อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร-2
ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันศึกษา/ปี่ที่จบ
๑. พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.

๓๓๖๐๖๐๐๐๑๔๑๗๙

pk_powana

Asst.Prof.Dr.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

 

 

 

 

Ph.D. (Philosophy)

 

M.A.(Philosophy),

M.A.(Political Science)

 

พธ.บ. (ศาสนา)

Pune University, ๒๕๔๕ India    ใบเทียบวุฒิ เลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๒๙๒๐

Pune  University, India,๒๕๓๘

Tilak College,India ๒๕๓๘

ม.มหาจุฬาฯ๒๕๓๔

 

๒. พระมหาบรรจง  สิริจนฺโท,ดร.

a1Phamaha Banjong  Sirijandho

อาจารย์ Ph.D.(Philosophy)

 

พธ.ม.(ปรัชญา)
พธ.บ.(ปรัชญา)

พธ.บ.(ปรัชญา)ป.ธ. ๔

University of Madras ๒๕๕๘ ใบเทียบวุฒิ เลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๒๘๕๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๖บาลีสนามหลวง ๒๕๓๔
๓. รศ.อุดม  บัวศรี

a2

รองศาสตราจารย์ M.A. (Philosophy)

 

พธ.บ. (ปรัชญา)

ป.ธ. ๗

Vidhya Bharathi Santinigaton, India 1968

มจร.

 

๔.

 

ผศ.ดร.จรัส  ลีกา

๓๕๓๐๔๐๐๑๗๙๖๙๕

JaratAsst.Prof.Dr Jaras   Leeka

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Philosophy)

 

M.A.(Philosophy),

 

 

พธ.บ. (ศาสนา)

ป.ธ.๗

Magadh University, ๒๕๔๙        ใบเทียบวุฒิ เลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๓๒๓๔

University of Madras, ๒๕๓๘    ใบเทียบวุฒิ เลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๒๐๙๓

 

ม. มหาจุฬาฯ,๒๕๓๕

บาลีสนามหลวง,วัดสวนดอก, เชียงใหม่, ๒๕๓๔

๕. ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น

a3

Asst.Prof.Dr Suwin   Thongpan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Philosophy)

 

 

M.A. (Philosophy)

พธ.บ. (ปรัชญา)

Banaras Hindu University, India 1999

ใบเทียบวุฒิเลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)๑๐๐๖๒

Mysore University, 1995

มจร. 2536

๖. ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศ์พรพวัณ

๓๒๕๐๒๐๐๖๖๓๒๕๑

จักร

Asst.Prof.Dr.Chakkapan Wongpornpavan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Philosophy)

 

M.A.(Philosophy)

 

M.A.(Pali & Buddhist Studies)

พธ.บ. (ปรัชญา)

ป.ธ.๖

Magadh University, ๒๕๔๖         ใบเทียบวุฒิ เลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๓๒๒๒

University of Madras, ๒๕๔๑     ใบเทียบวุฒิ เลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๓๑๒๘

Banaras Hindu University, India, ๒๕๔๔

ม. มหาจุฬาฯ, ๒๕๓๙

บาลีสนามหลวง, วัดจักรวรรดิราชาวาส, กทมฯ, ๒๕๓๓