 มอบรางวัลโดย หม่อมราชวงศ์ปฏิธาน จรูญโรจน์ ปนัดดาในราชวงศ์เธอ กรมหมื่นอจรัญพรปฏิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี) ณ ESC PARK HOTEL ครองหลวง ปทุมธานี

     2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

     1. ได้รับเกียรติบัตร "การใช้ระบบ MCUKK MOOC เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ " วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     2. ได้รับเกียรติบัตร "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการภายใต้กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ " วันที่ 18 มกราคม 2567
     3. ได้รับเกียรติบัตร "พุทธนวัตกรรม การสื่อสาร : โอกาสและความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤติสังเปราะบาง " วันที่ 22 ตุลาคม 2566
     4. ได้รับเกียรติบัตร "สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชพากย์แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารวิชาการแก่สังคม " วันที่ 30 มีนาคม 2566
     5. ได้รับเกียรติบัตร "MCUKK OPEN HOUSE 2023 " วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     6. ได้รับเกียรติบัตร วันปิยะมหาราช " พระปิยะมหาราชกับการพลิกโฉมประเทศไทย" วันที่ 23 ต.ค. 2565 มจร.วังน้อย
     7. ได้รับเกียรติบัตร " การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ" วันที่ 20 ก.ย. 2565 มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     8. ได้รับเกียรติบัตร " แนวคิดทางปรัชญากับการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ 21 " วันที่ 11 ก.ย. 2565 มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     9. ได้รับเกียรติบัตร "กลยุทธ์การเรียนภาษาบาลีให้ประสบความสำเร็จ" วันที่ 4 ก.ย. 2565 มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     10. ได้รับเกียรติบัตร "มาตรฐานการบริหารงานและวิชาชีพครูสมับใหม่" 28 สิงหาคม 2565, มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     11. ได้รับเกียรติบัตร "วันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17 หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันตภาพและความสามัคคี" 12 พ.ค.2565
     12. ได้รับเกียรติบัตร "การเขียนบทความวิชาการ, 7 พ.ค. 2565, มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     13. ได้รับเกียรติบัตร "การใช้งาน Google Workspace, 3 พ.ค. 2565, มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     14. ได้รับเกียรติบัตร "ย้อนรอยรากเหง้าอารยธรรมสยามประเทศ, 26 เม.ย.2565} มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     15. ได้รับเกียรติบัตร "แนวปฏิบัติหลักธรรมาภิบาลในสภาบันอุดมศึกษา" 25 เม.ย.2565, มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     16. ได้รับเกียรติบัตร "การพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในระดับชาติและนานาชาติ" 12 มีนาคม 2565,
     17. ได้รับเกียรติบัตร "ทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลคำและโปรแกรมนำเสนองาน" 25 ก.พ..2565 มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     18. ได้รับเกียรติบัตร "ทักษะการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์, 23 ก.พ.2565. มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     19. ได้รับเกียรติบัตร "หลักพุทธธรรม นำความสุข ยุดชีวิตวิถีใหม่ ในสังคมดิจิทัล" 21 ก.พ.2565, มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     20. ได้รับเกียรติบัตร "สัมมนาหลักพุทธธรรม เรื่อง บารมี ,วันที่ 14 ก.พ.2565, มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     21. ได้รับเกียรติบัตร "หลักการและแนงทางการตรวจแประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx" วันที่ 4 ม.ค.2565, มจร.
     22. ได้รับเกียรติบัตร ศาสตร์ พระราชากับความมั่นคงของอาหาร วันที่ 23 ส.ค.2564, มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     23. ได้รับเกียรติบัตร รูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา R&D วันที่ 7 ก.ย.2564 มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     24. ได้รับเกียรติบัตร การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
     25. ได้รับเกียรติบัตร การสร้างเกมง่ายๆ แค่ไม่กี่คลิ๊ก Word wall วันที่ 7 ส.ค.2564 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราภัฎเลย
     26. ได้รับเกียรติบัตร การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพด้านสารบรรณ วันที่ 16-17 ก.ย.2564
     27. ได้รับเกียรติบัตร วันสันติภาพวิถีใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 21 ก.ย.2564
     28. ได้รับเกียรติบัตร พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ วันที่ 22 สค 2564, มจร.
     29. ได้รับเกียรติบัตร การพัฒนาครูดีวิถีพุทธ และครูยุคใหม่ขับเคลื่อนจากภายในสู่ภายนอก วันที่ 19 ส.ค.2564 , มจร.
     30. ได้รับเกียรติบัตร เกียรติบัตร ทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหามุกุฎราชวิทยาลัย วันที่ 22 สค 2564
     31. ได้รับเกียรติบัตร บทบาทสถาบัน ศาสนากับการร่วมแก่ไข่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มจร. และเครือข่ายวันที่ 21 ส.ค.2564
     32. ได้รับเกียรติบัตร ทิศทางแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (ตามแผนฯ 13) ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ส.ค.2564, มจร.
     33. ได้รับเกียรติบัตร ทิศทางแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (ตามแผนฯ ๑๓) ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ก.ค.2564 , มจร.
     34. ได้รับเกียรติบัตร การวิจัยการเรียนการสอนในยุคดิจิดัล วันที่ 17 ก.ค.2564, มจร.

     3. ได้รับรางวัลวุฒิบัตร

     1. ได้รับวุฒิบัตร การองรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ EdPEx , วันที่ 24-25 ก.ย.. 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     2. ได้รับวุฒิบัตร หลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 11 , วันที่ 22-26 พ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     3. ได้รับวุฒิบัตร การพัฒนา PLOs สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, วันที่ 23 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     4. ได้รับวุฒิบัตร ผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ รุ่นที่ 2 วันที่ 2-4 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     5. ได้รับวุฒิบัตร จริยธรรมและจรรยบรรณของการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 17 ก.พ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     6. ได้รับวุฒิบัตร สัปดาห์ "บุญคิดฮ่ำนำฮอย หลวงปู่อาจ" ระหว่างวันที่ 1-9 พ.ย. 2565 มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
     7. ได้รับวุฒิบัตร เทคนิคการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพภายในวิถีปกติใหม่และวิถีถัดไป, มจร.
     8. ได้รับวุฒิบัตร เทคนิคการจัดการเรียนการสอนระบบ e-learning, มจร.
     9. ได้รับวุฒิบัตร การสื่อสารพุทธนวัตกรรมในยุคดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 16 ต.ค.2564
     10. ได้รับวุฒิบัตร วันครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 2-3 ต.ค.2564
     11. ได้รับวุฒิบัตร การพัฒนาแผนบัณฑิตวิทยาลัยและศูนย์บัณฑิตศึกษา(แผนฯ ๑๓) ครั้งที่ 2-4 วันที่ 28-29 ส.ค.2564
     12. ได้รับวุฒิบัตร การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการองค์ความรู้และให้บริการวิชาการ 25 ส.ค.2564
     13. ได้รับวุฒิบัตร การอบรม เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนาบุคคลขับเคลื่อนพลัง บ ว ร ครั้งที่ 1-5 2564, http://online.anyflip.com/udihs/rgfw/mobile/index.html
     14. ได้รับวุฒิบัตร พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ วันที่ 22 ส.ค.2564
     15. ได้รับวุฒิบัตร ทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ วันที่ 22 ส.ค.2564
     16. ได้รับวุฒิบัตร การปฏิบัติการ แลกเปลื่่ยน เรียนรู้ เพื่อครู เพื่อเด็ก และโครงการวิทยายุทธ เสริมการจัดการเรียนแบบ New Norma วันที่ 21 ส.ค.2564
     17. ได้รับวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
     18. ได้รับวุฒิบัตร เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ งานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 3 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๙ (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) 2560
     19. ได้รับวุฒิบัตร การอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 โครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 1 โดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 2560
     20. ได้รับวุฒิบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less Paper) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2562
     21. ได้รับวุฒิบัตร เป็นประธานพระวิปัสสนาอาจารย์โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2560
     22. ได้รับวุฒิบัตร ประธานพระวิปัสสนาอาจารย์โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2561
     23. ได้รับวุฒิบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือและ Template สำหรับงานวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2562
     24. ได้รับวุฒิบัตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562
     25. ได้รับวุฒิบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R & Jamovi ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติอนุมานสำหรับการวิจัย สำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ ๒ โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562
     26. ได้รับวุฒิบัตร พระวิปัสสนาอาจารย์โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2562
     27. ได้รับวุฒิบัตร พระวิปัสสนาอาจารย์โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2563

     4. การศึกษาดูงานต่างประเทศ ด้านสังคม การศึกษา พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

     1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (กลาง,เหนือ,ใต้) จำนวน 4 ครั้ง
     2. ประเทศพม่า จำนวน 1 ครั้ง
     3. ประเทศกัมพูชา จำนวน 1 ครั้ง
     4. ประเทศเวียดนาม (เหนือ กลาง ใต้) จำนวน 3 ครั้ง
     5. ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 3 ครั้ง
     6. ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 ครั้ง
     7. ประเทศอินเดีย จำนวน 2 ครั้ง
     8. ประเทศเนปาล จำนวน 2 ครั้ง
     9. ประเทศอิตาลี จำนวน 1 ครั้ง
     10. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 1 ครั้ง
     11. ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 1 ครั้ง
      สมณศักดิ์

      สมณศักดิ์

      • พ.ศ. 2563 เป็นฐานานุกรมที่ “พระครูปลัด”