นางฤดี แสงเดือนฉาย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สถานที่เกิด พ.ศ.๒๕๑๖ จังหวัดยโสธร
ตำแหน่งทางวิชาการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๑/๒ ซอยเทศบาลอาชา ๖ ถนนเทศบาลอาชา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว-ภาษาไทย สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • งานคณะสงฆ์ -
  ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. ๒๕๔๐ เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๓๖/๒๕๔๐
  • พ.ศ. ๒๕๕๖ นักวิชาการศึกษา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๘๖/๒๕๕๖
  • พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินอภิมานภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  • พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
  • พ.ศ. ๒๕๖๒ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๗๐๔/๒๕๖๒
  • พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
  งานวิจัย
 • ๑.การปรับใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม/ผู้ร่วมวิจัย
 • ๒.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น/ หัวหน้าโครงการ
 • บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • ๑.แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านชาวพุทธต้นแบบอย่างยั่งยืน/Proceedings : ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี/มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม/วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
 • ๒.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับการบริการวิชาการแก่สังคม/Proceedings iii -HUNIC 2019 : การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒ “ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์/วันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
 • ๓.การวิเคราะห์ผลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น/วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI2) ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓
 • ๔.การปรับใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วารสารสังคมศาสตร์และมานุษย์วิทยาเชิงพุทธ (TCI ฐาน ๑) มจร.นครศรีธรรมราชปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๐( ตุลาคม ๒๕๖๓ )
 • ๕.การสร้างความสมดุลและการรักษาต้นทุนทางธรรมชาติเชิงพุทธของเครือข่ายป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารสังคมศาสตร์และมานุษย์วิทยาเชิงพุทธ (TCI ฐาน ๑) มจร.นครศรีธรรมราชปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๒( ธันวาคม ๒๕๖๓ )
 • ๖.วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (TCI ฐาน ๒) มจร.ขอนแก่น ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔( ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ )
 • ตำราวิชาการ
 • ๑.แนวทางการพัฒนางาน เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เอกสารประกอบการสอน
  งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • สมณศักดิ์