การบริหารจัดการหลักสูตร

กิจกรรม 33106970_213702792565764_4639617651042156544_n
0

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เลขานุการหลักสูตรและผู้ประสานงานหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เพื่อประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ปีการศึกษา…

ประชาสัมพันธ์ 7475_n
0

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการส่งเสริมการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ด้วยพื้นฐานของหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ สามเณร และบุคคลาทั่วไปเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น…

ประชาสัมพันธ์ logo-mea
0

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์ จะปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง และดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 – 15.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ มจร วังน้อย ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน…